Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Projecte Final (TFG)

Codi de l'assignatura: 363629

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinaciķ: Lydia Sanchez Gomez

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

8

 

-  Tutoritzaciķ per grups

Presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autōnom

100

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -

Capacitat d'utilitzar les tecnologies de la comunicaciķ i de la informaciķ necessāries per a l'exercici de la professiķ a fi d'aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

   -

Capacitat per aplicar els mčtodes d'investigaciķ a diferents āmbits de la comunicaciķ audiovisual.

   -

Capacitat per planificar i gestionar recursos tčcnics, econōmics i humans en relaciķ amb projectes audiovisuals i multimčdia.

   -

Capacitat per dur a terme produccions audiovisuals i multimčdia.

   -

Capacitat per identificar, analitzar i aplicar els mecanismes narratius de les produccions audiovisuals.

   -

Capacitat per comprendre la funciķ dels dispositius audiovisuals i multimčdia i saber-los usar.

   -

Capacitat per analitzar els llenguatges i models audiovisuals, entendre'n els principis teōrics i saber-los aplicar.

   -

Capacitat per analitzar i interpretar el discurs audiovisual i la seva intenciķ comunicativa.

   -

Capacitat per produir textos científics i acadčmics propis de la comunicaciķ audiovisual.

   -

Capacitat per desenvolupar la curiositat i la creativitat per aplicar-les en l'anālisi i la creaciķ de productes audiovisuals.

   -

Capacitat de tenir una visiķ global del mercat audiovisual i proposar estratčgies de difusiķ d'obres audiovisuals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Dissenyar i fer un treball de teoria, histōria o anālisi dels mitjans audiovisuals o multimčdia, un projecte de producciķ audiovisual o multimčdia, o un projecte de guiķ.

— Analitzar i interpretar els mitjans i l’obra audiovisual en els entorns social, cultural, histōric, estčtic, etc.

— Elaborar una revisiķ bibliogrāfica i de fonts sobre un tema relacionat amb la comunicaciķ audiovisual.

— Elaborar un discurs que comuniqui adequadament els resultats del treball en la llengua prōpia o en anglčs.

 

Referits a habilitats, destreses

— Defensar públicament els resultats del treball davant d’un tribunal d’avaluaciķ.

 

 

Blocs temātics

 

1. Treball final de grau

*  Treball individual o en grup, segons el tipus de projecte, en el marc d’un dels āmbits següents:

— Guiķ
— Realitzaciķ i producciķ audiovisual
— Gestiķ d’empresa audiovisual
— Comunicaciķ interactiva
— Teoria, histōria, anālisi i recerca audiovisual

En el marc de l’āmbit de treball triat, els alumnes han d’escollir una tipologia concreta de projecte.

1.1. Guiķ
     1.1.1. Migmetratge
     1.1.2. Llargmetratge
     1.1.3. Minisčrie
     1.1.4. Websčrie

1.2. Realitzaciķ i producciķ audiovisual
     1.2.1. Curtmetratge o llargmetratge d’animaciķ (stop-motion, dibuix animat) 
     1.2.2. Curtmetratge de ficciķ (exclosa l’animaciķ), amb rodatge
     1.2.3. Curtmetratge de ficciķ (exclosa l’animaciķ), sense rodatge 
     1.2.4. Llargmetratge documental, reportatge
     1.2.5. Episodi pilot de videorevista o concurs televisiu
     1.2.7. Espot, videoclip, videoart, grāfic animat, paralˇlaxi (relat de marca), títols de crčdit (de comenįament de llargmetratge)

1.3. Gestiķ d’una empresa audiovisual
     1.3.1. Investigaciķ sobre com s’obre una petita empresa audiovisual
     1.3.2. Preparaciķ del pla de negoci de l’empresa

1.4. Comunicaciķ interactiva
     1.4.1. Pāgina web
     1.4.2. Aplicaciķ mōbil, aplicaciķ web
     1.4.3. Joc
     1.4.4. Altres: projecte de comunicaciķ en línia

1.5. Teoria, histōria, anālisi i recerca audiovisual
     1.5.1. Reflexiķ teōrica sobre algun tema relacionat amb l’audiovisual
     1.5.2. Treball d’anālisi per mitjā de l’aplicaciķ d’una metodologia de recerca
     1.5.3. Treball sobre un aspecte histōric de l’audiovisual

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els TFG tenen una primera fase d’elaboració d’un avantprojecte que inclou els elements bàsics de planificació segons la modalitat escollida. Cal incloure en el pla de distribució els possibles festivals, concursos o pitchings on poden presentar els treballs. L’objectiu és fomentar la sortida professional dels TFG dins de l’àmbit audiovisual.

Els treballs inclouen l’elaboració d’un dossier, una memòria individual, un resum executiu en anglès i, en alguns casos, una peça audiovisual o interactiva, que implica la gravació d’imatges dins o fora de les instal·lacions del centre sense la presència de professors.

En el cas dels treballs col·lectius, cada membre del grup assumeix un paper determinat (productor, director, guionista). Els dossiers es fan en grup i han de recollir l’aportació de cada membre segons el seu paper. Pel que fa a les memòries individuals, han de recollir una reflexió acadèmica sobre el procés creatiu.

En el segon semestre del tercer curs del grau es fa una sessió informativa per explicar el funcionament, el calendari, els requisits i el tipus de projectes que es poden fer.

Es recomana als alumnes que aprofitin les assignatures que cursen per preparar els avantprojectes, que s’han de presentar a principi de quart i que han d’aprovar els tutors.

Els tutors, juntament amb la coordinadora de l’assignatura, poden prioritzar projectes concrets que considerin d’especial interès per als estudiants.

Es programen seminaris de suport i d’exposició del progrés dels treballs. A més és obligatori fer quatre tutories individuals de seguiment amb el tutor assignat.

Els treballs finals s’han de defensar oralment davant d’un tribunal.

El TFG de la doble titulació d’INFOCOM consisteix en un projecte on conflueixin les dues disciplines i que permeti assolir les competències assignades als TFG dels dos graus. Els alumnes tenen tutors de les dues àrees, i han de presentar un document que inclogui les parts requerides pel projecte, que han d’acordar prèviament els tutors en una primera tutoria conjunta. Amb relació a la defensa oral, els alumnes d’INFOCOM han de presentar el treball davant un tribunal mixt compost per professorat de Comunicació Audiovisual i d’Informació i Documentació i, en el cas d’aquesta darrera titulació, han de demostrar la seva competència lingüística en llengua anglesa.

Aquesta metodologia pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final de l’assignatura es divideix en diferents apartats.

1. El projecte, que representa el 60 % de la nota final global, i s’ha de dedicar a un tema d’un dels àmbits de treball plantejats. 

— Guió (80 % dossier i 20 % memòria).
— Realització i producció audiovisual (la nota del dossier, la memòria i la peça audiovisual varien segons el tipus de projecte i el paper desenvolupat pels diferents membres de l’equip).
— Gestió d’empresa audiovisual (80 % dossier i 20 % memòria).
— Comunicació interactiva (55 % dossier, 15 % memòria i 30 % versió de demostració o prototip).
— Teoria, història, anàlisi i recerca audiovisual (100 %).

2. L’informe de seguiment de les tutories, que representa el 15 % de la nota final global.

3. El resum executiu en anglès, que s’avalua com un apartat de la memòria.

4. La defensa pública davant d’un tribunal, que representa el 25 % de la nota final global. 

S’exigeix un bon nivell de correcció lingüística en els textos presentats i en l’acte de defensa.

Per superar l’assignatura, cadascuna de les parts avaluables (dossier, memòria, peça audiovisual, defensa oral, etc.) ha de tenir una qualificació mínima de 5 punts.

El valor dels diferents elements d’avaluació del TFG d’INFOCOM segueix les pautes del TFG de Comunicació Audiovisual. Així:

— Projecte (60 %).

— Defensa oral (25 %).

— Informe del tutor (15 %).

La reavaluació segueix les pautes del TFG de Comunicació Audiovisual.

 

Reavaluació  

Els dossiers, memòries, produccions audiovisuals i defenses orals qualificats amb una nota inferior a 5 i superior a 4 es poden presentar de nou en la data fixada per a la reavaluació.

 

Avaluaciķ única

Les característiques de l’assignatura fan que només sigui possible l’avaluació continuada.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Babbie, Earl R. The practice of social research. 12th ed. Belmont: Wadsworth Cengage, 2010. 530 p. ISBN 978-0-495-59841-1.

Catāleg UB  Enllaç

Neuman, William Lawrence. Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 7th ed. Boston: Allyn & Bacon, 2011. viii, 631 p. ISBN 978-0-205-61596-4.

Catāleg UB  Enllaç

Pérez  Navarro, Antoni (coord.). Treball final de carrera. Barcelona: UOC, 2008. 148 p. ISBN 978-84-6914-809-9.

Catāleg UB  Enllaç

Sierra Sánchez, Javier; Liberal Ormaechea, Sheila. Com afrontar un projecte fi de grau en comunicació. Barcelona: Universitat Abat Oliba CEU, cop. 2010. 36 p. ISBN 978-84-92989-27-0.  

Catāleg UB  Enllaç

Walker, Melissa. Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa, 2000. 473 p. ISBN 978-84-7432-724-3.

Catāleg UB  Enllaç