Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hist˛ria de l'Art Medieval

Codi de l'assignatura: 570659

Curs acadŔmic: 2014-2015

Coordinaciˇ: Antoni Conejo Da Pena

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

30

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

16

 

(Visita a Girona (desembre) i a Tarragona (gener))

 

-  Seminari

Presencial

 

4

 

(Seminari IRCVM)

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 


CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 


CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 


CG1 Desenvolupar la sensibilitat necessària per llegir textos avaluant adequadament la seva informació i interpretant correctament el seu sentit.

 


CG3 Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).

 


CG4 Tenir la capacitat de treballar en equips que promoguin una recerca de tipus multidisciplinari i integrador dels elements comuns a diverses tradicions culturals.

 


CE4 Interrelacionar recíprocament els aspectes històrics, culturals, ideològics i/o estètics de la civilització medieval, per tal de ser capaços, d’aquesta manera, de comprendre i integrar els elements culturals comuns a Europa.

 


CE5 Situar en el seu context històric, literari, ideològic i/o estètic les diferents manifestacions, escrites o artístiques, para, així, poder valorar aquestes manifestacions en el conjunt de la tradició.

 


CE6 Accedir críticament als textos i documents medievals des de diverses perspectives, ja siguin aquestes històrica, literària, filosòfica o artística.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Fer un tast de la rica i variada producció artística medieval.

- Entendre i analitzar correctament les diverses realitats artístiques i arquitectòniques de l’art medieval, fet que comporta el coneixement de períodes, tendències, obres fonamentals, producció, tècniques artístiques i artífexs.

- Conèixer i emprar un vocabulari bàsic específic, tècnic i rigorós en tot el referent al món de l’art, i de manera especial de l’univers medieval.

- Oferir elements que permetin reconèixer la procedència geogràfica i cronològica, definir els trets estilístics i formals, i determinar el simbolisme i significació de les produccions artístiques i arquitectòniques triades.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Relativitzar els tòpics que tot sovint encara pesen sobre el coneixement de l’època medieval.

- Adquirir una idea global de l’art medieval que permeti l’alumnat posar en pràctica la seva capacitat d’opinió, crítica i valoració raonada, i el judici del gust estètic.

- Interpretar diferents tipus de material historicoartístic; tan indirectes —diapositives, làmines, textos— com directes — monuments i material de museus.

- Incentivar l’alumne a adquirir l’hàbit d’una visualtizació curiosa i crítica del fenomen artístic.

- Aprendre a usar l’art com una eina per a un millor coneixement dels períodes històrics, en aquest cas el medieval.

- Dominar les eines de consulta i treballs essencials de la disciplina: bibliografia, documentació, recursos electrònics...

- Despertar, en definitiva, l’interès i la preocupació per l’art medieval, així com el desig de comprendre’l, respectar-lo i conèixer-lo en profunditat.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Alta Edat Mitjana: de l’Antiguitat Tardana al RomÓnic.

1.1. El reflex del nou poder imperial: Ravenna

1.2. El poder de la imatge: la renovatio carolíngia

1.3. Art i arquitectura de l’Islam: Al-Andalus.

1.4. Un monument al triomf normand: el tapís de Bayeux

1.5. Conflictes religiosos i canvis litúrgics. L’Europa cristiana: ss. VIII-XI

1.6. L’anomenada arquitectura de pelegrinatge: la catedral de Santiago

2. Baixa Edat Mitjana: el G˛tic

2.1. La catedral gòtica

2.2. La basílica de Sant Francesc d’Assís. Mentalitat franciscana i renovació artística.

2.3. Gòtic / ‘clàssic’: escultura italiana del darrer terç del segle XIII.

2.4. Imatges i ideologia política a la Salla della Pace (Palazzo Pubblico, Siena)

2.5. Art, arquitectura i assistència: els hospitals en els segles del gòtic

2.6. Jan van Eyck i el políptic de Gant. El ressò del realisme flamenc

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El desenvolupament acadèmic de l’assignatura gira al voltant dels següents ítems: classes teòriques, visites i tutories.

Les classes teòriques proporcionen a l’alumne els coneixements bàsics dels diferents temes inclosos en el programa. Per complementar l’explicació oral -en català- del professor, s’utilizaran mitjans audiovisuals.

Les visites permeten analitzar i interpretar casos concrets relacionats amb la teoria, insistint en l’ús de la terminologia tècnica i els métodes més idonis d’anàlisi de l’obra artística i/o arquitectònica, i en el seu vincle indissociable amb l’època en què fou creada.

Les tutories tenen com a finalitat afrontar, de manera individualitzada o en grup -segons ho requereixi la dinàmica de la classe-, els dubtes relacionats amb els temes del programa, així com un seguiment personal i atent de les lectures recomanades, treball i examen.

Per últim, es preveu un enfocament dinàmic que incentivi la participació activa de l’alumnat, ja sigui en les visites de camp, en les sessions teòriques o mitjançant exercicis pràctics a l’aula. Per això, i en funció de la dinàmica del curs, també contemplem la possibilitat que l’alumne exposi el treball, amb l’objectiu de potenciar les seves virtuts d’oratòria i la capacitat de vertebrar un discurs coherent, sintètic i clar, en la línia del que es pugui trobar en eventuals reunions científiques un cop acabat el Màster.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


La qualificació final de l’assignatura serà el resultat de la suma final de 2 exercicis:

1- Presentació d’un treball escrit a partir d’un llistat d’obres o temes proposats pel professor el primer dia de classe. 6 punts

2- Un examen final de l’assignatura que consistirà en comentar 4 imatges, dues de cada bloc del temari. 4 punts

Pautes per a la realització del treball

L’extensió màxima del treball és de 21000 caràcters (10 fulls), sense comptar la bibliografia i l’eventual annex.

A l’hora de desenvolupar-lo l’alumne haurà de prendre en consideració els següents aspectes:

Ubicació i contextualització de l’obra/es o tema a tractar.

Referències històriques bàsiques (promotors, mestres, dates, documents).

És important trobar, citar o transcriure, fonts documentals, cròniques, textos de referència, tractats, és a dir, fonts primàries, que ens permetin comprendre millor allò que s’està explicant. El seu ús, a més, esdevé una eina de gran utilitat per fer treballs amb rigor, madurs i aprofundits.

Breu/s anàlisi/s comparativa/es per destacar la singularitat o la pertinença a una determinada praxis comuna de l’obra o tema triat.

Valoració-reflexió personal amb la direcció que es vulgui.

Es recomana fer un índex.

És important remarcar que el treball ha de tenir el màxim rigor, però amb una presentació i redacció amenes.