Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Romąnica Medieval

Codi de l'assignatura: 570656

Curs acadčmic: 2014-2015

Coordinació: Merce Puig Rodriguez-Escalona

Departament: Departament de Filologia Romąnica

crčdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

30

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

8

 

(Visita a Girona (desembre))

 

-  Seminari

Presencial

 

12

 

(Homentage a Riquer / Inauguració IRCVM)

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autņnom

45

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 


CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 


CG1 Desenvolupar la sensibilitat necessària per llegir textos avaluant adequadament la seva informació i interpretant correctament el seu sentit.

 


CG3 Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).

 


CG4 Tenir la capacitat de treballar en equips que promoguin una recerca de tipus multidisciplinari i integrador dels elements comuns a diverses tradicions culturals.

 


CE1 Conèixer en profunditat els conceptes teòrics i pràctics fonamentals dels àmbits històrics, i literaris de la medievalística.

 


CE3 Valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i textuals per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures medievals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

Adquirir l’utillatge que possibilita la interpretació textual i la reflexió crítica sobre la literatura medieval.
Reconèixer els trets lingüístics i estilístics que caracteritzen els principals gèneres literaris romànics.

Copsar la transcendència de la literatura romànica medieval en la configuració dels gèneres literaris moderns.

Prendre consciència de la unitat cultural de la Romània i de la necessitat de l’estudi comparat de les diferents tradicions literàries que la configuren.

 

 

Blocs temątics

 

1. Estudi del naixement i de la consolidació dels principals gčneres literaris romąnics

2. La recepció europea

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

* Explicació a classe dels continguts del temari a partir de la lectura i comentari d’una selecció de textos.
* Lectura per part de l’estudiant dels textos més representatius dels gèneres estudiats, que els forniran les referències bàsiques per tal de poder participar activament en el desenvolupament de les classes.
* Lectura de la bibliografia crítica bàsica per part de l’estudiant.
* Comentari i/o treball tutoritzat de l’estudiant sobre algun text o aspecte concret del programa.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Treball tutoritzat de l’alumne sobre algun aspecte del temari. L’exposició del treball pot ser oral o escrita (70% de la nota final).
Valoració de la participació de l’alumne en els comentaris de textos fets a classe a partir de les lectures obligatòries (30% de la nota final).

 

Avaluació śnica

Examen dels blocs temàtics i lliurament per escrit del treball indicat per la professora.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

1- Bibliografía general

DUBY,G., Tiempo de catedrales. Barcelona, Argot, 1983.   EnllaƧ

El hombre medieval, estudis recollits per J. Le Goff., Madrid: Alianza, 1990.   EnllaƧ

GANSHOF, F.L., El feudalismo. Barcelona: Ariel, 1974 2ª. Ed. francesa 1957.   EnllaƧ

KEEN, M., La caballería. Barcelona: Ariel, 2008.   EnllaƧ

VARVARO, A., Literatura románica de la Edad Media. Barcelona, Ariel, 1983.   EnllaƧ

2- Èpica

A.A.V.V., Epopeya e Historia. Barcelona, Argot, 1985.   EnllaƧ

L’epica. Estudis recollits por A. LIMENTANI y M. INFURNA. Bolonia: Il Mulino, 1986.   EnllaƧ

REAL, E., Épica medieval francesa. Madrid: Editorial Síntesis, 2002 (Historia de la Literatura Universal. Géneros y temas).   EnllaƧ

RIQUER, M. de, Les chansons de geste françaises. París: Nizet, 1957 i reimp.   EnllaƧ

SUARD, F., La chanson de geste, París:PUF, 1993 (Que sais-je?)   EnllaƧ

3- Lírica

BELTRÁN, V. Canción de mujer. Cantiga de amigo, Barcelona, P.P.U, 1987.   EnllaƧ

BELTRAN, V., A cantiga de amor. Vigo, 1995.   EnllaƧ

DI GIROLAMO, C., I trovatori. Turín: Bollato Boringhieri, 1989; Trad. catalana: Els trobadors, Generalitat Valenciana, 1994.   EnllaƧ

DRONKE, P., La lírica en la Edad Media, Barcelona, Seix-Barral, 1978.   EnllaƧ

LORENZO, P. La canción de mujer en la lírica medieval, Universidad de Santiago de Compostela, 1990.   EnllaƧ

4- Narrativa

ARAGÓN, Mª A., Literatura del Grial. Madrid: Editorial Síntesis, 2003.   EnllaƧ

GARCÍA GUAL, C. Las primeras novelas europeas. Desde las griegas y latinas hasta la Edad media, Gredos, 2008.   EnllaƧ

KÖHLER, E., La aventura caballeresca. Ideal y realidad en la narrativa cortés. Barcelona: Sirmio, 1991.   EnllaƧ