Pla docent de l'assignatura

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Expressió Oral i Escrita en Anglès

Codi de l'assignatura: 363602

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Maria del Mar Suárez Vilagran

Departament: Departament d'Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Pràctiques orals comunicatives

 

25

 

-  Seminari

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

75

 

 

Recomanacions

 


Per cursar aquesta assignatura es recomana tenir un nivell d’anglès equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

Transversals de la titulació

   -

Capacitat d'utilitzar les tecnologies de la comunicació i de la informació necessàries per a l'exercici de la professió a fi d'aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

Específiques de la titulació

   -

Capacitat per desenvolupar la curiositat i la creativitat per aplicar-les en l'anàlisi i la creació de productes audiovisuals.

   -

Capacitat per produir textos científics i acadèmics propis de la comunicació audiovisual.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els mecanismes de construcció de textos propis del context audiovisual i les fonts bàsiques d’informació.

— Conèixer els elements bàsics de l’escriptura acadèmica en anglès: resum, citacions i bibliografia.

Referits a habilitats i destreses

— Analitzar textos propis dels mitjans de comunicació audiovisual en llengua anglesa.

— Produir textos orals i escrits propis dels mitjans de comunicació audiovisual en llengua anglesa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Publicitat

*  Comprensió del llenguatge persuasiu
Tasca 1. Crear un anunci de premsa i un anunci de pantalla (en grup)

2. Màrqueting

*  Anàlisi de les tendències de mercat
*  Estratègies de comunicació per a presentacions
Tasca 2. Presentar els anuncis elaborats per a la tasca 1 (en grup)

3. Ràdio i podcasts

*  Comprensió del llenguatge dels locutors de ràdio
*  Comprensió del procés de producció
Tasca 3. Gravar una entrevista (en grup)

4. Cinema

*  Comprensió i redacció d’una ressenya de cinema
Tasca 4. Escriure una crítica de cinema o subtitular un conjunt d’escenes (tasca individual)

5. Televisió

*  Comprensió de la producció televisiva
*  Els subtítols

6. Premsa

*  Comprensió i redacció de titulars
*  Comprensió de les tendències ideològiques en els textos periodístics
*  Planificació i redacció d’un article periodístic

7. Escriptura acadèmica (transversal a les unitats anteriors)

*  Resum
*  Citacions
*  Bibliografia

8. Continguts lingüístics

*  Veu passiva
*  Adjectius: comparatius i superlatius
*  Vocabulari de l’edició i la filmació
*  Procediments de citació (verbs de dicció)
*  Llenguatge d’opinió
*  Connectors discursius
*  Llenguatge dels eslògans
*  Llenguatge per descriure les tendències del mercat
*  Llenguatge per a les presentacions orals
*  Escriptura multimodal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’enfocament metodològic és comunicatiu i està centrat en el desenvolupament de tasques. Es fomenta l’aprenentatge reflexiu (metalingüístic i metacognitiu) i l’aprenentatge col·laboratiu en grups reduïts. L’avaluació és formativa i, per tant, comporta un compromís amb el procés d’aprenentatge i amb la coconstrucció de coneixement.

El curs s’organitza en sessions fonamentalment pràctiques, amb dinàmiques de grup flexibles, i en tutories individuals. S’elaboren discursos digitals i audiovisuals a partir d’activitats pràctiques de caràcter individual o grupal. S’organitzen també sessions expositives que ha de fer l’alumnat.

Les activitats són diverses:

— Activitats d’escriptura i de reescriptura de textos en suport digital, audiovisual i en paper.

— Activitats comunicatives orals: discursos expositius, entrevistes i preparacions de debats en grups reduïts, a més d’enregistraments audiovisuals de caràcter individual.

— Activitats de reflexió sobre el discurs oral i escrit en suport digital.

— Activitats d’optimització de discursos que presenten mancances relacionades amb la qualitat comunicativa.

— Elaboració del dossier reflexiu del curs, amb revisions successives del procés d’aprenentatge de l’estudiant.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per acollir-se a l’avaluació continuada cal assistir al 80 % de les classes. L’assignatura s’avalua a partir de les tasques i les activitats pràctiques programades, tant individuals com en grup. Hi ha tasques d’avaluació escrites i orals.

S’avaluen les activitats següents:
— Activitats a classe (individuals) (35 %)
— Tasques individuals i grupals (35 %)
— Dossier d’aprenentatge (30 %)

S’han d’aprovar les tres parts per separat per aprovar l’assignatura.

Presentar de manera fraudulenta les proves o els treballs exigits en l’avaluació de l’assignatura comporta la qualificació de suspens en la convocatòria oficial corresponent (vegeu l’article 19 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges).
 

Reavaluació

Els alumnes que obtinguin una nota entre 4 i 4,9 en alguna de les parts de l’avaluació final dels aprenentatges de l’assignatura poden refer aquestes activitats en el període establert en el calendari acadèmic del curs per poder-se reavaluar.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals a comptar de l’inici del semestre o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de matrícula, si és posterior a l’inici del semestre.

S’avaluen les activitats següents:
— Tasques individuals i grupals (50 %)
— Examen escrit i oral (50 %)

S’han d’aprovar les dues parts per separat per aprovar l’assignatura.

Presentar de manera fraudulenta les proves o els treballs exigits en l’avaluació de l’assignatura comporta la qualificació de suspens en la convocatòria oficial corresponent (vegeu l’article 19 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges).

Els estudiants que s’acullin a l’avaluació única han d’assistir obligatòriament a les tutories i a la presentació o presentacions del treball en grup en hores de classe, acordades prèviament amb el professorat. 


Reavaluació

Els alumnes que obtinguin una nota entre 4 i 4,9 en alguna de les parts de l’avaluació final dels aprenentatges de l’assignatura poden refer aquestes activitats en el període establert en el calendari acadèmic del curs per poder-se reavaluar.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Llibre

Ceramella, Nick; Lee, Elizabeth (2008). Cambridge English for the Media Student’s Book with Audio CD. CUP. Llibre de text.

Catàleg UB  Enllaç

Eastwood, John (2008). Oxford Practice Grammar - Intermediate - With Tests and CD-Rom. OUP. Gramàtica.

Catàleg UB  Enllaç

Murphy, Raymond (2004). English Grammar in Use. Upper-intermediate. CUP. Gramàtica.

Catàleg UB (4a ed. 2013)  Enllaç
Catàleg UB (3a ed. 2009)  Enllaç

Williams, E. J. (2010). Presentations in English. Oxford: OUP.

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Merriam-webster. [en línia] http://www.merriam-webster.com/. [Consulta: 2 setembre 2013].

Diccionari en línia  Enllaç

Oxford Dictionaries. [en línia] http://www.askoxford.com/?view=uk. [Consulta: 2 setembre 2013].

Diccionari en línia  Enllaç

Cambridge Dictionaries Online. [en línia] http://dictionary.cambridge.org/. [Consulta: 2 setembre 2013].

Diccionari en línia  Enllaç

MacMillan Dictionary [en línia] http://www.macmillandictionary.com/. [Consulta: 2 setembre 2013]

Diccionari en línia  Enllaç

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB