Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Expressiķ Oral i Escrita en Catalā

Codi de l'assignatura: 363603

Curs acadčmic: 2017-2018

Coordinaciķ: Elisabet Costa Gimenez

Departament: Departament d'Educaciķ Lingüística i Literāria, i Didāctica de les Cičncies Experimentals i de la Matemātica

Crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Prāctiques orals comunicatives

 

26,25

 

-  Sortida cultural

 

5

 

-  Seminari

 

18,75

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autōnom

90

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

Transversals de la titulaciķ

   -

Capacitat d'utilitzar les tecnologies de la comunicaciķ i de la informaciķ necessāries per a l'exercici de la professiķ a fi d'aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

Específiques de la titulaciķ

   -

Capacitat per desenvolupar la curiositat i la creativitat per aplicar-les en l'anālisi i la creaciķ de productes audiovisuals.

   -

Capacitat per produir textos científics i acadčmics propis de la comunicaciķ audiovisual.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Identificar les principals propietats textuals i saber-les aplicar als escrits i a les produccions orals dels gèneres audiovisuals.

— Conèixer les característiques lingüístiques dels gèneres audiovisuals.

— Adquirir criteris sobre la correcció de la pronúncia.

— Reconèixer la varietat estàndard.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir els coneixements i les habilitats necessaris per produir diversos patrons i gèneres discursius de l’àmbit de la comunicació audiovisual.

— Assolir una bona qualitat en la locució i en la lectura en veu alta.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Desenvolupar estratègies per aprendre llengua i millorar-la.

— Saber valorar la correcció i l’adequació en les produccions orals i escrites.

 

 

Blocs temātics

 

1. La llengua oral i escrita en els mitjans de comunicaciķ

1.1. Introducció al text. Tipologies i gèneres

1.2. Llengua oral i llengua escrita

1.3. Llengua estàndard

2. El text com a unitat comunicativa

2.1. El procés de composició de textos. Planificació, producció i revisió

2.2. L’escriptura individual i l’escriptura col·lectiva en els gèneres audiovisuals. El guió

2.3. Les propietats textuals. Adequació, coherència i cohesió

2.4. L’estil

3. La pronúncia i la locuciķ en el discurs oral

3.1. Respiració verbal. Fonació i articulació. Pronúncia dels sons. Impostació de la veu

3.2. Criteris d’elocució i ortologia de la llengua catalana

3.3. Aspectes de la locució. Comunicació verbal i no verbal

3.4. Presentació oral formal

4. Els gčneres en l’āmbit de la comunicaciķ audiovisual

4.1. El documental

4.2. El debat, la tertúlia i la defensa d’un punt de vista

4.3. La columna d’opinió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’enfocament metodològic es basa en l’aprenentatge reflexiu i col·laboratiu, i en l’avaluació formativa, que comporta el compromís de l’estudiant amb el procés d’aprenentatge i amb la construcció del coneixement.

El curs s’organitza en sessions fonamentalment pràctiques (amb dinàmiques de grups reduïts flexibles) i en tutories individuals. Les sessions preveuen també alguns aspectes teòrics necessaris per comprendre les activitats que s’han de portar a terme. Aquests aspectes teòrics els exposa el professorat i es poden completar amb la bibliografia i el material publicat al Campus Virtual.

El component teòric de l’assignatura es fa de manera inductiva a partir de l’anàlisi de textos i de discursos digitals i audiovisuals autèntics, i a partir d’activitats pràctiques de caràcter individual o grupal.

Les activitats són diverses:
— Activitats d’escriptura i reescriptura de textos.
— Activitats d’oralització de textos escrits per ser dits en veu alta.
— Activitats comunicatives orals: discursos expositius i argumentatius individuals, en grup reduït i amb tot el grup. Desenvolupament d’estratègies per parlar en públic.
— Elaboració del dossier digital del curs, per recollir el procés reflexiu d’aprenentatge i les diverses mostres de treballs del curs.
— Sortides culturals (se n’acostumen a fer dues).

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Requisits 

Per acollir-se a l’avaluació continuada cal assistir a un 80 % de les classes.

Activitats i criteris d’avaluació 

L’assignatura s’avalua de manera continuada, a partir de la participació en les activitats pràctiques i les tasques de llengua oral i llengua escrita avaluables que es van fent durant tot el curs. Aquestes tasques tenen un valor del 50 % de la nota. L’altre 50 % s’obté d’una tasca de llengua oral i escrita que es fa a final de curs.

Reavaluació 

Si s’obté una nota final entre 4,50 i 4,99 o si, tot i no arribar a l’assistència mínima, s’ha assistit entre un 60 % i un 79 % de les sessions, es pot accedir a la reavaluació, que consisteix en la repetició dels textos escrits en què s’hagi obtingut la qualificació més baixa durant el curs o en una exposició oral formal, segons la part de l’assignatura que s’hagi suspès.

 

Avaluaciķ única

Requisits 

Dues sessions de tutoria.

Activitats i criteris d’avaluació 

L’avaluació única consisteix en un examen final escrit (40 %) i un d’oral (40 %), i en algunes activitats concretes que el professorat determina en les sessions de tutoria (20 %). La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si és posterior a l’inici del semestre.

Reavaluació 

Si s’obté una nota final entre 4,50 i 4,99 es pot accedir a la reavaluació, que consisteix en la repetició d’un text escrit o una exposició oral formal, segons la part de l’assignatura que s’hagi suspès. Cada part representa el 50 % de la nota i, en cas de reavaluar-ne només una, fa mitjana amb el resultat que s’hagi obtingut de l’altra part en l’avaluació prèvia.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ADAM, Jean-Michel. Les textes: types et prototypes. Paris: Nathan, 1992.

Catāleg UB  Enllaç

BASSOLS, Margarida; RICO, Albert; TORRENT, Anna M. La llengua de TV3. Barcelona: Ed. Empúries, 1997.

Catāleg UB  Enllaç

BORDONS, Glòria.; CASTELLÀ, Josep M.; COSTA, Elisabet. TXT. La lingüística textual aplicada al comentari de textos. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2005.

Catāleg UB  Enllaç

CASSANY, Daniel. Construir l’escriptura. Barcelona: Empúries, 1999.

Catāleg UB  Enllaç

CREUS, Imma; JULIÀ, Joan; ROMERO, Sílvia (ed.). Llengua i mitjans de comunicació. Lleida: Pagès editors, 2000.

Catāleg UB  Enllaç

CROS, Anna; SEGARRA, Mila; TORRENT, Anna M. Llengua oral i llengua escrita a la televisió. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000.

Catāleg UB  Enllaç

HUERTAS, Amparo; PERONA, Juan José. Redacción y locución en medios audiovisuales. Barcelona: Ed. Bosch, 1999.

Catāleg UB  Enllaç

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, I Fonètica i II Morfologia. Barcelona: IEC, 1990.

Catāleg UB   Enllaç

TUSÓN, Amparo. Anàlisi de la conversa. Barcelona: Empúries, 1995.

Catāleg UB  Enllaç

VILÀ, Montserrat (coord.). Didàctica de la llengua oral formal. Barcelona: Graó, 2002.

Catāleg UB  Enllaç

Article

FONT ROTCHÉS, Dolors. La locució en el discurs oral. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 2003, n. 30, p. 92-107.

Catāleg UB   Enllaç