Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llatķ Medieval

Codi de l'assignatura: 570657

Curs acadčmic: 2014-2015

Coordinació: Merce Puig Rodriguez-Escalona

Departament: Departament de Filologia Llatina

crčdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

30

 

-  Prąctiques amb documents

Presencial

 

16

 

(Reforē de llatķ)

 

-  Seminari

Presencial

 

4

 

(Inauguració IRCVM)

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autņnom

45

 

 

Recomanacions

 

Donat que es tracta d’una assignatura de llengua, ha de ser de caràcter presencial. Per tant, és important que l’alumne tingui possibilitat d’assistir regularment a classe.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 


CG1 Desenvolupar la sensibilitat necessària per llegir textos avaluant adequadament la seva informació i interpretant correctament el seu sentit.

 


CG3 Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).

 


CG4 Tenir la capacitat de treballar en equips que promoguin una recerca de tipus multidisciplinari i integrador dels elements comuns a diverses tradicions culturals.

 


CE2 Dominar els conceptes fonamentals de l’escriptura medieval, tant les estructures lingüístiques del llatí medieval com les diferents formes gràfiques que es desenvolupen en l’Edat Mitjana. Transcriure i entendre textos i documents medievals originals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Assolir l’habilitat i destresa necessàries en el coneixement de la llengua llatina clàssica atès que és la base del llatí medieval, de tal manera que l’alumne sigui capaç d’entendre, traduir i comentar els textos medievals llatins que respectin, bàsicament, les normes gramaticals clàssiques.

 

Referits a habilitats, destreses

  - Adquirir habilitat i destresa en el maneig dels instrumenta, és a dir, gramàtiques, diccionaris i corpus de textos.

 

 

Blocs temątics

 

1. Continguts teņrics

1.1. Períodes del llatí. Concepte de Llatí Medieval

1.2. Estructures gramaticals: morfologia

1.3. Estructures gramaticals: sintaxi

2. Continguts prąctics

2.1. Anàlisi, traducció i comentari de textos llatins de l’Edat Mitjana

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atès que l’objectiu de la matèria és que l’alumne pugui accedir, en darrer terme, a la lectura i comprensió de textos llatins de l’Edat Mitjana, el curs es desenvoluparà en una doble vessant:
- classes magistrals que versaran sobre l’explicació teòrica de les estructures gramaticals llatines i les particularitats del llatí medieval.
- classe pràctiques on s’aplicaran els continguts teòrics sobre una selecció de textos de dificultat gradual.

Cal precisar que les explicacions sobre les particularitats lingüístiques es faran paral·lelament a la traducció dels textos proposats.
Els textos escollits són de diverses èpoques, gèneres i procedències.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació contemplarà:
- l’assistència, participació i treball realitzat a classe;
- la realització de dues proves al llarg del curs (cal superar cadascuna de les proves de manera independent)

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Monografies:

Bastardas, J., Particularidades sintácticas del latín medieval (Cartularios españoles de los siglos VIII al XI). Barcelona 1953.

 

  EnllaƧ

Bastardas, J., El llatí medieval. A “Enciclopedia Lingüística hispánica” I. Madrid 1960, pp. 251-290.

 

  EnllaƧ

Bastardas, J., “Sobre la persistència del significat etimològic”. Estudis de llengua i literatura catalana XXVII, 1993, pp. 239-262.

 

  EnllaƧ

Bastardas, J., Diàlegs sobre la meravellosa història dels nostres mots. Edicions 62. Barcelona 1996.

 

  EnllaƧ

Blaise, A., Manuel du latin chrétien. Brepols. Turnholt 1955.

 

  EnllaƧ

Bonnet, M., Le latin de Grégoire de Tours. Paris 1980.

 

  EnllaƧ

Bouet, P. – Conso, D. – Kerlouegan, F., Initiation au système de la langue latine. Du latin classique aux langues romanes. Nathan. Paris 1975.

 

  EnllaƧ

Caliò, G., Il latino cristiano. 1965.

 

  EnllaƧ

Callebat, L., (ed.), Latin vulgaire-latin tardif IV: actes du 4e Colloque International sur le Latin vulgaire et tardif. Georg Olms. Hildesheim 1995.

 

  EnllaƧ

Collins, J. F., A Primer of Ecclesiastical Latin. CUA Press. Washington D.C. 1985.

 

  EnllaƧ

Coseriu, E., El llamado “latín vulgar” y las primeras diferenciaciones romances. Montevideo 1954.

Cremaschi, G., Guida allo studio del latino medievale. Padova 1959.

 

  EnllaƧ

De Prisco, A., Il latino tardoantico e altomedievale. Roma 1991.

 

  EnllaƧ

Devoto, G., Storia della lingua di Roma. I-II (reimp. de l’edició de 1944). Bologna 1987.

 

  EnllaƧ

García de la Fuente, O., Introducción al latín bíblico y cristiano. Madrid 1990.

 

  EnllaƧ

Goullet, M. - Parisse, M., Apprendre le latin médieval. Picard 1999.

 

  EnllaƧ

Grandgent, C. H., Introducción al latín vulgar. Trad. Del francès per F. De B. Moll. Consejo Superior de Investigaciones científicas. Madrid 19915.

 

  EnllaƧ

Haadsma, R. A., - Nuchelmans, J., Précis de latin vulgaire 19662.

 

  EnllaƧ

Herman, J., El latín vulgar. Ariel. Barcelona 1997.

 

  EnllaƧ

Kerlouégan, F. et al., Initiation au système de la langue latine: Du latin classique aux langues romanes, Ier siècle avant J. C.- VIII siècle après J. C. 1975.

 

  EnllaƧ

Latin vulgaire, latin tardif: Actes du I colloque internationale sur le latin vulgaire et tardif. Pecs, 2-5 set. 1985. J. Herman (ed.) 1987.

 

  EnllaƧ

Latin vulgaire, latin tardif II: Actes du II colloque internationale sur le latin vulgaire et tardif. Bologne 29 août -2 set. 1988. G. Calboli (ed.) 1990.

 

  EnllaƧ

Latin vulgaire, latin tardif III: Actes du III colloque internationale sur le latin vulgaire et tardif. Innsbruck, 2-5 set. 1991. M. Iliescu et W Marxgut (eds.) 1992.

 

  EnllaƧ

Latin vulgaire, latin tardif IV: Actes du IV colloque internationale sur le latin vulgaire et tardif.Caen, 2-5 set. 1994. L. Callebat (ed.) 1995.

 

  EnllaƧ

Leone, L., Latinità cristiana: Introduzione allo studio della latinità cristiana. 1978.

Löfstedt, E., Late Latin. Oslo 1959.

 

  EnllaƧ

Loi, V., Origini e caratteristiche della latinità cristiana. 1978.

Lleal, C., La formación de las lenguas romances peninsulares. Barcanova. Barcelona 1990.

 

  EnllaƧ

Mateos, A., Etimologías latinas del español. (12ª ed.). Mèxic 1967.

 

  EnllaƧ

Meillet, A., Historia de la lengua latina (ed. francesa de 1966). Avesta. Reus 1972.

 

  EnllaƧ

Mohrmann, Ch., Latin vulgaire. Latin des chrétiens. Paris 1952.

 

  EnllaƧ

Mohrmann, Ch., Études sur le latin des chrétiens. Roma 1958.

 

  EnllaƧ

Norberg, D., Manuel pratique de latín médieval. Picard. Paris 1980.

 

  EnllaƧ

Palmer, L. R., Introducción al latín (2ª ed., traducció de l’edició anglesa de 1954). Ariel. Barcelona 1988, cap. 6: “El latín vulgar”.

 

  EnllaƧ

Paladini, V. – Marco, M. de, Lingua e Letteratura mediolatina. Bologna 19802.

 

  EnllaƧ

Pepe, G., Introduzione allo studio del medioevo latino. Napoli, 1949. També tenim la 4ª edició: Ed. Dedali Libri 19694.

 

  EnllaƧ

Pisani, V., Storia della lingua latina. Torino 1962.

 

  EnllaƧ

Rohlfs, G., Estudios sobre el léxico románico. Madrid 1979.

 

  EnllaƧ

Sidwell. K., Reading Medieval Latin. Cambridge University Press 1955.

 

  EnllaƧ

Strecker, K., Introduction à l’étude du latin médieval. Trad. De l’alemany per P. Van de Woestijne, Paris 1946. Revisió de R. B. Palmer, Introduction to Medieval Latin 1957 (19716).

 

Väänänen, V., Introducción al latín vulgar. Gredos. Madrid 19671.

 

  EnllaƧ

Veny, J., Mots d’ahir i mots d’avui. Barcelona: Empúries 1991.

 

  EnllaƧ

Vidos, B. E., Manuale di linguistica romanza. Florencia 1959.

 

  EnllaƧ

Diccionaris:

Bastardas, J., Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae. CSIC. Barcelona 1960- .

 

  EnllaƧ

Blaise, A., Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens. Brepols. Turnholt 1993.

 

  EnllaƧ

Blaise. A., Lexicon Latinitatis Medii Aevii. Brepols. Turnholt 1975.

 

  EnllaƧ

Blatt, F., Novum Glossarium Mediae Latinitatis ab anno DCCC usque ad annum MCC. Hafniae 1957-1965.

 

  EnllaƧ

Du Fresne, Ch. – Sieur Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis. Graz 1954.

 

  EnllaƧ

Forcellini, Ae., Totius Latinitatis Lexicon. 6 vols. Prati 1858-1875.

 

  EnllaƧ

Lexicon des Mittelalters, Zürich-Múnchen 1980 - .

  EnllaƧ

Niermeyer, J. F., Mediae Latinitatis Lexicon Minus. Leiden 1976.

 

  EnllaƧ

Souter, A., Glossary of Later-Latin to 600 A. D. Oxford 1949 (reimpr.19643).

 

  EnllaƧ