Pla docent de l'assignatura

 

CatalÓ Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestiˇ de Projectes, Informaciˇ i Documentaciˇ

Codi de l'assignatura: 563054

Curs acadŔmic: 2011-2012

Coordinaciˇ: Jose Lopez Parada

Departament: Departament d'Economia i Organitzaciˇ d'Empreses

CrŔdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials

25

 

-  Teoria

 

25

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Bloc 1
— Coneixements i habilitats sobre la planificació i gestió de projectes, i ús de diverses tècniques que l’ajudaran en aquesta tasca. Maneig d’una de les eines informàtiques més usuals en les tasques de direcció de projectes.

Bloc 2
— Coneixements i habilitats en la identificació, cerca i recuperació d’informació rellevant per a les activitats d’R+D en l’àmbit de la indústria agroalimentària.
— Coneixements i habilitats en l’assignació de valor a la informació mediambiental, corporativa i interna de les organitzacions per desenvolupar activitats de vigilància de l’entorn i R+D.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

Bloc 1
— Identificar els problemes vinculats amb la direcció de projectes.
— Prendre decisions sobre la millor manera de gestionar els projectes i complir les dates i els costos prefixats.
— Analitzar com influeixen sobre el projecte les decisions estratègiques i operatives que es prenen a l’empresa per tal d’assolir-ne els objectius.

 

Bloc 2
Objectius generals
— Exposar la cadena de valor de la informació i, específicament, de la producció documental científica i empresarial.
— Contextualitzar la recerca i l'obtenció d’informació en el marc de l’estratègia de l’organització i les funcions de vigilància tecnològica i intel·ligència empresarial.
— Oferir una visió general de les fonts i els recursos d’informació d’interès per a la funció d’R+D+I.

Objectius específics
— Ser capaç d’identificar els diferents fluxos d’informació de les organitzacions i els seus sectors d’activitat.
— Reconèixer les principals tipologies de fonts i recursos d’informació rellevants per a la indústria agroalimentària i la seva utilitat per a la detecció de riscos i oportunitats en el marc de la funció de vigilància i intel·ligència empresarial.

 

 

Blocs temÓtics

 

Bloc 1

1. Projecte

2. Eines de planificaciˇ, programaciˇ i control

3. Construcció del graf PERT

4. Durada de les activitats. Temps early i last

5. El camÝ crÝtic

6. Matriu de Zaderenko

7. MŔtode de la ruta crÝtica CPM

8. Matriu d’Ackoff-Sasieni

9. Anivellaciˇ de recursos

10. Programaciˇ amb recursos limitats

11. El mŔtode ROY

12. Xarxes d’activitat generalitzada GAN

13. Cicle de planificaciˇ i control

Bloc 2

1. Informació i innovació
1.1. La informació com a recurs estratègic de les organitzacions al servei de la innovació
1.2. La cadena de valor de la informació: de la informació en brut a l’instrument de treball per pilotar la intel·ligència
1.3. Cicles de vida de la informació i nous avenços científics i tecnològics


2. Les funcions i els fluxos informacionals dins de les organitzacions: la informació interna, externa i corporativa


3. Els recursos d’informació i les funcions de vigilància de l’entorn i intel·ligència empresarial: objectius, accions i fases


4. Fonts i recursos d’informació especialitzats en:
- Legislació i normativa tècnica
- Protecció jurídica i propietat industrial (marques, dissenys industrials, denominacions socials, dominis, etc.)
- Sectors d’activitat (indústria agroalimentària, biotecnologia, distribució i consum)
- Mercats i competència
- Operadors dels mercats (proveïdors, distribuïdors, organismes reguladors, grups d’interès, etc.)
- Investigació de mercat (hàbits i tendències en el comportament del consumidor)
- Fonts de finançament (entitats financeres, borsa i capital risc) i ajudes i subvencions
- Concursos i licitacions oficials
- Situació econòmica, política i social
- Tecnologies emergents i polítiques científiques
- Literatura científica i acadèmica i indicadors bibliomètrics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Bloc 1
— Classes magistrals: per assolir els objectius establerts, l’assignatura consta d’aspectes teòrics i pràctics que s’exposaran a l’alumnat en classes magistrals. En aquestes sessions presencials, a més dels conceptes teòrics bàsics de l’assignatura, es plantejaran i es resoldran exercicis d’aplicació dels models i tècniques de resolució dels projectes mitjançant una eina informàtica. Com a recursos docents per a les classes magistrals, el professorat utilitzarà, segons el tema que exposi, dossiers de transparències, enunciats d’exercicis i programari informàtic.
— Activitat: treball tutorat de cada estudiant sobre un tema relacionat amb els continguts de l’assignatura.
— Suport: tutoria individual per part del professorat (tema per desenvolupar, bibliografia específica i seguiment).

Tots els documents es publicaran en el Campus Virtual de l’assignatura perquè l’alumnat els pugui fer servir.

Bloc 2
— Classes magistrals.
— Activitat: treball tutorat de cada estudiant sobre un tema relacionat amb els continguts de l’assignatura.
— Suport: tutoria individual per part del professorat (tema per desenvolupar, bibliografia específica i seguiment).

Els guions i les presentacions dels temes es publicaran en el Campus Virtual de l’assignatura perquè l’alumnat els pugui fer servir.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Bloc 1
La nota final de l’assignatura es determinarà amb la mitjana ponderada entre la nota final de l’avaluació continuada (amb un pes del 30 %) i la nota d’un examen final de síntesi (amb un pes del 70 %), sempre que aquesta última nota sigui superior a 4 sobre 10 punts.

Per obtenir la nota final de l’avaluació continuada, en algunes classes de l’assignatura es proposaran una sèrie de lliuraments d’activitats (resolució d’exercicis pràctics, supòsits teòrics, casos, etc.) que l’alumnat haurà de lliurar al professor en els terminis prefixats.

Bloc 2
Elaboració del treball tutorat (70 %) i d’un comentari lliure d’un article relacionat amb el contingut de l’assignatura (30 %).

La qualificació final de l’assignatura serà la mitjana de la nota obtinguda en els dos blocs. Per poder fer aquesta mitjana cal obtenir la qualificació mínima exigida en cadascun dels blocs.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Bloc 1
Constarà d’un examen final amb dues parts: una primera part teòrica, de tipus test, i una segona part pràctica (resolució d’exercicis).

Bloc 2
Consistirà en un examen final que inclourà preguntes teòriques i la resolució d’alguns exercicis pràctics.

La qualificació final de l’assignatura serà la mitjana de la nota obtinguda en els dos blocs. Per poder fer aquesta mitjana cal obtenir la qualificació mínima exigida en cadascun dels blocs.

L’alumnat que vulgui acollir-se al sistema d’avaluació única haurà de comunicar-ho al professorat responsable de l’assignatura i signar un document de compromís com a molt tard una setmana després de l’inici de les classes.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Burkhardt K. Competitive intelligence workbook: know your competitors, track their activities, plan your strategy. Burnaby: Burkhardt Research Services; 2001.  Enlla├ž

Ediciˇ en CD-ROM  Enlla├ž

Mort D, editor. Business information handbook. München: K.G. Saur; 2003.  Enlla├ž

Carr MM. Super searchers on competitive intelligence: the online and offline secrets of top CI researchers. Medford: Information Today; 2003.  Enlla├ž

Choo CW. Information management for the intelligent organization: the art of scanning the environment. 3rd ed. Medford: American Society for Information Science and Technology by Information Today; 2002.  Enlla├ž

Cornella A. Los recursos de información: ventaja competitiva de las empresas. Madrid: McGraw-Hill; 1994.  Enlla├ž

Domingo Ajenjo A. Dirección y gestión de proyectos: un enfoque práctico. 2a ed. actualitzada i rev. Madrid: Ra-Ma; 2005.  Enlla├ž

Dominguez Machuca JA, et al. Dirección de operaciones: aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios. McGraw-Hill Interamericana de España; 1995.  Enlla├ž

Drudis A. Planificación, organización y gestión de proyectos. Gestión 2000; 1992.  Enlla├ž

Escorsa i Castells P, Maspons Bosch R. De la vigilancia tecnológica a la inteligencia competitiva. Madrid: Pearson educación; 2001.  Enlla├ž

Curwin J, Slater R. Quantitative methods for business decisions. 4th ed. London: International Thomson Business Press; 1996.  Enlla├ž

Grupo de Investigación Modelos Probabilísticos Aplicados a las Ciencias Sociales. Programación, selección y control de proyectos en ambiente de incertidumbre.Granada: Editorial Universidad de Granada; 2001.  Enlla├ž

Informe COTEC: tecnología e innovación en España. Madrid: Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica; 1995-.  Enlla├ž

Moss RW. Strauss’s handbook of business information: a guide for librarians, students and researchers. 2nd ed. Westport: Libraries Unlimited; 2004.  Enlla├ž

Peters T. 50 claves para la dirección de proyectos, o, Cincuenta maneras de convertir cada actividad en un proyectoapasionante. Bilbao: Deusto; 2000.  Enlla├ž

Project Management Institute. A guide to the Project Management Body of Knowledge: (PMBOK Guide). 4th ed. Newtown Square: Project Management Institute; 2008.  Enlla├ž

Robertson DC. Project planning and control. Heywood Books; 1969.  Enlla├ž

Online business sourcebook 2003: including online, cd-rom and web products. München: K.G. Saur; 2003-.  Enlla├ž

Ciencia y tecnología en ...: anuario ... de la Asociación Española de Periodismo Científico. Madrid: Asociación Española de Periodismo Científico; 2000-.  Enlla├ž