Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Llatina Medieval

Codi de l'assignatura: 570655

Curs acadčmic: 2014-2015

Coordinació: Merce Puig Rodriguez-Escalona

Departament: Departament de Filologia Llatina

crčdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

38

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

30

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

4

 

(Visista Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae)

 

-  Seminari

Presencial

 

4

 

(Inauguració IRCVM)

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autņnom

45

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 


CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 


CG1 Desenvolupar la sensibilitat necessària per llegir textos avaluant adequadament la seva informació i interpretant correctament el seu sentit.

 


CG3 Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).

 


CG4 Tenir la capacitat de treballar en equips que promoguin una recerca de tipus multidisciplinari i integrador dels elements comuns a diverses tradicions culturals.

 


CE1 Conèixer en profunditat els conceptes teòrics i pràctics fonamentals dels àmbits històrics, i literaris de la medievalística.

 


CE3 Valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i textuals per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures medievals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Que l’alumne tingui uns coneixements amplis en la literatura llatina medieval tals que el capacitin per situar els diferents autors i obres en el seu context literari i per valorar aquestes obres dins el conjunt de la tradició literària.

 

Referits a habilitats, destreses

Que l’alumne adquireixi habilitat i destresa en el maneig dels Instrumenta.

 

 

Blocs temątics

 

1. Concepte i lķmits

2. L’čpoca bąrbara (segles VI-VIII)

3. El renaixement carolingi (segles VIII-IX)

4. El renaixement otonią (segle X)

5. El renaixement del segle XII

6. L’escoląstica (segles XIII-XIV)

7. El prehumanisme (segles XIV)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia consistirà en:
a. Classes magistrals teòriques impartides per la professora i centrades en els temes detallats a l’apartat Blocs de contingut.
b. Lectura i comentari literari dels textos que s’inclouen en el Campus Virtual.
c. Lectura d’obres en traducció com a treball personal de l’alumne. Les lectures estan relacionades al document Llistat de lectures del Campus Virtual.
d. Treball tutoritzat de l’alumne sobre el maneig dels Instrumenta, consistent en resoldre una sèrie de qüestions relacionades amb els temes exposats a classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El coneixement dels blocs temàtics del programa s’avaluarà per mitjà d’un examen que  representarà el 50% de la nota final.

Les lectures d’obres en traducció i la destresa en el maneig dels Instrumenta per mitjà de l’exposició a classe d’una sèrie de qüestions plantejades per la professora la setmana anterior (50% de la nota final). Cada qüestió es valorarà fins a 0,5 punts. Se sumen les puntuacions fins a un màxim de 5 punts.

Per aprovar l’assignatura cal superar  l’examen i aconseguir un mínim de  2,5 punts de les qüestions.

 

Avaluació śnica

Examen dels blocs temàtics i lliurament dels treballs indicats per la professora.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALFONSI, L., La letteratura latina medievale, Firenze, Sansoni-Academia, 1972.

  EnllaƧ

Bezzola, R.R., Les origines et la formation de la littérature courtoise en Occident (500-1200), Paris 1968, 2 vols.

  EnllaƧ

BRUNHÖLZL, F., Histoire de la littérature latine du Moyen Age (trad. H. Rochais de l’original alemany, München 1975), tom I: "De Cassiodore à la fin de la Renaissance carolingienne"; volum I: “L’époque mérovingienne”, volum II: "L’époque carolingienne", Turnhout, Brepols, 1990-1991.

  EnllaƧ

BRUNHÖLZL, F., Histoire de la littérature latine du Moyen Age (trad. H. Rochais de l’original alemany, München 1992), tom II: "De la fin de l’époque carolingienne au milieu du XIe siècle", [Turnhout], Brepols, 1996.

  EnllaƧ

CAVALLO, G. – LEONARDI, C. – MENESTÒ, E. (dir.), Lo spazio letterario del Medioevo 1. Il Medioevo latino, 5 vols., Roma 1992-1993 (vol. I); 1994 (vol. II); 1995 (vol. III); 1997 (vol. IV); 1998 (vol V).

  EnllaƧ

CURTIUS, E.R., Literatura europea y Edad Media latina (trad. M. Frenk – A. Alatorre de l’original alemany, Bern 1948), México, FCE, 1955, 2 vol.

  EnllaƧ

FONTÁN, A. - MOURE CASAS, A., Antología del latín medieval. Introducción y textos, Madrid, Gredos, 1987.

  EnllaƧ

GHELLINCK, J. de, L’essor de la littérature latine au XII siècle, Bruxelles 1955 (2a ed.).

  EnllaƧ

GHELLINCK, J. de, Littérature latine au moyen âge depuis les origines jusqu’à la fin de la renaissance carolingienne, Mayenne 1939, 2 vols.

  EnllaƧ

HASKINS, Ch.H., La rinascita del XII secolo (trad. P.M. Bartole / M.G. Dala, de l’original anglès, New York 1958 –la 1a. edició és de 1927–), Bologna, Il Mulino, 1972.

  EnllaƧ

LEONARDI, C., (ed.), Letteratura latina medievale (secoli VI-XV). Un manuale, Firenze, Sismel – Edizioni del Galluzzo, 2005.

  EnllaƧ

MARTÍNEZ GÁZQUEZ, J.- FLORIO, R., Antología del latín cristiano y medieval: introducción y textos, Bahía Blanca, Universidad nacional del Sur, 2006.

  EnllaƧ

MORALEJO, J.L., "Literatura hispano-latina (siglos V-XVI)", en J.M. DÍEZ BORQUE (ed.), Historia de las literaturas hispánicas no castellanas, Madrid, Taurus, 1980, pàgs. 13-137.

  EnllaƧ

Oroz Reta, J. – Marcos Casquero, M.A., Lírica latina medieval. I. Poesía profana, introd., ed., trad. i notes per  ____, Madrid, BAC, 1995.

  EnllaƧ

PALADINI, V. - MARCO, M. de, Lingua e letteratura mediolatina, Bologna, Patron, 1980 (2a ed.).

  EnllaƧ

RABY, F.J.E., A History of Christian-Latin Poetry from the beginnings to the close of the Middle Ages, Oxford, Oxford Clarendon Press, 1966 (2a ed.).

  EnllaƧ

RABY, F.J.E., A History of Secular Latin Poetry in the Middle Ages, Oxford, Oxford Clarendon Press, 1967 (2a ed.), 2 vols.

 

  EnllaƧ