Pla docent de l'assignatura

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Impacte Antropogènic en el Medi Marí

Codi de l'assignatura: 365103

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Concepcion Avila Escartin

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoria

 

10

 

-  Teoricopràctica

 

20

 

-  Pràctiques de laboratori

 

15

 

-  Sortida de camp

 

5

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomanable tenir un bon nivell d’anglès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CB1. Capacitat per demostrar coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CG7. Creativitat, iniciativa i capacitat d'adaptació a noves situacions.

   -

CG8. Compromís ètic en els camps professional, social i ambiental.

   -

CG5. Domini fluid de la comunicació oral i escrita en les llengües oficials de la Universitat de Barcelona, i també en almenys una de les llengües estrangeres dominants en l'àmbit d'estudi.

   -

CG6. Capacitat per utilitzar i integrar informació de diferents camps disciplinaris.

   -

CG3. Hàbits i aptituds per treballar responsablement en equip, capacitat de negociació i lideratge, i habilitat per proposar solucions constructives a possibles conflictes.

   -

CG4. Capacitat per ponderar i utilitzar la informació amb eficàcia, i per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per gestionar-la i analitzar-la.

   -

CG1. Responsabilitat de l'aprenentatge propi, i capacitat d'aprendre de manera autònoma i continuada, amb autoexigència i establiment de metes assolibles.

   -

CG2. Capacitat crítica i autocrítica.

   -

CE23. Capacitat per comprendre i incorporar aportacions de l'enginyeria al plantejament i resolució de problemes en l'àmbit de les ciències del mar, i capacitat per desenvolupar habilitats col·laboratives.

   -

CE14. Coneixement de la naturalesa, els ritmes i les implicacions dels intercanvis entre litosfera i oceà i entre atmosfera i oceà.

   -

CE16. Habilitat per identificar espècies i hàbitats marins amenaçats, diagnosticar les causes de l'amenaça i proposar mesures per gestionar-los i conservar-los, incloent-hi àrees marines protegides.

   -

CE21. Capacitat per desenvolupar indicadors de l'estat ambiental del medi marí, i per validar-los i aplicar-los de manera crítica a programes de seguiment i vigilància.

   -

CE18. Capacitat per participar en l'avaluació d'impactes, directes i indirectes, d'activitats humanes en el medi marí, i per proposar mesures de mitigació i correcció.

   -

CE17. Capacitat per detectar la variabilitat a diferents escales de temps de les condicions ambientals de l'oceà i dels poblaments, i la seva relació amb el canvi global.

   -

CE4. Habilitat per contribuir a la formació en els diferents nivells educatius i a la divulgació sobre aspectes clau del medi marí.

   -

CE5. Capacitat per identificar les interrelacions entre les ciències del mar i la societat, i per aplicar els coneixements adquirits a l'atenció de les demandes de la societat, per mitjà d'administracions, empreses i altres organitzacions, a escala local, nacional i internacional.

   -

CE7. Capacitat per avaluar, processar, visualitzar i interpretar dades de l'àmbit de les ciències del mar, i per aplicar, quan sigui pertinent, tècniques estadístiques i models.

   -

CE3. Capacitat per plantejar les línies mestres de treballs bàsics i aplicats en l'àmbit de les ciències del mar, i per fer aportacions a la definició i redacció de l'estructura i continguts dels informes científics i tècnics que se'n derivin.

   -

CE2. Capacitat per aplicar bones pràctiques en el treball al mar, al camp i al laboratori, i coneixement de les característiques de les plataformes de treball i de les seves metodologies auxiliars corresponents.

   -

CE1. Capacitat per utilitzar i entendre el lèxic i els conceptes propis de les ciències del mar i d'altres àmbits científics relacionats, i per comunicar-los amb la forma i el rigor adequats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir un coneixement avançat sobre l’impacte antropogènic al medi marí.

— Conèixer els diferents tipus d’impactes i els seus efectes.

— Entendre la importància de la sostenibilitat.

— Dominar el material bibliogràfic i bases de dades per permetre l’estudi de l’impacte antropogènic en el medi marí.

— Estar capacitat per elaborar llistats, anàlisis i escriure informes sobre el tema.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Impacte antropogènic al medi marí

1.1. Impacte antropogènic al medi marí

1.2. Estudis de casos

1.3. Estudis de casos. Laboratori

1.4. Sortides de camp

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les hores presencials estaran distribuïdes en 10 h de teoria (magistrals), 20 h de case studies (6 sessions de 3 h i una de 2 h), 15 h de pràctiques (case studies) de laboratori (5 sessions de 3 h) i una sortida de camp (5 h).

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada. S’avaluen els coneixements teòrics i les habilitats pràctiques assolides, així com l’assistència de l’alumne a les sessions teòriques i de laboratori.

 

Procediment

L’examen teoricopràctic representa el 60-70 % de la qualificació final, i s’ha d’aprovar per superar l’assignatura. L’assistència a les classes compta el 10 % de la nota. Durant el curs es poden fer activitats d’avaluació continuada (mitjançant el Campus Virtual o a classe), que es comptabilitzen en la nota final fins a un màxim d’un 20-30 %.

 

Avaluació única

En el cas que algun alumne ho sol·liciti, pot fer una única prova de síntesi. L’assistència a totes les classes, laboratori i camp és obligatòria.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

. Valiela, I. 2006. Global Coastal Change. Blackwell Publishing. MA, USA.

. Sardà, R. and S. Pogutz. (in press). Corporate sustainability in the 21st Century: increasing the resilience of social-economical systems. Routledge, Taylor & Francis group. London, UK.

. https://www.cbd.int