Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Informació i Formats Digitals

Codi de l'assignatura: 365915

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jorge Franganillo Fernández

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricopràctica

 

22

 

-  Pràctiques d'ordinadors

 

28

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

   -

CT1 - Capacitat d'adquirir, actualitzar i aplicar coneixements sobre les tecnologies de la informació i de la comunicació en els diferents entorns professionals.

   -

CT2 - Capacitat d'adquirir, actualitzar i aplicar coneixements sobre dispositius i aplicacions d'elaboració de material audiovisual en els diferents entorns professionals.

   -

CE3 - Capacitat d'adquirir, comprendre i actualitzar els coneixements bàsics d'altres disciplines necessaris per al desenvolupament de la professió en els diferents entorns d'informació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Distinguir, crear y gestionar los formatos de ficheros y de edición digital más extendidos, y realizar la conversión entre distintos formatos.

 

Comprender la codificación binaria, la naturaleza y la estructuración de los ficheros.

 

Conocer las principales estructuras de organización de contenidos.

 

Conocer los principales modelos de bases de datos y su relación con la organización y recuperación de información.

 

Conocer los principales lenguajes de programación, marcado y etiquetado: SGML, HTML, DHTML, XML, XHTML, CSS...

 

 

Blocs temàtics

 

1. Formats digitals: matèria primera de la unitat d'informació i de les eines de descripció

1.1. Documents, fitxers, formats i aplicacions

1.2. Metadades: estàndards, ubicació i extracció

1.3. Model de referència OAIS

2. Fitxers i sistemes de fitxers: conceptes bàsics

2.1. Característiques bàsiques: pes, extensió i aplicacions associades

2.2. Compressió: tipus i paràmetres

2.3. Repositoris d’informació: bases de dades, sistemes de fitxers, cadena de blocs

3. Reconeixement, propietats i conversió de formats

3.1. Text: pla, estructurat i binari

3.2. Dades en brut: obertes i massives

3.3. Imatge: matricial i vectorial

3.4. Àudio: digitalitzat i sintetitzat

3.5. Vídeo: contenidors i còdecs

4. Introducció a l'estructuració i transformació d'informació amb XML

4.1. Estructura: elements, atributs, espais de noms i validació

4.2. Navegació i recuperació d’informació en un document XML

4.3. Transformacions XSL

4.4. Aplicacions XML estàndard: XHTML+CSS

4.5. Etiquetatge semàntic: microformats, microdades i RDFa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El vessant teòric dels continguts de l’assignatura és introduït pel professorat. Una part d’aquests continguts després l’ha de treballar l’estudiant individualment de manera pràctica, mitjançant exercicis presencials al laboratori d’informàtica, o bé de manera dirigida. Les pràctiques a l’aula d’informàtica formen part de l’avaluació continuada. També es fan exercicis teòrics i es resolen problemes a l’aula. Atesos els continguts de l’assignatura, s’ha de tenir un coneixement bàsic d’anglès tècnic per poder llegir manuals, guies d’ús i informació tècnica. Al llarg de l’assignatura es treballen casos, reals o ficticis, que serveixen per contextualitzar, en l’entorn dels sistemes d’informació, les necessitats de producció i transformació de la informació en diversos formats, prenent com a model de referència l’estàndard OAIS.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consta de: 

  • Cinc pràctiques grupals que es fan entre març i juny, cadascuna amb un pes del 6 % de la nota global de l’assignatura (en total, 30 %). Les pràctiques suspeses es poden reavaluar si la nota obtinguda és igual o superior a 2,5.
  • Dos exàmens parcials individuals; el primer, dels blocs 1 al 3.4, i el segon, dels blocs 3.5 al 4, cadascun amb un pes del 35 % sobre la nota global de l’assignatura (en total, 70 %). Els exàmens suspesos es poden reavaluar separadament si la nota obtinguda a cadascun és igual o superior a 3,5.Informació addicional sobre la reavaluació

La reavaluació es fa amb un lliurament únic de les pràctiques que cal reavaluar i un examen únic amb dues parts. L’estudiant es pot examinar de la part de l’assignatura suspesa o, si escau, de les dues.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única consisteix en:

  • Una pràctica individual que inclogui el reconeixement o la conversió de formats, la validació de documents amb XML i la creació d’un full d’estil XSL (30 % de la nota final).
  • Un examen individual que conté una part teòrica de tipus test sobre terminologia i conceptes (35 % de la nota final).
  • Una resolució d’un supòsit pràctic sobre la tria d’un format, una DTD o una estratègia de formats adients per a una situació i un servei d’informació donats (35 % de la nota final).


Cal aprovar els tres elements per separat.


Informació addicional sobre la reavaluació

La reavaluació en el cas de l’avaluació única es fa amb un examen únic escrit. Per presentar-s’hi, cal haver suspès l’examen d’avaluació única amb una nota mínima de 3,5 o la pràctica individual amb una nota mínima de 2,5.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Acera, Miguel Ángel. Manual imprescindible de XML: edición 2012. Madrid: Anaya Multimedia, 2011. 400 p. ISBN 978-84-415-2960-1.

Alberich, Jordi; Corral, Albert; Gómez, David. Producción y tratamiento de gráficos por ordenador I. 2.ª ed. Barcelona: UOC, 2004. ISBN 84-97072-84-7.

Angelozzi, Silvina. Metadatos para la descripción de recursos electrónicos en línea: análisis y comparación. Madrid: Alfagrama, 2010. ISBN: 978-987-1305-55-1.

Bas, Pablo. Audio digital. Buenos Aires: MP, 2005. 330 p. ISBN 978-987-526-301-7.

Eíto Brun, Ricardo. Lenguajes de marcas para la gestión de recursos digitales: aproximación técnica, especificaciones y referencia. Gijón: Trea, 2008. 470 p. ISBN 978-84-9704-347-2.

Harold, Elliote Rusty. XML 1.1 Bible. Foster City, etc.: IDG Books, 2004. XIX, 1018 p. ISBN 0-7645-4986-3.

Lubar, Rebeca, L. Metadata Manual: a practical workbook. Oxford: Chandos, 2013. ISBN 9781843347293.

Mayer-Schönberger, Viktor. Big data: la revolución de los datos masivos. Madrid: Turner, 2013. ISBN 9788415832102.

Melenchón, Javier. Sistemas de vídeo y de tratamiento de la imagen. Barcelona: UOC, 2009.

Material didàctic en accés obert  Enllaç

Méndez, Eva. Metadatos y recuperación de información: estándares, problemas y aplicabilidad en bibliotecas digitales. Gijón: Trea, 2002. 429 p. ISBN 84-9704-055-4.

Noerr, Peter. The digital library toolkit. 3rd. ed. Santa Clara (Calif.): Sun Microsystems, 2003.

Note, Margot. Managing image collections: a practical guide. Oxford: Chandos, 2011. 216 p. ISBN 978-1-84-334-599-2.

Pàgina web

Pes, Carlos. Tutorial de XML. [en línia]. 2014. Disponible a: <https://abrirllave.com/xml>

Jisc. Guides [en línia]. 2019. Disponible a: <https://jisc.ac.uk/guides>.

Library of Congress. Sustainability of digital formats: planning for Library of Congress collections [en línia]. 2019. Disponible a: <https://loc.gov/preservation/digital/formats>

The National Archives. The technical registry [en línia]: PRONOM. Disponible a: <https://nationalarchives.gov.uk/PRONOM>.

Universitat Jaume I. Centre d’Educació i Noves Tecnologies. Taller sobre multimèdia bàsic [en línia]. 2005. Disponible a: <http://cent.uji.es/wiki/tallers:multimedia_basic>.

XSLT Tutorial: basics [en línia]. 2019. Disponible a: <https://edutechwiki.unige.ch/en/XSLT_Tutorial_-_Basics>

W3Schools online web tutorials [en línia]. 2019. Disponible a: <https://w3schools.com>

Text electrònic

Gartner, Ricard. Metadata for digital libraries [en línia]: state of the art and future directions. Bristol: JISC, 2008. Disponible a: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.183.3762&rep=rep1&type=pdf>