Pla docent de l'assignatura

 

Catalą Castellano Torna imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologia d'Aliments

Codi de l'assignatura: 563045

Curs acadčmic: 2011-2012

Coordinació: Santiago Esplugas Vidal

Departament: Departament d'Enginyeria Quķmica

Crčdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

125

 

-  Teoria

 

40

 

-  Teņrico-Prąctica

 

20

 

-  Prąctiques de problemes

 

57

 

-  Prąctiques d'ordinadors

 

8

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

— Coneixement i comprensió de les diferents parts d’un projecte.
— Coneixement dels diferents processos utilitzats en la indústria dels aliments.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Objectius específics
— Adquirir les eines i els coneixements necessaris per poder abordar l’estudi dels diferents equips i processos industrials que utilitza la indústria de l’alimentació.
— Assolir capacitat d’abstracció de problemes complexos a models matemàtics, saber-los resoldre i saber trobar les condicions òptimes.

 

Referits a habilitats, destreses

Objectius generals
— Introduir-se en els diferents equips i processos industrials que utilitza la indústria de l’alimentació.

 

 

Blocs temątics

 

1. Fonaments de tecnologia dels aliments

1.1. Introducció a les operacions unitàries

1.2. Balanços de matèria

1.3. Balanços d'energia

1.4. Introducció als fenòmens de transport

2. Processos en les indśstries alimentąries

2.1. Indústries hortofructícoles

2.2. Indústries de begudes

2.3. Indústries vitivinícoles

2.4. Indústries dels cereals

2.5. Indústries làcties

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

1. Per al tema 1 cal un autoaprenentatge per part dels estudiants. Correspon a treball tutorat pel professorat, que posarà la bibliografia corresponent a cada tema al Campus Virtual i proposarà problemes que l’alumnat haurà de resoldre i entregar. Al final de la desena setmana es farà una prova de coneixements.

2. El tema 2 es desenvoluparà en classes magistrals, en les quals es donarà informació sobre els principals processos que utilitza la indústria alimentària.

3. Activitat: entrega de problemes seleccionats de tecnologia dels aliments.

Programació temporal del temari al llarg del semestre:

Setmana 1-2: introducció a les operacions unitàries.
Setmana 3-5: balanços de matèria.
Setmana 6-8: balanços d’energia.
Setmana 8-9: introducció als fenòmens de transport.
Setmana 9-14: processos en les indústries alimentàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
— Resolució de problemes i qüestions (80 %).
— Avaluació de problemes i treballs entregats (20 %).

 

Avaluació śnica

Examen final que consisteix en la resolució de problemes i qüestions (100 %).

L’alumnat que vulgui acollir-se al sistema d’avaluació única haurà de comunicar-ho al professorat responsable de l’assignatura i signar un document de compromís abans del 7 d’octubre de 2011.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Arthey D., Dennis C. Procesado de hortalizas. Zaragoza : Acribia, 1992.  EnllaƧ

Brennan J.G. [et al]  Las operaciones de la ingeniería de los alimentos. 3a ed. Zaragoza : Acribia, 1998.  EnllaƧ

Bylund G. Manual de industrias lácteas. Madrid : A. Madrid Vicente : Mundi-Prensa, 2003.  EnllaƧ

Costa J. [et al.] Curso de ingeniería química : introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los fenómenos de transporte. Barcelona : Reverté, 1994.  EnllaƧ

Earle R.L. Ingeniería de los alimentos : las operaciones básicas del procesado de los alimentos. 2a ed. Zaragoza : Acribia, DL 1987.  EnllaƧ

Fellows P. Tecnología del procesado de los alimentos : principios y práctica. 2a ed. Zaragoza: Acribia, DL 2007.  EnllaƧ

Hoseney R.C. Principios de ciencia y tecnología de los cereales. Zaragoza : Acribia, 1991.  EnllaƧ

Ibarz A., Barbosa-Cánovas G.V. Operaciones unitarias en la ingeniería de alimentos. Madrid ; Barcelona [etc.] : Mundi Prensa, 2005.  EnllaƧ

Madrid Vicente A. Nuevo manual de industrias alimentarias. 4a ed. Madrid : A Madrid Vicente, 2010.  EnllaƧ

Potter Norman N., Hotchkiss J.H. Ciencia de los alimentos. Zaragoza : Acribia, 1999.  EnllaƧ

Sielaff H. Tecnología de la fabricación de conservas. Zaragoza : Acribia, DL 2000.  EnllaƧ

Troost G. Tecnología del vino. Barcelona : Omega, cop 1985.  EnllaƧ

Varnham A.H., Sutherland J.P. Bebidas : tecnología, química y microbiología. Zaragoza : Acribia, DL 1996.  EnllaƧ

Revista

International journal of food science and technology  EnllaƧ

Food science and technology international  EnllaƧ

Food technology: journal of the Institute of Food Technologists  EnllaƧ

Journal of Food Science

http://cataleg.ub.edu/search~S4*cat/?searchtype=t&searcharg=%22Journal+of+Food+Science%22&searchscope=4&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=X%22Journal+of+Food+Science%22%26SORT%3DDZ  EnllaƧ

Journal of agricultural and food chemistry  EnllaƧ

Alimentacion: equipos y tecnología  EnllaƧ

ANS: Alimentación, nutrición y salud  EnllaƧ

Alimentaria: revista de tecnología e higiene de los alimentos  EnllaƧ

Pągina web

Institute of Food Technologists  EnllaƧ

Centro Tecnolóxico Lácteo de Galicia  EnllaƧ

Alcion  EnllaƧ