Pla docent de l'assignatura

 

Català Castellano Torna imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Nutrigenètica i Nutrigenòmica: Estratègies d'Intervenció Dietètica per Mantenir la Salut

Codi de l'assignatura: 564914

Curs acadèmic: 2011-2012

Coordinació: Maria Izquierdo Pulido

Departament: Departament de Nutrició i Bromatologia

Crèdits: 2,5

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials

22

 

-  Teoria

 

16

 

-  Tutorització per grups

 

2

 

-  Pràctiques amb documents

 

2

 

-  Seminari

 

2

Treball tutelat/dirigit

27

Aprenentatge autònom

13,5

 

 

Recomanacions

 

Atesa la metodologia docent utilitzada, aquesta assignatura optativa està especialment indicada per a l’alumnat que pugui assistir a classe.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

En acabar l’assignatura, l’alumnat serà competent en la comprensió de la diversitat d’àmbits de coneixement que formen part de les àrees de la nutrigenètica i la nutrigenòmica i del seu potencial com a eines futures d’intervenció dietètica en el camp de les dietes personalitzades i en el disseny de nous aliments.

A més, serà competent a l’hora de dissenyar correctament un protocol de recerca experimental per aplicar al camp de la nutrigenòmica i de la nutrigenètica, eina imprescindible per poder dur a terme en un futur tasques d’intervenció dietètica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els fonaments bàsics de la nutrigenètica i la nutrigenòmica.
— Estudiar les interaccions de gens i nutrients i l’interès que tenen per a l’estudi de la prevenció de certes patologies, com ara les malalties cardiovasculars o el càncer.
— Conèixer els darrers avenços en aquest àmbit de la nutrició i les seves possibles aplicacions en el disseny de nous aliments.
— Adquirir les habilitats necessàries per saber utilitzar fonts d’informació pròpies de la matèria, tenir uns coneixements actualitzats i desenvolupar el pensament crític respecte a aquesta disciplina.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Nutrigenètica. Nutrigenòmica. Nutrició personalitzada. Conceptes bàsics

1.1. Introducció. Conceptes bàsics i definicions. Tècniques d’investigació en nutrició molecular

2. Alimentació com a factor de risc i de salut

2.1. Modulació gènica pels nutrients. Polimorfismes gènics i respostes a la dieta. Exemples en relació amb la malaltia cardiovascular i el càncer

3. Dietes personalitzades

3.1. Eines actuals per establir dietes personalitzades. Disseny de nous aliments. Factors que cal considerar. Exemples emblemàtics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes teòriques (presencials) en les quals s’impartiran els coneixements en forma de lliçons magistrals combinades amb petits exercicis pràctics.
— Activitats complementàries (no presencials) en les quals l’alumnat durà a terme, en paral·lel amb les classes presencials, activitats sobre temes que complementaran els coneixements impartits a les classes teòriques. Com a suport, hi haurà sessions de tutoria amb el professorat.

Material docent (al Campus Virtual)
— Pla docent.
— Material divers relacionat amb l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Assistència a les sessions presencials (10 %).
— Activitats complementàries no presencials (40 %).
— Examen final de tipus test (50 %).

 

Avaluació única

Per a l’alumnat que ho sol·liciti hi haurà la possibilitat d’una avaluació única que consistirà en la superació d’un examen escrit i en la presentació d’un treball escrit. L’alumnat que vulgui acollir-se al sistema d’avaluació única haurà de comunicar-ho al professorat responsable de l’assignatura i signar un document de compromís una setmana després de l’inici de les classes.