Pla docent de l'assignatura

 

Català Castellano Torna imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonts d'Informació per a la Recerca Científica en Tecnologia d'Aliments

Codi de l'assignatura: 564908

Curs acadèmic: 2011-2012

Coordinació: Marta Somoza Fernandez

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Crèdits: 2,5

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials

14

 

-  Teoria

 

7

 

-  Teòrico-Pràctica

 

7

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

24,5

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la tipologia documental de les publicacions en tecnologia alimentària.

 

— Conèixer els conceptes bàsics per plantejar cerques bibliogràfiques en bases de dades: lògica booleana, descriptors, tesaurus.

 

— Conèixer les principals bases de dades multidisciplinàries d’interès en el sector: ISI Web of Knowledge Biological Abstracts, Chemical Abstracts, CAB Abstracts i Biotechnology Abstracts. 

 

— Conèixer els recursos d’informació que ofereix Internet en aquest camp, i els mecanismes per localitzar-los.

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar les diferents fonts d’informació del sector i saber quina finalitat tenen. En acabar l’assignatura, l’alumnat hauria de ser capaç de fer una selecció acurada i adequada de fonts d’acord amb les necessitats de cada tipus de recerca.

 

— Aprofundir la recerca en bases de dades específiques del sector, especialment en Food Science and Technology Abstracts, etc. En acabar l’assignatura, l’alumnat hauria de ser capaç de fer cerques en aquestes bases de dades.

 

— Conèixer els sistemes de gestió bibliogràfica (Reference Manager, EndNote, Procite, RefWorks) que permetin el tractament de la bibliografia obtinguda.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La comunicació científica i les fonts d'informació

1.1. El cicle de la informació

1.2. Documents primaris: tipologia

1.3. Documents secundaris: bases de dades i catàlegs

2. Preparació de la cerca bibliogràfica

2.1. Definició de l’equació de cerca: identificació dels termes clau

2.2. Ús de descriptors i estructura jeràrquica: tesaurus

2.3. Lògica booleana i límits

3. Bases de dades: descripció, cobertura i característiques

3.1. Bases de dades multidisciplinàries d’interès: ISI Web of Knowledge Biological Abstracts, Chemical Abstracts, CAB Abstracts i Biotechnology Abstracts

3.2. Bases de dades específiques: Food Science and Technology Abstracts

3.3. Aspectes bibliomètrics: Journal Citation Reports, WOS

4. Gestió automatitzada de la bibliografia

4.1. La citació bibliogràfica: formats i normatives

4.2. Gestors bibliogràfics personals: Procite, Reference Manager, EndNote

4.3. Gestors bibliogràfics basats en web: RefWorks

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Assignatura teoricopràctica. Les sessions teòriques combinen l’explicació del professorat amb l’accés directe a les fonts mitjançant un projector i connexió a la xarxa, i per mitjà de comentaris d’articles. Les sessions pràctiques es duen a terme al laboratori d’informàtica, on l’alumnat resol exercicis individualitzats sobre les fonts descrites a la sessió anterior.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

A partir d’un tema concret seleccionat per cada estudiant al principi de l’assignatura, en finalitzar-la caldrà presentar:

— Un petit informe en què s'exposin quines fonts d’informació s’han triat adients a la temàtica, quina estratègia de cerca s’ha utilitzat i sobre quines bases de dades s’ha dut a terme (20 %).
— Els resultats de les cerques dutes a terme (40 %).
— La base de dades bibliogràfica sobre Refworks / Reference Manager creada (40 %).

 

Avaluació única

L’avaluació única consistirà en una prova pràctica amb ordinador on l’alumnat haurà de plantejar una estratègia de cerca bibliogràfica plantejada pel professor, triar les bases de dades i presentar els resultats en un format concret.