Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Els Jueus entre Al-└ndalus i els Regnes Cristians

Codi de l'assignatura: 570661

Curs acadŔmic: 2014-2015

Coordinaciˇ: Merce Puig Rodriguez-Escalona

Departament: Departament de Filologia SemÝtica

crŔdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

30

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

8

 

(Visita al call de Barcelona)

 

-  Seminari

Presencial

 

16

 

(Jornades de Cultures medievals)

Treball tutelat/dirigit

26

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 


CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 


CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 


CG2 Respectar l’ètica i la integritat intel·lectual i aprendre a exposar i a debatre sobre les pròpies opinions amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en l’avaluació dels arguments propis i aliens.

 


CG3 Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).

 


CG4 Tenir la capacitat de treballar en equips que promoguin una recerca de tipus multidisciplinari i integrador dels elements comuns a diverses tradicions culturals.

 


CG5 Tenir l’habilitat de reconèixer la presència d’elements dels seus estudis en els debats actuals extraacadèmics i saber utilitzar-los correctament per a la interpretació de la realitat present.

 


CE3 Valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i textuals per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures medievals.

 


CE4 Interrelacionar recíprocament els aspectes històrics, culturals, ideològics i/o estètics de la civilització medieval, per tal de ser capaços, d’aquesta manera, de comprendre i integrar els elements culturals comuns a Europa.

 


CE6 Accedir críticament als textos i documents medievals des de diverses perspectives, ja siguin aquestes històrica, literària, filosòfica o artística.

 


CE7 Conèixer les diferents línies de recerca que es desenvolupen en els estudis sobre l’Edat Mitjana, els seus aspectes més problemàtics i les seves diferents metodologies. Tenir la capacitat d’estar al dia dels coneixements exposats en l’àmbit de la comunitat científica internacional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer la identitat i cultura dels jueus peninsulars, les seves institucions comunitàries i les relacions amb les majories islàmiques i cristianes al llarg de l’Edat Mitjana.

 

Referits a habilitats, destreses

- Analitzar les fonts principals de documentació: epígrafs, cròniques, privilegis, dictàmens jurídics, textos econòmics i fiscals, etc.
- Diferenciar les comunitats arabòfones (Al-Andalus) de les comunitats septentrionals (de Catalunya-Aragó): llengües i escrits dels jueus peninsulars medievals.
- Cultura religiosa i tradicions dels jueus peninsulars: rites i festivitats.
- Interrelacions de jueus, musulmans i cristians.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Plantejament de problemes interconfesionals, interètnics i interculturals.
- Capacitat de superació de les qüestions xenòfobes i de prejudicis ètnico-religiosos.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Descripciˇ de l’evoluciˇ hist˛rica de les aljames (comunitats) de jueus peninsulars des del segle VIII (invasiˇ islÓmica) fins el 1492 (expulsiˇ dels Reis cat˛lics). El concepte de "Sefarad".

2. Les fonts documentals. Llatines i en romanš; les fonts hebraiques.

3. Concepte d’aljama i les seves institucions religioses, administratives, judicials i fiscals.

4. Els jueus a l’Ŕpoca dels emirs, a l’Ŕpoca del califat i als regnes de taifes.

5. Els jueus a la baixa edat mitjana: els estats cristians septentrionals: Catalunya, Castella-Lleˇ, Navarra. ValŔncia i Mallorca.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluaciˇ continuada mÚs diversos comentaris de textos i lectures que es donarßn durant el curs.