Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estructura de Dades

Codi de l'assignatura: 364301

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Salamo Llorente

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52.5

 

-  Teoria

Presencial

 

22.5

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

47.5

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

És recomanable —però no obligatori— que l’alumnat tingui ben assimilats els conceptes descrits en les assignatures Programació I i Algorítmica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

4T-TRANSV. Capacitat de fer raonaments crítics i lògics.

   -

6T-TRANSV. Capacitat abstractiva: crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals.

   -

7T-TRANSV. Capacitat de treballar en equip.

   -

9aG-GENERAL. Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, prendre decisions, ser autònom i creatiu.

   -

3ESP - TECNOLOGIA ESPECÍFICA: COMPUTACIÓ. Capacitat per avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorísmiques que puguin conduir a resoldre'l i recomanar, desenvolupar i implementar el que garanteixi el millor rendiment d'acord amb els requisits establerts.

   -

7FC - FORMACIÓ COMUNA. Coneixement, disseny i utilització de manera eficient dels tipus i estructures de dades més adequats a la resolució d'un problema.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Obtenir els coneixements i les habilitats relacionats amb l’aplicació de les diferents estructures de dades en problemes informàtics. En particular, conèixer les estructures de dades en un context d’objectes i poder utilitzar un llenguatge orientat a objectes com a element que permeti expressar ambdós coneixements (els objectes i les estructures de dades).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Introducció

1.2. Què és la ciència de la computació?

1.3. Què és la programació?

1.4. Característiques de l’orientació a objectes

1.5. Tipus abstractes de dades

2. Tipus de dades abstractes (TAD) i C++

2.1. Introducció bàsica al llenguatge C++

2.2. Classes i objectes en C++

2.3. Abstracció

2.4. Encapsulament

2.5. Herència

2.6. Polimorfisme

2.7. Templates

3. Estructures lineals. Seqüències

3.1. Introducció al concepte de TAD

3.2. Introducció a les estructures lineals

3.3. Pila

3.4. Cua

3.5. Llista

3.6. Cua de prioritat

4. Estructures no lineals

4.1. Introducció als arbres

4.2. Arbres binaris

4.3. Recorreguts en arbres binaris

4.4. Arbres en cerca binària

4.5. Arbres AVL

5. Heaps

5.1. Introducció als heaps

5.2. Organització lògica: insert i unheap

5.3. Organització lògica: removeMin i downheap

5.4. Implementació física

5.5. Aplicacions: heapsort

6. Hashing

6.1. Conjunt

6.2. Mapa

6.3. Diccionari

6.4. Introducció a les taules hash

6.5. Funcions de hash

6.6. Organització del hash

7. Grafs

7.1. Definició d’un graf

7.2. Especificació i representacions

7.3. Recorreguts en un graf

7.4. Aplicacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent s’orienta a motivar la iniciativa i el treball individual i en grup de l’estudiant, i a aconseguir un procés d’aprenentatge en què la figura de l’alumne sigui la figura principal i el professor passi a tenir un paper de tutor. La idea principal és que l’alumnat adquireixi els coneixements i les habilitats de manera continuada i motivada ajudat pel professor i els seus companys.

 

Durant tot el semestre, l’alumnat treballa en un projecte o en diferents problemes i aplicacions que ha de dissenyar, implementar, analitzar i presentar conjuntament amb els companys. Aquest treball és el punt de referència per explicar els diferents temes vistos durant les classes de teoria. Al llarg del semestre s’administren als alumnes diverses enquestes per obtenir-ne l’opinió sobre diversos temes acadèmics (càrrega temporal de les pràctiques, dificultat de la matèria, recomanacions i suggeriments).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final de l’assignatura (Nota_Final) es calcula mitjançant la fórmula següent:

 

Nota_Final = a * Nota_Teoria + b * Nota_Pràctiques + c * Nota_Addicional

 

Nota_Teoria és la nota de la part teòrica de l’assignatura. S’avalua mitjançant una prova parcial a mitjan semestre (TParcial1) i una altra prova al final (TParcial2), de les quals només l’última permet alliberar matèria. La nota de teoria es calcula de la manera següent: Nota_Teoria = d * TParcial1 + e * TParcial2.

 

Nota_Pràctiques és la nota de diverses entregues de pràctiques de manera presencial. La nota de pràctiques s’obté a partir de la mitjana dels diversos lliuraments de pràctiques, mitjançant la fórmula següent:

Nota_Pràctiques = (Pràc_1 + Pràc_2 + ... + Pràc_N) / N

En el cas que dues o més pràctiques tinguin una nota inferior a 4, la nota de pràctiques és com a màxim de 4.

 

Nota_Addicional és la nota que comprèn diverses activitats que es poden incloure per avaluar l’assignatura (com ara exàmens de tipus test, exposicions a classe, lliuraments de problemes, etc.). La nota addicional s’obté a partir de la mitjana de les diferents activitats.

 

a, b, c, d, i e són els pesos que s’atorguen a les diferents parts de l’assignatura i que es corresponen amb les hores de dedicació de l’alumnat. A cada curs, els pesos es concreten sempre dins dels marges següents:

0,4 <= a <= 0,6; 0,3 <= b <= 0,6; 0 <= c <= 0,3; 0,3 <= d <= 0,5; i 0,5 <= e<=0,7

 

Per poder calcular la Nota_Final és imprescindible que l’estudiant obtingui Nota_Teoria > 4,5 i Nota_Pràctiques > 4; en el cas que una de les notes sigui inferior a 4, la nota final és com a màxim de 4.

Qualsevol intent de frau comporta l’aplicació de la normativa acadèmica general de la Universitat de Barcelona i l’inici d’un procés disciplinari.
 

 

Reavaluació

Addicionalment, l’assignatura disposa d’una prova de reavaluació.

 

L’alumnat pot optar a un examen de reavaluació si Nota_Final > 2,5.

— La reavaluació té una part teòrica (R_Teoria) i una part pràctica (R_Pràctiques). La nota final de l’assignatura s’obté per mitjà de la fórmula següent: Nota_Final = a * R_Teoria + b * R_Pràctiques, sempre que R_Teoria > 4 i R_Pràctiques > 4.

 

Els valors d’a i b es concreten sempre dins d’aquests marges: 0,4 <= a <= 0,6 i 0,3 <= b <= 0,6.

 

Observacions

— Les pràctiques no són recuperables. Una pràctica no presentada té un zero de nota.

— S’obté la qualificació de no presentat a l’avaluació continuada quan no s’ha presentat cap pràctica ni s’ha fet cap examen parcial.

— Les notes no es guarden d’un any per l’altre.

— Si se suspèn alguna part de l’assignatura (teoria o pràctiques) durant l’avaluació continuada durant el semestre, s’ha de fer l’examen de reavaluació sencer; no es guarda la part aprovada.

— Algunes pràctiques poden ser avaluables, de manera que durant la sessió es proposin exercicis i al final se n’hagin d’entregar les solucions.

— Els estudiants que es presenten a la reavaluació renuncien a la nota obtinguda anteriorment.

 

 

Avaluació única

La nota final de l’assignatura (Nota_Final) es calcula mitjançant la fórmula següent: Nota_Final = a * Nota_Teoria + b * Nota_Pràctiques

 

Nota_Teoria és la nota de la part teòrica de l’assignatura. S’avalua mitjançant una prova en finalitzar el semestre (TFinal). La nota de teoria es calcula de la manera següent: Nota_Teoria = TFinal.

Nota_Pràctiques és la nota de diverses entregues de pràctiques de manera presencial. La nota de pràctiques s’obté fent la mitjana de les diverses entregues de pràctiques: Nota_Pràctiques = (Pràc_1 + Pràc_2 + ... + Pràc_N) / N

En cas que dues o més pràctiques tinguin una nota inferior a 4, la nota de pràctiques és com a màxim de 4.

 

a i b són els pesos que s’atorguen a les diferents parts de l’assignatura i que es corresponen amb les hores de dedicació de l’alumnat. A cada curs, els pesos es concreten sempre dins d’aquests marges: 0,4 <= a <= 0,6 i 0,3 <= b <= 0,6.

 

Per poder calcular la Nota_Final és imprescindible que l’estudiant obtingui Nota_Teoria > 4,5 i Nota_Pràctiques > 4; en cas que una de les notes sigui inferior a 4, la nota final és com a màxim de 4.

 

Qualsevol intent de frau comporta l’aplicació de la normativa acadèmica general de la UB i l’inici d’un procés disciplinari.

 

Reavaluació

Addicionalment, l’assignatura disposa d’una prova de reavaluació.

L’alumnat que s’hagi acollit a l’avaluació única pot optar a un examen de reavaluació si Nota_Final > 2,5.

— La reavaluació té una part teòrica (R_Teoria) i una part pràctica (R_Pràctiques). La nota final de l’assignatura s’obté per mitjà de la fórmula següent: Nota_Final = a * R_Teoria + b * R_Pràctiques, sempre que R_Teoria > 4 i R_Pràctiques > 4.

Els valors d’a i b es concreten sempre dins d’aquests marges: 0,4 <= a <= 0,6 i 0,3 <= b <= 0,6.

 

Observacions

— Les pràctiques no són recuperables. Una pràctica no presentada té un zero de nota.

— S’obté la qualificació de no presentat a l’avaluació continuada quan no s’ha presentat cap pràctica ni s’ha fet cap examen final (TFinal).

— Les notes no es guarden d’un any per l’altre.

— Si se suspèn alguna part de l’assignatura (teoria o pràctiques) durant l’avaluació continuada, s’ha de fer l’examen de reavaluació sencer; no es guarda la part aprovada.

— Algunes pràctiques poden ser avaluables, de manera que durant la sessió es proposin exercicis i al final se n’hagin d’entregar les solucions.

— Els estudiants que es presenten a la reavaluació renuncien a la nota obtinguda anteriorment.

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Aquesta addenda descriu totes les modificacions que el pla docent ha sofert a conseqüència de l’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia.

 

BLOCS TEMÀTICS

S’han mantingut igual que els planejats en el pla docent. 

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES:

NO HI HA CANVIS SIGNIFICATIUS (MÉS ENLLÀ DELS OBVIS PER PASSAR L’ACTIVITAT ACADÈMICA PRESENCIAL A NO PRESENCIAL).

En particular, 

  • Es proporciona material en línia en forma de transparències, material extra de suport per a les pràctiques, algun vídeo amb explicacions, així com enllaços a vídeos en línia de tercers amb explicació d’alguna part dels continguts o recursos web per testejar les diferents estructures de dades, i també llistats de problemes i exemples d’exàmens, entre d’altres. 

  • Tots els materials es continuen penjant en les seccions corresponents del Campus Virtual. 

  • S’obre el fòrum de pràctiques al Campus Virtual per resoldre preguntes de manera asíncrona.

  • Es fan videoconferències en els horaris habituals de les classes de teoria, problemes i pràctiques on s’explicaran els continguts de l’assignatura i es resoldran dubtes. Com a eina per realitzar les sessions síncrones, s’utilitza Zoom i en algunes sessions de pràctiques el recurs de BBCollaborate del Campus Virtual.

  • A les sessions de teoria es presentarà el contingut de les transparències de forma síncrona o es penjarà un vídeo explicatiu i se seguirà una metodologia semblant a una classe inversa: es penja inicialment al Campus Virtual el material de la sessió amb vídeo o sense, amb explicacions; els alumnes revisaran el material o veuran el vídeo i es dedicarà la següent classe de teoria a detallar-ne els continguts i a resoldre dubtes. 

  • A les sessions de problemes es faran problemes de forma síncrona o es resoldran els problemes de les llistes penjades setmanalment. Posteriorment se’n penjaran les solucions al Campus Virtual.  

  • A les sessions de pràctiques es presentaran els continguts relacionats amb el material de suport a la pràctica que es publica al Campus Virtual i es resoldran dubtes sobre el desenvolupament de la pràctica. 


 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

NO HI HA CANVIS EN EL MÈTODE D’AVALUACIÓ (MÉS ENLLÀ DELS OBVIS PER PASSAR L’ACTIVITAT ACADÈMICA PRESENCIAL A NO PRESENCIAL).

Concretament:

Avaluació continuada:

La situació actual ha implicat la supressió del primer parcial de teoria, fet que ha comportat haver de modificar el còmput final de la nota de teoria.

La nota de teoria, Teo es determina mitjançant un examen. 

                              Teo = Prova * 100 %

 

 La nota de pràctiques, Prac ve determinada per la nota de cada pràctica (P1, P2, i P3). 

       Aquesta nota es calcula:

 

                  Prac = P1 x 20 % + P2 x 40 %+ P3 x 40 %

      en el cas que dues o més pràctiques tinguin nota inferior a 4, el màxim de Prac = 4

La Nota Final de l’assignatura es calcula com:

Nota_Final = Teo x 65 % + Prac x 35 %,  sempre que Teo >= 4 i Prac >= 4

Per aprovar cal tenir més de 5 en la nota final.

 

Avaluació única

La situació actual ha implicat la supressió del primer parcial de teoria, fet que ha comportat haver de modificar el còmput final de la nota de teoria.

La nota de teoria, Teo es determina mitjançant una única prova.   

                              Teo = Prova * 100 %

 

 La nota de pràctiques, Prac ve determinada per la nota de cada pràctica (P1, P2, i P3). 

        Aquesta nota es calcula:

                  Prac = P1 x 20 % + P2 x 40 %+ P3 x 40 %

      en el cas que dues o més pràctiques tinguin nota inferior a 4, el màxim de Prac = 4

La Nota Final de l’assignatura es calcula com:

Nota_Final = Teo x 65 % + Prac x 35 %,  sempre que Teo >= 4 i Prac >= 4

Per aprovar cal tenir més de 5 en la nota final.

 

Reavaluació

Per accedir a la reavaluació no es necessita nota mínima i ara queda de la manera següent:

«Per qualsevol nota obtinguda menor de 5, l’estudiant té dret a fer un examen final únic, anomenat reavaluació, que consta d’una part teòrica i d’una prova pràctica amb l’ordinador. La reavaluació també es pot fer per apujar la nota, si s’ha aprovat, però anul·la la nota anterior.»

 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA

Es mantenen les referències bibliogràfiques (tot i que els materials aportats en línia al curs ja cobreixen els continguts).