Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comunicaciķ a la Xarxa

Codi de l'assignatura: 363625

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinaciķ: Jorge Franganillo Fernández

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricoprāctica

 

35

 

-  Prāctiques d'ordinadors

 

15

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 


Es recomana haver superat les assignatures Fonaments de la Comunicació Mediatitzada, i Llenguatge i Tecnologia Multimèdia.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de colˇlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de colˇlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -

Capacitat d'utilitzar les tecnologies de la comunicaciķ i de la informaciķ necessāries per a l'exercici de la professiķ a fi d'aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

   -

Capacitat per comprendre l'evoluciķ contínua de la comunicaciķ audiovisual i saber-se adaptar als seus canvis.

   -

Capacitat per analitzar els llenguatges i models audiovisuals, entendre'n els principis teōrics i saber-los aplicar.

   -

Capacitat de comprendre i reflexionar sobre els fonaments bāsics de la comunicaciķ audiovisual.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer l’evolució de la comunicació digital.

— Comprendre i saber analitzar la comunicació en entorns digitals i mitjans socials.

— Conèixer les possibilitats comunicatives d’Internet i de les xarxes socials.

— Comprendre les implicacions socials, polítiques i econòmiques de la comunicació digital.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber publicar, distribuir i promocionar continguts a Internet de manera eficaç.

— Entendre el funcionament dels llocs web i de les plataformes socials, i el comportament dels usuaris.

— Saber gestionar adequadament la reputació digital.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre les implicacions sociopolítiques d’Internet i dels mitjans socials.

— Desenvolupar una visió crítica sobre l’ús d’Internet i de les xarxes socials.

— Comprendre els aspectes ètics i deontològics relacionats amb l’ús de plataformes web i de mitjans socials.

 

 

Blocs temātics

 

1. Comunicaciķ digital

1.1. Aspectes que condicionen la lectura digital

1.2. Escriure per al web

1.3. Escriure per a mòbils

1.4. Lloc web, microlloc i pàgina d’aterratge: característiques i trets diferencials

1.5. Connectar amb el públic destinatari

1.6. Escriure per als cercadors: estudi de paraules clau

1.7. Escriure per a una audiència global

1.8. Tècniques de persuasió: convertir usuaris en clients

1.9. Comunicació multicanal

2. Estratčgia de continguts

2.1. Planificació del contingut

2.2. Cura de continguts

2.2.1. Disseny
2.2.2. Cerca
2.2.3. Selecció
2.2.4. Caracterització
2.2.5. Difusió
2.2.6. Anàlisi

2.3. Màrqueting de continguts

2.4. Redifusió de continguts

2.5. Propietat intel·lectual a Internet: conceptes i novetats, LPI 2019 i Directiva europea 2019/790

2.6. Recopilació i tractament de dades personals: RGPD, LOPD, LSSI

3. Gestiķ de comunitats

3.1. Creació i gestió d’una comunitat

3.2. Reputació digital

3.3. Estratègies per generar interès i implicació

3.4. Funware i estratègies de ludificació

3.5. Gestió de crisis de reputació

4. Ús estratčgic de les eines de comunicaciķ en línia

4.1. Xarxes socials horitzontals: Facebook

4.2. Xarxes socials verticals: BehanceEllo

4.3. Blogs

4.4. Microblogs: Twitter

4.5. Plataformes socials de fotografia: Flickr, Instagram

4.6. Marcadors socials visuals: Pinterest

4.7. Plataformes socials de vídeo: YouTube, Vimeo, Facebook Live

4.8. Convergència dels àmbits social, local i mòbil: la recomanació social i els prescriptors de marca

4.9. Correu electrònic: regles de convivència i màrqueting per correu electrònic

5. Analítica web i social

5.1. Monitorització de l’activitat: eines d’anàlisi i indicadors clau de rendiment

5.2. Avaluació quantitativa i qualitativa dels resultats

5.3. Retorn de la inversió (ROI) i impacte de les relacions (IOR)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions presencials serveixen per establir el marc teòric dels temes de l’assignatura. Les activitats inclouen lectures comentades, anàlisis de casos, debats i sessions de treball de camp amb l’objectiu de posar en pràctica alguns dels conceptes plantejats en les sessions teòriques. Com a eix central es treballen les estratègies de comunicació que permeten promocionar i visibilitzar els productes audiovisuals.

Atesa la naturalesa de l’assignatura, el treball individual i grupal té un pes important. Les pràctiques dirigides a l’aula d’informàtica són un dels elements essencials de l’assignatura i consisteixen en l’ús avançat de les plataformes socials i les eines analitzades. Les activitats formatives de l’alumnat inclouen la gravació d’imatges dins i fora de les instal·lacions de la Facultat sense la presència de professors.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consisteix en les activitats següents:

  • Planificació i elaboració d’un prototip de web (50 %).
  • Realització d’un treball de publicació de continguts en mitjans socials que inclogui un pla de continguts, cura i creació, vinculat a un seguit d’activitats vinculades al procés de cerca, selecció, caracterització i difusió de continguts (40 %).
  • Resolució de diversos exercicis d’anàlisi de la comunicació digital (10 %).


Per superar l’assignatura cal haver aprovat tots els elements de l’avaluació.

 

Reavaluació

Poden acollir-se a la reavaluació els estudiants que hagin lliurat totes les activitats d’avaluació i que n’hagin suspès alguna, o diverses, amb una nota mínima de 3,5. En aquest cas, es demana a cada estudiant una activitat específica que demostri que ha assolit les competències de l’avaluació ordinària.

 

Avaluaciķ única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals a comptar de l’inici del semestre o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula (o l’ampliació de matrícula, si és posterior a l’inici del semestre).

L’avaluació única consisteix en les activitats següents:

  • Treball escrit sobre estratègia de contingut (35 %).
  • Treball de cura de continguts (35 %).
  • Examen escrit (30 %).


Per superar l’assignatura cal haver aprovat els elements de l’avaluació.

 

Reavaluació

Poden acollir-se a la reavaluació els estudiants que hagin lliurat totes les activitats d’avaluació i que n’hagin suspès alguna, o diverses, amb una nota mínima de 3,5. En aquest cas, es demana a cada estudiant una activitat específica que demostri que han assolit les competències de l’avaluació ordinària.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Beltrán, Gersón. Geolocalización on line: la importancia del dónde. Barcelona: UOC, 2016, 129 p. ISBN 978-84-9116-159-2.

Catāleg UB  Enllaç

Boronat, David; Pallarés, Ester. Vender más en internet: la persuabilidad o el arte de convertir usuarios en clientes. 2ª ed. Barcelona: Gestión 2000, 2012.

Guallar, Javier; Leiva, Javier. El content curator: guía básica para el nuevo profesional de internet. Barcelona: UOC, 2013. 164 p. ISBN 978-84-9064-018-0. 

Catāleg UB  Enllaç

Kerpen, Dave. Me gusta: conseguir el éxito en las redes sociales. Madrid: Anaya, 2012. 271 p. ISBN 978-84-415-3158-1.

Catāleg UB   Enllaç

Lievrouw, Leah A.; Livingstone, Sonia (ed.). Handbook of new media: social shaping and consequences of ICTs. London: Sage, 2006. xix, 475 p. ISBN 978-1-4129-1873-2.

Catāleg UB  Enllaç

Mansell, Robin (ed.). La revolución de la comunicación: modelos de interacción social y técnica. Madrid: Alianza, cop. 2003. 311 p. (La sociedad red (Alianza)). ISBN 84-206-7685-3.

Catāleg UB  Enllaç

Moreno, Manuel. El gran libro del community manager: técnicas y herramientas para sacarle partido a las redes sociales y triunfar en social media. Barcelona: Gestión 2000, 2014. 260 p. ISBN 978-84-9875-341-7.

Catāleg UB  Enllaç

Papacharissi, Zizi (ed.). A Networked self: identity, community and culture on social network sites. New York [etc.]: Routledge, 2011. vii, 328 p. ISBN 0-415-80181-2.

Catāleg UB  Enllaç

Rainie, Lee; Wellman, Barry. Networked: the new social operating system. Cambridge, Mass.: MIT Press, cop. 2012. xiii, 358 p. ISBN 0-262-01719-9.

Catāleg UB  Enllaç

Ramírez Gelbes, Silvia. El discurso híbrido: formas de escribir en la web. Buenos Aires: Ampersand, 2018. ISBN 978-987-4161-15-4.

Redish, Janice. Letting go of the words: writing web content that works. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Morgan Kauffmann, 2012. 365 p. ISBN 978-0-12-385930-3.

Ediciķ de 2007  Enllaç

Rheingold, Howard. Net smart: how to thrive online. Cambridge, MA: MIT Press, 2012. ISBN 0-262-01745-8.

Catāleg UB  Enllaç

Sanagustín, Eva. Plan de contenidos para medios sociales. Barcelona: UOC, 2017.

Soto Ivars, Juan. Arden las redes: la poscensura y el nuevo mundo virtual. Barcelona: Debate, 2017.

Article

Franganillo, Jorge. «El funware en los sitios de recomendación social: características, claves e inconvenientes». Anuario ThinkEPI, vol. 12, 2018, p. 242-250.

Article en línia  Enllaç