Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Impacte Antropogènic en el Medi Marí

Codi de l'assignatura: 365103

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Concepcion Avila Escartin

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoria

 

10

 

-  Teoricopràctica

 

20

 

-  Pràctiques de laboratori

 

15

 

-  Sortida de camp

 

5

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomanable tenir un bon nivell d’anglès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals de la titulació

   -

CG6. Capacitat per utilitzar i integrar informació de diferents camps disciplinaris.

   -

CG7. Creativitat, iniciativa i capacitat d'adaptació a noves situacions.

   -

CG8. Compromís ètic en els camps professional, social i ambiental.

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG1. Responsabilitat de l'aprenentatge propi, i capacitat d'aprendre de manera autònoma i continuada, amb autoexigència i establiment de metes assolibles.

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.

   -

CG5. Domini fluid de la comunicació oral i escrita en les llengües oficials de la Universitat de Barcelona, i també en almenys una de les llengües estrangeres dominants en l'àmbit d'estudi.

   -

CB1. Capacitat per demostrar coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

   -

CG2. Capacitat crítica i autocrítica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CG3. Hàbits i aptituds per treballar responsablement en equip, capacitat de negociació i lideratge, i habilitat per proposar solucions constructives a possibles conflictes.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CG4. Capacitat per ponderar i utilitzar la informació amb eficàcia, i per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per gestionar-la i analitzar-la.

Específiques de la titulació

   -

CE18. Capacitat per participar en l'avaluació d'impactes, directes i indirectes, d'activitats humanes en el medi marí, i per proposar mesures de mitigació i correcció.

   -

CE7. Capacitat per avaluar, processar, visualitzar i interpretar dades de l'àmbit de les ciències del mar, i per aplicar, quan sigui pertinent, tècniques estadístiques i models.

   -

CE4. Habilitat per contribuir a la formació en els diferents nivells educatius i a la divulgació sobre aspectes clau del medi marí.

   -

CE2. Capacitat per aplicar bones pràctiques en el treball al mar, al camp i al laboratori, i coneixement de les característiques de les plataformes de treball i de les seves metodologies auxiliars corresponents.

   -

CE21. Capacitat per desenvolupar indicadors de l'estat ambiental del medi marí, i per validar-los i aplicar-los de manera crítica a programes de seguiment i vigilància.

   -

CE1. Capacitat per utilitzar i entendre el lèxic i els conceptes propis de les ciències del mar i d'altres àmbits científics relacionats, i per comunicar-los amb la forma i el rigor adequats.

   -

CE5. Capacitat per identificar les interrelacions entre les ciències del mar i la societat, i per aplicar els coneixements adquirits a l'atenció de les demandes de la societat, per mitjà d'administracions, empreses i altres organitzacions, a escala local, nacional i internacional.

   -

CE14. Coneixement de la naturalesa, els ritmes i les implicacions dels intercanvis entre litosfera i oceà i entre atmosfera i oceà.

   -

CE3. Capacitat per plantejar les línies mestres de treballs bàsics i aplicats en l'àmbit de les ciències del mar, i per fer aportacions a la definició i redacció de l'estructura i continguts dels informes científics i tècnics que se'n derivin.

   -

CE23. Capacitat per comprendre i incorporar aportacions de l'enginyeria al plantejament i resolució de problemes en l'àmbit de les ciències del mar, i capacitat per desenvolupar habilitats col·laboratives.

   -

CE17. Capacitat per detectar la variabilitat a diferents escales de temps de les condicions ambientals de l'oceà i dels poblaments, i la seva relació amb el canvi global.

   -

CE16. Habilitat per identificar espècies i hàbitats marins amenaçats, diagnosticar les causes de l'amenaça i proposar mesures per gestionar-los i conservar-los, incloent-hi àrees marines protegides.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Adquirir un coneixement avançat sobre l’impacte antropogènic al medi marí.

- Conèixer els diferents tipus d’impactes i els seus efectes.

- Entendre la importància de la sostenibilitat.

- Dominar el material bibliogràfic i bases de dades per permetre l’estudi de l’impacte antropogènic en el medi marí.

- Estar capacitat per elaborar llistats, anàlisis i escriure informes sobre el tema.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Anthropogenic Impact in the Marine Environment

1.1. Anthropogenic Impact in the Marine Environment

1.2. CASE STUDIES

1.3. CASE STUDIES - LABORATORY

1.4. FIELD TRIP

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les hores presencials estaran distribuïdes en 10 h de teoria (magistrals), 20 h de “case studies” (6 sessions de 3h i una de 2h), 15h de pràctiques (“case studies”) de laboratori (5 sessions de 3h), i una sortida de camp (5h).

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació serà continuada. S’avaluaran els coneixements teòrics i les habilitats pràctiques assolides, així com l’assistència de l’alumne en les sessions teòriques i de laboratori.

 

Procediment:

L´examen teòric/pràctic representarà el 60-70% de la qualificació final, essent necessari aprovar-ho per a aprovar l’assignatura. L’assistència a les classes comptarà el 10% de la nota. Durant el curs es podran fer activitats d’avaluació continuada (mitjançant el Campus Virtual o a classe), que es comptabilitzaran en la nota final fins a un màxim d’un 20-30%.

 

Avaluació única

En el cas que algun alumne ho sol·liciti, podrá fer una única prova de síntesi. L’assistència a totes les classes, laboratori i camp és obligatòria.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

. Valiela, I. 2006. Global Coastal Change. Blackwell Publishing. MA, USA.

. Sardà, R. and S. Pogutz. (in press). Corporate sustainability in the 21st Century: increasing the resilience of social-economical systems. Routledge, Taylor & Francis group. London, UK.

. https://www.cbd.int