Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Projecte Final (TFG)

Codi de l'assignatura: 363629

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinaciķ: Lydia Sanchez Gomez

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials

8

 

-  Tutoritzaciķ per grups

 

4

 

-  Seminari

 

4

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autōnom

100

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -

Capacitat d'utilitzar les tecnologies de la comunicaciķ i de la informaciķ necessāries per a l'exercici de la professiķ a fi d'aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

   -

Capacitat per aplicar els mčtodes d'investigaciķ a diferents āmbits de la comunicaciķ audiovisual.

   -

Capacitat per planificar i gestionar recursos tčcnics, econōmics i humans en relaciķ amb projectes audiovisuals i multimčdia.

   -

Capacitat per dur a terme produccions audiovisuals i multimčdia.

   -

Capacitat per identificar, analitzar i aplicar els mecanismes narratius de les produccions audiovisuals.

   -

Capacitat per comprendre la funciķ dels dispositius audiovisuals i multimčdia i saber-los usar.

   -

Capacitat per analitzar els llenguatges i models audiovisuals, entendre'n els principis teōrics i saber-los aplicar.

   -

Capacitat per analitzar i interpretar el discurs audiovisual i la seva intenciķ comunicativa.

   -

Capacitat per produir textos científics i acadčmics propis de la comunicaciķ audiovisual.

   -

Capacitat per desenvolupar la curiositat i la creativitat per aplicar-les en l'anālisi i la creaciķ de productes audiovisuals.

   -

Capacitat de tenir una visiķ global del mercat audiovisual i proposar estratčgies de difusiķ d'obres audiovisuals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Dissenyar i fer un treball de teoria, història o anàlisi dels mitjans audiovisuals o multimèdia, un projecte de producció audiovisual o multimèdia, o un projecte de guió.

— Analitzar i interpretar els mitjans i l’obra audiovisual en els entorns social, cultural, històric, estètic, etc.

— Elaborar una revisió bibliogràfica i de fonts sobre un tema relacionat amb la comunicació audiovisual.

— Elaborar un discurs que comuniqui adequadament els resultats del treball en la llengua pròpia o en anglès.

 

Referits a habilitats, destreses


— Defensar públicament els resultats del treball davant d’un tribunal d’avaluació.

 

 

Blocs temātics

 

1. Treball final de grau

*  Treball individual o en grup, segons el tipus de projecte, en el marc d’un dels àmbits següents:

— Guió
— Realització i producció audiovisual
— Gestió d’empresa audiovisual
— Comunicació interactiva
— Teoria, història, anàlisi i recerca audiovisual

En el marc de l’àmbit de treball triat, els alumnes han d’escollir una tipologia concreta de projecte.

1.1. Guió
     1.1.1. Migmetratge
     1.1.2. Llargmetratge
     1.1.3. Minisèrie
     1.1.4. Websèrie

1.2. Realització i producció audiovisual
     1.2.1. Curtmetratge o llargmetratge d’animació (stop-motion, dibuix animat) 
     1.2.2. Curtmetratge de ficció (exclosa l’animació), amb rodatge
     1.2.3. Curtmetratge de ficció (exclosa l’animació), sense rodatge 
     1.2.4. Llargmetratge documental, reportatge
     1.2.5. Episodi pilot de videorevista o concurs televisiu
     1.2.7. Espot, videoclip, videoart, gràfic animat, paral·laxi (relat de marca), títols de crèdit (de començament de llargmetratge)

1.3. Gestió d’una empresa audiovisual
     1.3.1. Investigació sobre com s’obre una petita empresa audiovisual
     1.3.2. Preparació del pla de negoci de l’empresa

1.4. Comunicació interactiva
     1.4.1. Pàgina web
     1.4.2. Aplicació mòbil, aplicació web
     1.4.3. Joc
     1.4.4. Altres: projecte de comunicació en línia

1.5. Teoria, història, anàlisi i recerca audiovisual
     1.5.1. Reflexió teòrica sobre algun tema relacionat amb l’audiovisual
     1.5.2. Treball d’anàlisi per mitjà de l’aplicació d’una metodologia de recerca
     1.5.3. Treball sobre un aspecte històric de l’audiovisual

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els TFG tenen una primera fase d’elaboració d’un avantprojecte que inclou els elements bàsics de planificació segons la modalitat escollida. Cal incloure en el pla de distribució els possibles festivals, concursos o pitchings on poden presentar els treballs. L’objectiu és fomentar la sortida professional dels TFG dins de l’àmbit audiovisual.

Els treballs inclouen l’elaboració d’un dossier, una memòria individual, un resum executiu en anglès i, en alguns casos, una peça audiovisual o interactiva, que implica la gravació d’imatges dins o fora de les instal·lacions del centre sense la presència de professors.

En el cas dels treballs col·lectius, cada membre del grup assumeix un paper determinat (productor, director, guionista). Els dossiers es fan en grup i han de recollir l’aportació de cada membre segons el seu paper. Pel que fa a les memòries individuals, han de recollir una reflexió acadèmica sobre el procés creatiu.

En el segon semestre del tercer curs del grau es fa una sessió informativa per explicar el funcionament, el calendari, els requisits i el tipus de projectes que es poden fer.

Es recomana als alumnes que aprofitin les assignatures que cursen per preparar els avantprojectes, que s’han de presentar a principi de quart i que han de ser aprovats pels tutors.

Els tutors, juntament amb la coordinadora de l’assignatura, poden prioritzar projectes concrets que considerin d’especial interès per als estudiants.

Es programen seminaris de suport i d’exposició del progrés dels treballs. A més, és obligatori fer quatre tutories individuals de seguiment amb el tutor assignat.

Els treballs finals s’han de defensar oralment davant d’un tribunal.

El TFG de la doble titulació d’INFOCOM consisteix en la realització d’un projecte on conflueixin les dues disciplines i que permeti assolir les competències assignades als TFG dels dos graus. Els alumnes tindran tutors de les dues àrees, i hauran de presentar un document que inclogui les parts requerides pel projecte, que hauran d’estar prèviament acordades pels tutors en una primera tutoria conjunta. En relació a la defensa oral, els alumnes d’INFOCOM presentaran el seu treball davant un tribunal mixt composat per professors de Comunicació Audiovisual i d’Informació i Documentació i, en el cas d’aquesta darrera titulació. hauran de demostrar la seva competència lingüística en llengua anglesa. 

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final de l’assignatura es divideix en diferents apartats.

1. El projecte, que representa el 60 % de la nota final global, i s’ha de dedicar a un tema d’un dels àmbits de treball plantejats. 

— Guió (80 % dossier i 20 % memòria)
— Realització i producció audiovisual (la nota del dossier, la memòria i la peça audiovisual varien segons el tipus de projecte i el paper desenvolupat pels diferents membres de l’equip)
— Gestió d’empresa audiovisual (80 % dossier i 20 % memòria)
— Comunicació interactiva (55 % dossier, 15 % memòria i 30 % versió de demostració o prototip)
— Teoria, història, anàlisi i recerca audiovisual (100 %).

2. L’informe de seguiment de les tutories, que representa el 15 % de la nota final global.

3. El resum executiu en anglès, que s’avalua com un apartat de la memòria.

4. La defensa pública davant d’un tribunal, que representa el 25 % de la nota final global. 

S’exigeix un bon nivell de correcció lingüística en els textos presentats i en l’acte de defensa.

Per superar l’assignatura, cadascuna de les parts avaluables (dossier, memòria, peça audiovisual, defensa oral, etc.) ha de tenir una qualificació mínima de 5 punts.

El valor dels diferents elements d’avaluació del TFG d’INFOCOM, seguirà les pautes del TFG de Comunicació Audiovisual, pel que serà el següent:

 

  • Projecte (60%)
  • Defensa Oral (25%)
  • Informe del tutor (15 %)

 

La reavaluació seguirà les pautes del TFG de Comunicació Audiovisual

Reavaluació  

Els dossiers, memòries, produccions audiovisuals i defenses orals qualificats amb una nota inferior a 5 i superior a 4 es poden presentar de nou en la data fixada per a la reavaluació.

 

Avaluaciķ única

Les característiques de l’assignatura fan que només sigui possible l’avaluació continuada.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Babbie, Earl R. The practice of social research. 12th ed. Belmont: Wadsworth Cengage, 2010. 530 p. ISBN 978-0-495-59841-1.

Catāleg UB  Enllaç

Neuman, William Lawrence. Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 7th ed. Boston: Allyn & Bacon, 2011. viii, 631 p. ISBN 978-0-205-61596-4.

Catāleg UB  Enllaç

Pérez  Navarro, Antoni (coord.). Treball final de carrera. Barcelona: UOC, 2008. 148 p. ISBN 978-84-6914-809-9.

Catāleg UB  Enllaç

Sierra Sánchez, Javier; Liberal Ormaechea, Sheila. Com afrontar un projecte fi de grau en comunicació. Barcelona: Universitat Abat Oliba CEU, cop. 2010. 36 p. ISBN 978-84-92989-27-0.  

Catāleg UB  Enllaç

Walker, Melissa. Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa, 2000. 473 p. ISBN 978-84-7432-724-3.

Catāleg UB  Enllaç