Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques

Codi de l'assignatura: 570071

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Daniel Albalate Del Sol

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

4

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

1

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

1

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autònom

42.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Habilitat per establir preguntes de recerca o hipòtesis originals basades en un marc teòric rellevant que després puguin valorar-se o contrastar-se empíricament.

— Capacitat per llegir de manera crítica articles de recerca en economia, per identificar-ne les contribucions essencials i la frontera del coneixement.

— Capacitat per elaborar articles científics que puguin publicar-se en revistes d’economia reconegudes i presentar-los en reunions científiques internacionals.

— Capacitat per elaborar informes econòmics per a entitats o administracions i comunicar-los amb claredat i precisió tant oralment com per escrit.

 

Competències específiques

— Capacitat per reconèixer, analitzar i avaluar la complexitat, el funcionament i els principals reptes de la realitat socioeconòmica actual, per poder contribuir a resoldre els problemes econòmics a què s’enfronta.

— Capacitat per implementar els coneixements i els models teòrics adequats per resoldre problemes econòmics concrets, possiblement en entorns nous i multidisciplinaris.

— Capacitat per formular de manera precisa problemes econòmics rellevants en àrees com ara la regulació de mercats, l’organització industrial i la presa de decisions sobre polítiques públiques, i proposar-hi solucions, utilitzant les tècniques apreses d’anàlisi teòrica, empírica o de simulació.

— Capacitat per buscar i analitzar dades de la realitat econòmica, per obtenir-ne un coneixement adequat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els factors determinants de les decisions en matèria de polítiques públiques.

— Aprendre a dissenyar una intervenció pública.

— Analitzar diversos mètodes d’anàlisi i avaluació de polítiques públiques.

— Aprendre a utilitzar eines per fer prioritzacions racionals de polítiques públiques alternatives.

— Analitzar diversos mètodes empírics d’avaluació de polítiques públiques.

— Conèixer i analitzar diversos articles empírics en què s’apliquin mètodes d’avaluació de polítiques públiques.

— Elaborar un projecte d’avaluació de polítiques públiques en què s’introdueixin i s’utilitzin mètodes empírics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Introducció a les polítiques públiques

1.2. Fonaments del disseny econòmic de polítiques públiques: processos, actors i institucions

1.3. Selecció d’alternatives en les polítiques públiques

2. Avaluació empírica de les polítiques públiques: mètodes

2.1. Experiments i randomització

2.2. Eines d’orientació electoral

2.3. Diferència en diferències

2.4. Variables instrumentals

2.5. Regressió discontinua

2.6. Impactes distribucionals

2.7. Models de duració

3. Anàlisi cost-benefici: avaluació econòmica de la inversió en polítiques públiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura és una introducció a les polítiques públiques i té per objectiu oferir una formació sobre la presa de decisions en aquest àmbit. Es combinen sessions teòriques i sessions pràctiques en què s’apliquen mètodes per avaluar l’impacte d’aquestes polítiques, es fan exposicions orals i debats sobre articles i s’elabora un projecte final que cal dissenyar un model d’avaluació de polítiques públiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En l’avaluació continuada, la nota final de l’assignatura es calcula de la manera següent: 

— Projecte d’avaluació de polítiques públiques (1): 50 %.

— Exposicions orals (1), debat sobre articles i exercicis: 25 %.

— Breu examen bàsic de tipus test sobre els mètodes introduïts: 25 %.

 

Avaluació única

En l’avaluació única, la nota final de l’assignatura es calcula de la manera següent: 

— Projecte d’avaluació de polítiques públiques (1): 50 %. Cal lliurar-lo el dia de l’examen oficial.

— Breu examen bàsic de tipus test sobre els mètodes introduïts: 50 %. Es fa el dia de l’examen oficial.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Khandker, S. Koolwal, G. and Samad, H. (2010) Handbook on impact evaluation: Quantitative methods and practices. The World Bank.

Catàleg UB  Enllaç

De Rus, G. (2010) Introduction to Cost-Benefit Analysis: Looking for Reasonable Shortcuts, Edward Elgar Publishing.

Catàleg UB  Enllaç

Gertler, P., Martinez, S., Premand, Patrick, Rawlings, L., Vermeersch, C. (2011) Impact Evaluation in Practice. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington DC.

Catàleg UB  Enllaç