Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Escriptura i Cultura Escrita a l'Edat Mitjana

Codi de l'assignatura: 570650

Curs acadèmic: 2014-2015

Coordinació: Ignasi Joaquim Baiges Jardí

Departament: Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

crèdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

58

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

12

 

(Aquestes sessions es programen per als estudiants que no han cursat mai matèries de Paleografia)

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

16

 

(Visita als Arxius de Girona al mes de desembre (Capitular, Històric Provincial i Municipal) i visita als Arxius de Tarragona al mes de gener (Arxiepiscopal i Històric Provincial))

Treball tutelat/dirigit

18

Aprenentatge autònom

49

 

 

Recomanacions

 


Els i les estudiants que no hagin cursat mai assignatures de Paleografia i Diplomàtica podran seguir un curs intensiu, vinculat a aquesta assignatura, que es programarà al llarg del mes d’octubre i del que s’informarà puntualment des de la coordinació del Màster de Cultures Medievals.
Així mateix, l’Àrea de Ciències i Tècniques Historiogràfiques del Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica programa cada any un Curs d’Extensió Universitària. Aquest curs es programarà entre l’11 de febrer i el 17 de juny de 2015.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 


CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 


CG1 Desenvolupar la sensibilitat necessària per llegir textos avaluant adequadament la seva informació i interpretant correctament el seu sentit.

 


CG3 Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).

 


CG4 Tenir la capacitat de treballar en equips que promoguin una recerca de tipus multidisciplinari i integrador dels elements comuns a diverses tradicions culturals.

 


CE2 Dominar els conceptes fonamentals de l’escriptura medieval, tant les estructures lingüístiques del llatí medieval com les diferents formes gràfiques que es desenvolupen en l’Edat Mitjana. Transcriure i entendre textos i documents medievals originals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Adquirir la base teòrica i tècnica que faciliti transcriure textos historiogràfics, literaris i documentals escrits en les diferents escriptures que es desenvolupen en l’àmbit hispà i redactats en llatí i en català i castellà medievals.

 

- Assolir les competències necessàries i els coneixements tècnics per desenvolupar una recerca en el marc dels arxius i biblioteques amb fons medievals.

 

- Assolir la capacitat d’entendre textos historiogràfics, literaris i documentals originals redactats en llatí medieval i català i castellà medievals.

 

- Adquirir coneixements sobre els usos i la difusió de l’escriptura a l’Edat Mitjana.

 

- Tenir un coneixement ampli sobre el funcionament de les diferents institucions productores de documents.

 

- Conèixer les tipologies documentals més característiques de l’època medieval, així com els usos cronològics i sigil·logràfics.

 

Referits a habilitats, destreses

- Saber comentar, anotar i editar críticament textos i documents medievals.

 

 

Blocs temàtics

 

1 Introducció

Presentació de l’assignatura. Bibliografia. Concepte i mètodes paleogràfics. Abreviatures. Sistemes cronològics

2 L’escriptura a l’Alta Edat Mitjana

Els precedents. Les escriptures visigòtiques. L’escriptura carolina. Usos i difusió en els diversos àmbits socials i geogràfics hispans

3 Les escriptures gòtiques

Origen. Característiques i evolució de les formes gràfiques. Tipus gràfics libraris i documentals. Usos i difusió (universitats, escrivanies i cancelleries, notaris, mercaders ...)

4 L’escriptura al segle XV

La pervivència dels models gòtics i la recerca d’un nou model gràfic. La influència dels models gràfics italians. L’escriptura humanística i les seves característiques. Usos i difusió en els diversos àmbits socials i geogràfics hispans

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


- Es tracta d’una assignatura fonamentalment pràctica en la que la participació dels estudiants és central i bàsica. No obstant això, es preveuen sessions teòriques que ajudaran a la comprensió i seguiment dels diferents moments gràfics i dels textos que s’estudiaran i analitzaran al llarg del curs.
- Es programaran diverses visites a arxius, en funció de la disponibilitat d’aquestos (Arxiu Arxidiocesà de Tarragona, Arxiu Capitular de Girona, Arxiu Hitòric de Girona, Arxiu Municipal de Girona i Arxiu Històric de Protocols de Barcelona).
- Es farà un seguiment del treball i de l’assoliment d’objectius a través de la programació de tutories personalitzades i en grup, sempre que la dinàmica de la classe així ho requereixi.

MATERIALS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA
- L’element bàsic per al suport a la docència d’aquesta assignatura el constitueix el material amb exemples dels diferents tipus gràfics que es donen al llarg de l’Edat Mitjana. Aquest material estarà disponible a través del Campus Virtual de l’assignatura, degudament digitalitzat. Tot i això, els alumnes podran disposar del material fotocopiat en format DINA3.
- En el Campus Virtual de l’assignatura s’inclouen enllaços a diferents webs d’arxius, biblioteques, institucions científiques i grups de recerca i a tutorials amb exercicis sobre les diferents escriptures i les tècniques paleogràfiques.
- Material audiovisual per reforçar, amb imatges, aspectes de la cultura escrita al llarg de l’Edat Mitjana.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Se seguirà una avaluació continuada mitjançant la realització de/d’:
- exercicis puntuals de transcripció de textos.
- comentaris sobre els aspectes tècnics d’alguns documents i el seu contingut.
- exercicis autocorrectius on line de problemes de cronologia i sistemes abreviatius a través de la plataforma que ofereix el Campus Virtual de l’assignatura.
- edició crítica de textos.
Es valorarà el progrés dels estudiants pel que fa tant als continguts de la matèria com a les habilitats i competències. Els exercicis d’avaluació formaran part del procés d’aprenentatge. La nota final serà el resultat de l’avaluació de tota la feina feta al llarg del curs i es tindrà en compte tant els treballs dirigits com el treball autònom o d’autoaprenentatge.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CAPELLI, A. Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbrevia¬ture latine ed italiane usate nelle carte e codici specialmente del Medioevo, Milano. 1899. (6ª ed.: Milano, 1961; darrera reimp. de la 6ª ed.: Milano, 2001).  Enllaç

CAPELLI, A. Cronología, cronografía e calendario perpetuo. Milano, 1987.  Enllaç

GIMENO BLAY, F.M. De las Ciencias Auxiliares a la Historia de la Cultura Escrita. València : Seminari Internacional d’Estudis sobre la Cultura Escrita. Universitat de València, 1999  Enllaç

GIMENO BLAY, F.M. La escritura gótica en el Pais Valenciano después de la conquista del siglo XIII. Valencia : Universidad de Valencia. Departamento de Paleografía y Diplomática, 1985.  Enllaç

MANDINGORRA LLAVATA, M.L. La escritura humanística en Valencia. Su introducción y difusión en el siglo XV. València, 1986.  Enllaç

PETRUCCI, A. Historia de la escritura e historia de la sociedad. València : Seminari Internacional d’Estudis sobre la Cultura Escrita. Universitat de València, 1998  Enllaç

PETRUCCI, A. Alfabetismo. Escritura. Sociedad. Barcelona, 1999.  Enllaç

PETRUCCI, A. "Libro e scrittura in Francesco Petrarca". En PETRUCCI. A (ed). Libri, editori e pubblico nel Rinascimento. Guida storica e critica. Roma-Bari, 1967.  Enllaç

ZIMMERMANN, M. Écrire et lire en Catalogne (IXe – XIIe siècle), 2 vols. Madrid : Casa de Velázquez, 2003  Enllaç

BAIGES, I.J.; FELIU, G.; SALRACH, J.M. (dirs.), Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV, Barcelona: Fundació Noguera, 2010, 4 vols.  Enllaç

Article

CAMINO MARTÍNEZ, M.C. Los orígenes de la escritura visigótica: ¿Otras posibilidades para su estudio?. Actas del VIII Coloquio del Comité Internacional de Paleografía Latina, 29-38. Madrid : Joyas Bibliográficas, 1990  Enllaç

MUNDÓ MARCET, A.M. "L’escriptura i la codicologia. Terminologia de l’escriptura a Catalunya durant el període de l’art romànic". Lambard: Estudis d’Art Medieval, no.1, 1977-1981, p.99-104  Enllaç

GIMENO BLAY, F.M. "De Scriptura gothica. Algunos ejemplos a propósito de sus inicios en la Península Ibérica". Scriptorium XLVII, 115-126. (Bruxelles), 1993.  Enllaç

MUNDÓ MARCET, A.M. Producció i conservació de material escrit a Catalunya: escriptoris i biblioteques pels vols de l’any 1000. En   Catalunya i França meridional a l’entorn de l’any mil, 378-381. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1991.  Enllaç

RUIZ ASENCIO, J.M. Escribas y bibliotecas altomedievales hispanos. En La enseñanza en la Edad Media. X Semana de Estudios Medievales, 1999, p.151-174 (Nájera). Logroño : Gobierno de la Rioja. Instituto de Estudios Riojanos, 2000.  Enllaç

GIMENO BLAY, F.M. – TRENCHS ÒDENA, J. La escritura medieval en la Corona de Aragón (1137-1474). Anuario de Estudios Medievales, 1991, núm. 21, p. 493-511.  Enllaç

Recurs electrònic   Enllaç

SANZ FUENTES M.J. Paleografía de la Baja Edad Media castellana. Anuario de Estudios Medievales, 1991, núm. 21, p.527-536.   Enllaç

Recurs electrònic   Enllaç

ARIENZO, L. Alcune considerazioni sul passagio della scrittura gotica all’Umanistica nella produzione documentaria catalana dei secoli XIV-XV. En Studi di Paleografia e Diplomatica, 1974, p.199-226.  Enllaç