Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Les Societats Feudals Europees

Codi de l'assignatura: 570651

Curs acadŔmic: 2014-2015

Coordinaciˇ: Xavier Ballestin Navarro

Departament: Departament d'Hist˛ria Medieval, Paleografia i DiplomÓtica

crŔdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

30

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

16

 

(Visita a Girona (desembre) i a Lleida (gener))

 

-  Seminari

Presencial

 

4

 

(Seminari IRCVM)

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


CB6 - Posseir i aplicar coneixements que permetin desenvolupar idees i estratègies originals de recerca en el camp de la medievalística.

 


CB7 - Instrumentalitzar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous i poc coneguts en el marc de contextos més amplis i multidisciplinaris, relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 


CG1 Desenvolupar la sensibilitat necessària i la disciplina intel·lectual adient  per a llegir críticament els textos, avaluant-ne adequadament la seva informació i interpretant correctament el seu sentit.

 


CG3 Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).

 


CG4 Tenir la capacitat de treballar en equips que promoguin una recerca de tipus multidisciplinari i integrador dels elements comuns a diverses tradicions culturals.

 


CE1 Conèixer en profunditat els conceptes teòrics i pràctics fonamentals dels àmbits històrics i literaris de la medievalística.

 


CE3 Valorar la dimensió històrica, ideològica i literària de les fonts documentals i textuals per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures medievals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Proporcionar la base te˛rica adequada per a l’assignatura.

 

- Contextualitzar els diferents canvis socials, institucionals i culturals.

 

- Adquirir el coneixement suficient i adequat de les diverses fonts relacionades amb la societat i les institucions baixmedievals.

 

Referits a habilitats, destreses

- Interpretar la cartografia en clau medieval.

 

- Analitzar i interpretar la documentaciˇ d’Ŕpoca baixmedieval, ja sigui en llengua original o en traducciˇ vernÓcula.

 

- ConŔixer i dominar les fonts historiogrÓfiques i cronÝstiques de diversos Ómbits i de diversos moments cronol˛gics de l’Europa baixmedieval.

 

Referits a actituds, valors i normes


- Qüestionar una idea i saber debatre una determinada opinió.

 

- Reforšar la capacitat d’anÓlisi i de sÝntesi.

 

- Consolidar la capacitat i habilitat de presentar opinions i resultats davant del grup.

 

- Assimilar la capacitat de crÝtica.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. El feudalisme i la formaciˇ d’Europa. Segles XI-XIII. Les monarquies feudals

2. L’Europa de l’expansiˇ comercial i l’eclosiˇ urbana

3. L’Europa en crisis. Segles XIV-XV

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La docència d’aquesta assignatura reposarà essencialment en els tres elements que s’exposaran a continuació i que es combinaran proporcionalment a cada sessió segons la matèria impartida i la seva dificultat:

 • Classe magistral introductòria, on s’exposaran els elements articulatoris del discurs docent
 • Lectura, comentari i discussió, si s’escau, de material imprès, bé es tracti de fonts, bé es tracti de bibliografia, bé es tracti d’ambdós elements.
 • Recapitulació final.

Hi ha programades dues sortides, a Girona i Lleida, la fita de les quals es comentarà en el moment adient.
Els materials de suport a la docència i l’aprenentatge es trobaran en els següents registres
 • Copisteria de la facultat
 • Campus virtual
 • Xarxa

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació de l’assignatura correspondrà a la modalitat d’avaluació continuada.
Les condicions generals d’aquesta avaluació són les següents:

 • La correcció sintàctica, lèxica, ortogràfica i de concordança són condició sine qua non per a avaluar qualsevol exercici
 • La puntuació ni es distribuirà ni serà assignada en percentatges.
 • S’han de fer tots i cadascun dels exercicis sol·licitats
 • Els criteris formals de presentació s’especificaran per a tots els exercicis.

La tipologia d’exercici que es demanarà pot correspondre a qualsevol de les següents categories, sempre que el temps i les disponibilitats programàtiques i acadèmiques permetin la realització de totes i cadascuna:
 • Informe científic
 • Ressenya bibliogràfica
 • Anàlisi de continguts en xarxa.
 • Comentari de textos: fonts
 • Comentari de textos: bibliografia
 • Exposició oral

 

Avaluaciˇ ˙nica


Tanmateix , si hi ha alumnes que desitgen realitzar un examen final de tot el temari, en substitució de l’avaluació continuada, ho hauran de notificar per escrit a principis de curs, amb el benentès que qualsevol dels dos models és totalment vàlid i no suposa cap mena de discriminació ni tampoc avantatge.