Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Grans Vertebrats Marins

Codi de l'assignatura: 365110

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Jacob Gonzalez-solis Bou

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

Crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials

25

 

-  Teoria

 

18

 

-  Pràctiques especials

(Sortida amb vaixell )

 

5

 

-  Seminari

(Sessió avaluació del pechakucha i examen reconeixement de espècies)

 

2

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals de la titulació

   -

CG6. Capacitat per utilitzar i integrar informació de diferents camps disciplinaris.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG8. Compromís ètic en els camps professional, social i ambiental.

   -

CG3. Hàbits i aptituds per treballar responsablement en equip, capacitat de negociació i lideratge, i habilitat per proposar solucions constructives a possibles conflictes.

   -

CG1. Responsabilitat de l'aprenentatge propi, i capacitat d'aprendre de manera autònoma i continuada, amb autoexigència i establiment de metes assolibles.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Específiques de la titulació

   -

CE11. Capacitat per reconèixer la diversitat de la vida a l'oceà, el caràcter funcional i evolutiu de les interaccions entre els organismes, i entre els organismes i l'entorn abiòtic, com també els mecanismes biològics en què es basen.

   -

CE18. Capacitat per participar en l'avaluació d'impactes, directes i indirectes, d'activitats humanes en el medi marí, i per proposar mesures de mitigació i correcció.

   -

CE3. Capacitat per plantejar les línies mestres de treballs bàsics i aplicats en l'àmbit de les ciències del mar, i per fer aportacions a la definició i redacció de l'estructura i continguts dels informes científics i tècnics que se'n derivin.

   -

CE4. Habilitat per contribuir a la formació en els diferents nivells educatius i a la divulgació sobre aspectes clau del medi marí.

   -

CE16. Habilitat per identificar espècies i hàbitats marins amenaçats, diagnosticar les causes de l'amenaça i proposar mesures per gestionar-los i conservar-los, incloent-hi àrees marines protegides.

   -

CE1. Capacitat per utilitzar i entendre el lèxic i els conceptes propis de les ciències del mar i d'altres àmbits científics relacionats, i per comunicar-los amb la forma i el rigor adequats.

   -

CE20. Capacitat per proposar solucions a possibles conflictes derivats dels usos del medi marí, incloent-hi el litoral.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els grans vertebrats marins ens informen sobre l’estat i l’evolució dels ecosistemes marins, però al mateix temps pateixen les pertorbacions antropogèniques, com ara la sobre-explotació pesquera, la captura accidental, les activitats industrials, el desenvolupament turístic, la contaminació i el canvi climàtic. Aquestes pertorbacions estan deteriorant l’estat de conservació d’un nombre creixent d’espècies. En aquest context, es fonamental aprofundir en el coneixement dels següents aspectes:

  1. Conèixer la biodiversitat dels grans vertebrats marins i entendre les seves característiques de vida i el seu valor adaptatiu
  2. Entendre l’ecologia tròfica i la dinàmica espacial i temporal dels grans vertebrats en l’ecosistema marí i la seva utilitat com a sentinelles de la salut dels ecosistemes marins
  3. Conèixer els principals problemes de conservació i entendre la seva vulnerabilitat. Desenvolupar la capacitat d’analitzar situacions de conflicte entre els grans vertebrats i l’activitat humana i les seves possibles solucions
  4. Desenvolupar la capacitat per reconèixer els trets que permeten una identificació especifica i segura de les diferents espècies
  5. Conèixer les tècniques bàsiques emprades per estudiar els diferents aspectes de la biologia, ecologia i conservació dels grans vertebrats marins

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. Diversitat i ecologia de grans peixos pelàgics i elasmobranquis

*  Diversitat d’espècies de grans peixos pelàgics i elasmobranquis (rajades i taurons). Descripció de les principals famílies, relacions filogenètiques, adaptacions morfològiques i fisiològiques al medi marí, distribució, reproducció i sistemes d’aparellament, paper dels grans predadors pelàgics en el ecosistema marí.

2. Diversitat i ecologia de mamífers i rèptils marins

*  Diversitat d’espècies de mamífers marins (cetacis i pinnípedes) i rèptils (tortugues marines). Descripció de les principals famílies, aspectes més rellevants de la seva biologia, relacions filogenètiques, adaptacions morfològiques i fisiològiques al medi marí, distribució, reproducció i sistemes d’aparellament.

3. Identificació de grans pelàgics, elasmobranquis, rèptils i mamífers marins.

*  Claus d’identificació de les diferents famílies de grans peixos pelàgics i de les espècies més comuns de taurons i rajades. Aspectes a observar i especies més comunes a la mediterrània i atlàntic ibèric. Identificació de rèptils marins: Claus d’identificació de les diferents espècies de tortugues marines. Aspectes a observar i especies més comunes a la mediterrània i atlàntic ibèric. Identificació de  mamífers marins: Claus d’identificació de les principals famílies de cetacis i pinnípedes. Famílies d’odontocets, diferenciació entre balènids i balenoptèrids. Aspectes a observar en fòcids i otàrids. l. Especies més comunes a la mediterrània i atlàntic ibèric.

 

4. Cas d’estudi

*  Presentació d’un cas d’estudi per part d’un expert en la recerca de grans vertebrats matins, on s’exposi un marc conceptual, uns objectius, unes metodologies, uns resultats i unes discussions i conclusions dels mateixos en relació als conceptes i metodologies tractats al llarg de l’assignatura

5. Diversitat i ecologia de les aus marines

*  Diversitat d’espècies d’aus marines. Descripció de les principals famílies, aspectes més rellevants de la seva biologia, relacions filogenètiques, adaptacions morfològiques i fisiològiques al medi marí, distribució, reproducció, sistemes d’aparellament, muda.

 

6. Ecologia tròfica i moviment

*  
Ecologia tròfica. Predictibilitat dels recursos marins i el moviment del grans vertebrats a diferents escales espacials i temporals. Estratègies de recerca d’aliment i migratòries i mètodes d’estudi del moviment. Connectivitat migratòria. Interaccions estacionals i efectes acumulats

7. Conservació dels grans vertebrats marins

*  
Estatus de conservació dels grans vertebrats marins. Impactes i principals amenaces. Contaminació per hidrocarburs, plàstics, contaminants orgànics, mercuri, i factors ecològics que modulen els nivells de contaminació. Sobre-explotació del medi marí, descarts i captures accidentals. Degradació de l’hàbitat i efectes del canvi climàtic sobre la fenologia, productivitat i distribució dels grans vertebrats marins. Prioritats de conservació

 

8. Identificació d’aus marines

*  Topografia d’una au marina. Com identificar un au marina: impressió general, mida i detalls de plomatge i estructura. Aspectes a tenir en compte per a una identificació segura: punt d’observació, condicions d’observació, muda i desgast, canvis estacionals, canvis lligats a l’edat, diferències sexuals, morfs, variabilitat geogràfica, variabilitat inter-individual. Especies més comunes a la península ibèrica.

9. Espais marins protegits basats en grans vertebrats marins

*  
Procés per a la identificació d’àrees marines protegides basades en grans vertebrats marins. Xarxa d’IBAs marines i zones d’especial protecció per  a  les aus (ZEPAs) en el mar al voltant de la península ibèrica. Normativa de protecció de cetacis, Xarxa natura 2000 marina, ZEC i ZEPIMS i criteris d’elecció d’IMMAs (Important Marine Mammal Areas)

10. Pechakucha i exàmen reconeixement de espècies

*  
Presentació d’un treball en grups en format pechakucha. Es proposaran fins a 10 temes de manera que cada tema el desenvoluparà un grup de quatre persones. Cada grup presentarà un powerpoint de 20 diapositives on cada diapositiva serà exposada durant 20 segons. Cada alumne presentarà 5 diapositives. El treball s’avaluarà tant a nivell de grup com a nivell individual. També es realitzarà un exàmen de reconeixement d’espècies.

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials
 

Classes magistrals

Les classes magistrals aporten els conceptes teòrics fonamentals necessaris per entendre la biodiversitat dels grans vertebrats, les seves adaptacions i característiques de vida, les amenaces que pateixen i les avantatges i desavantatges com a model d’estudi de l’ecosistema a marí. La matèria impartida estarà disponible al Campus Virtual UB amb anterioritat a cada sessió teòrica. Les classes magistrals normalment inclouran la participació en una de les sessions d’algun investigador destacat en la recerca en grans vertebrats marins que explica en primera persona un cas d’estudi basat en la seva pròpia recerca. Aquesta sessió d’un investigador convidat podrà ser en anglès.

 

Sortida de camp

La sortida consistirà en una sortida amb vaixell de 5h per tal d’observar el màxim possible de la biodiversitat de grans vertebrats marins a Catalunya. Durant la sortida s’exercitarà la capacitat d’identificació específica dels grans vertebrats marins.

 

Activitats dirigides

Treball en equip

Treball en grup que fomenta el treball en equip, la coordinació entre membres de l’equip, la capacitat expositiva i l’aprenentatge cooperatiu. Els grups s’estructuraran en grups de 4 persones per tal de desenvolupar una presentació estil pechakucha tutelat pel professor. La presentació cal desenvolupar-la en grup, el que fomenta la interdependència positiva, la interacció cara a cara i les relacions interpersonals. No obstant cada alumne ha de presentar 4 diapositives de la presentació, de manera que cada alumne tingui clarament assignada una part del treball i la responsabilitat en la mateixa. El treball es presenta a classe, els demés alumnes pregunten sobre el mateix i tot s els autors el defensen.

Treball individual

Els estudiants hauran de respondre amb anterioritat a la sortida amb vaixell un examen de visu de les espècies més comuns de grans vertebrats marins d’arreu del mon, amb especial èmfasi en aquelles que es puguin veure durant la sortida. Aquets treball te com a objectiu desenvolupar la capacitat d’identificació dels grans vertebrats marins i preparar a l’estudiant per a un millor aprofitament de la sortida amb vaixell.

Aprenentatge autònom

A través del Campus Virtual UB s’oferiren una sèrie de recursos complementaris sobre les diferents temàtiques tractades al llarg del curs, com ara articles, presentacions, pàgines webs i vídeos de diferents conferenciants, per a què l’estudiant pugui ampliar i reforçar el seu aprenentatge.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Examen de reconeixement d’espècies (20 %); exposició i defensa d’un tema relacionat amb els continguts de l’assignatura en grups de 4 persones i presentació estil pechakucha (20 %); prova de síntesi (60 %).

Per aprovar i fer la mitjana amb les altres activitats s’ha de treure com a mínim un 50% de la prova de síntesi.

 

 

 

Avaluació única

Prova de síntesi que inclourà un examen de visu i el desenvolupament per escrit d’un dels temes proposats pel pechakucha.