Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: La Cavalleria i el Naixement de la Novel·la

Codi de l'assignatura: 570662

Curs acadčmic: 2014-2015

Coordinació: Meritxell Simo Torres

Departament: Departament de Filologia Romąnica

crčdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

30

 

-  Seminari

Presencial

 

24

 

(Jornades de Cultures medievals /Els abrils de l Hospital)

Treball tutelat/dirigit

26

Aprenentatge autņnom

45

 

 

Recomanacions

 

És aconsellable haver cursat “Literatura romànica medieval” i “Del llatí a les llengües romàniques”. 

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 


CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 


CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 


CG2 Respectar l’ètica i la integritat intel·lectual i aprendre a exposar i a debatre sobre les pròpies opinions amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en l’avaluació dels arguments propis i aliens.

 


CG3 Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).

 


CG4 Tenir la capacitat de treballar en equips que promoguin una recerca de tipus multidisciplinari i integrador dels elements comuns a diverses tradicions culturals.

 


CG5 Tenir l’habilitat de reconèixer la presència d’elements dels seus estudis en els debats actuals extraacadèmics i saber utilitzar-los correctament per a la interpretació de la realitat present.

 


CE3 Valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i textuals per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures medievals.

 


CE4 Interrelacionar recíprocament els aspectes històrics, culturals, ideològics i/o estètics de la civilització medieval, per tal de ser capaços, d’aquesta manera, de comprendre i integrar els elements culturals comuns a Europa.

 


CE6 Accedir críticament als textos i documents medievals des de diverses perspectives, ja siguin aquestes històrica, literària, filosòfica o artística.

 


CE7 Conèixer les diferents línies de recerca que es desenvolupen en els estudis sobre l’Edat Mitjana, els seus aspectes més problemàtics i les seves diferents metodologies. Tenir la capacitat d’estar al dia dels coneixements exposats en l’àmbit de la comunitat científica internacional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Que l’alumne adquireixi coneixements sobre la cavalleria europea del segles XII al XV per tal de mesurar la influència que va tenir determinada la literatura en la vida feudal.
. La propaganda literària i visual dels valors cavallerescos
. La creació de mites i de personatges universals
. La cavalleria fingida com a model de la cavalleria real
. Elogis i blasmes d’aquestes novel.les a l’Edat Mitjana
. Els tractats de cavalleria

 

Referits a habilitats, destreses

Que l’alumne adquireixi destresa en el maneig de determinats recursos lingüístics i literaris medievals mitjançant gramàtiques, diccionaris, repertoris, glossaris, etc. 

 

 

Blocs temątics

 

1. El "Renaixement del segle XII"

2. De l’čpica a la novel·la cortčs

3. Alexandre i Enees: els herois cląssics esdevinguts cavallers medievals

4. La Matčria de Bretanya: nous mites, nous herois, noves aventures

5. El roman artśric postcląssic : la polčmica vers / prosa

6. La literatura cavalleresca als segles xiv i xv

7. Llibres de cavalleria i novel·les cavalleresques.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La professora combinarà les lliçons magistrals amb l’explicació teòrica de continguts i el comentari i l’anàlisi de textos no únicament literaris (cròniques, tractats).
Lectura de determinades obres literàries senceres o de fragments destacats sense deixar de banda les edicions en la llengua original per tal de conèixer mots significatius en les llengues pròpies de l’ època.
Lectura de la bibliografia crítica per part de l’estudiant i comentari a la classe.
Treball escrit i exposició a classe d’un tema dels del programa autoritzat pel tutor o pel professor.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Durant el curs la professora distribuirà temes concrets que cada alumne prepararà durant uns dies i expondrà a classe.
Durant les últimes sessions cada alumne expondrà de manera resumida el treball escollit i el presentarà per escrit a la professora .
L’exposició del treball i la seva presentació no comporta que l’asignatura estigui aprovada.

 

Avaluació śnica

Examen d’un tema dels blocs temàtics i lliurament del treball indicat per la professora

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Textos literaris

 

Quadern de textos de La cavalleria i el naixement de la novel·la. Profesora Isabel de Riquer. Màster Cultures Medievals

El libro de Eneas, trad. de E. Bermejo, Barcelona, P.P.U., Textos Medievales 4, 1986.   EnllaƧ

Le Roman d’ Eneas / La Novela de Eneas, trad. d’ A.-Mª Holzbacher, Paris-Roma, Memini, 1999 (Translatio 2).  EnllaƧ

Chrétien de Troyes, Erec et Enide. trad. española de C. Avar, V. Cirlot y A. Rossell, Madrid, Ediciones Siruela, Selección de lecturas medievales 22, 1987.  EnllaƧ

Chrétien de Troyes, Cligés. trad. española de J. Rubio Tovar, Madrid, Alianza Editorial, 1993.  EnllaƧ

Chrétien de Troyes,  El caballero de la carreta. trad. española L. A. de Cuenca y C. García Gual, Madrid, Alianza Editorial, 1983; Reimp. en "Biblioteca artúrica".  EnllaƧ

Chrétien de Troyes, El caballero del león; trad. española I. de Riquer, Madrid, Alianza Editorial, 1984 y reimp.en "Biblioteca artúrica".

  EnllaƧ

Chrétien de Troyes, El cavaller del lleó, trad. de M. Simó, Barcelona, Quaderns Crema, 2001.

  EnllaƧ

Chrétien de Troyes, Li contes del graal / El cuento del grial. Ed. de M. de Riquer. Barcelona: Sirmio, 1985 i reimp.   EnllaƧ

El conte del graal, trad. de M. de Riquer, Barcelona, Quaderns Crema,1989 i reimp.   EnllaƧ

Historia de Lanzarote del Lago. 7 vols, trad. C. Alvar, Madrid, 1987-1988.    EnllaƧ

Alexandre de Paris, Le Roman d’Alexandre, trad. de L. Harf-Lancner, Paris, Livre de Poche, (1994), Lettres gothiques   EnllaƧ

El libro de Alexandre, ed. J. Cañas Murillo, Madrid, Editora Nacional, 1978.   EnllaƧ

Libro de Alejandro, versió d’E. Catena, Madrid, Castalia, “Odres nuevos”, 1985.   EnllaƧ

Llibres i articles de consulta

 

Recherches sur les sources latines des contes et romans courtois du Moyen Âge. Paris: Champion, [1913] 1967.

 

  EnllaƧ

Flori, J., La caballería, Madrid, Alianza editorial, 1998, Historia.  EnllaƧ

Gallais, P., «Recherches sur la mentalité des romanciers français du moyen âge». C.C.M., 7, 1964, pp. 479-493; 13, 1970, pp. 333-347.

 

  EnllaƧ

García Gual, C., Las primeras novelas. Desde las griegas y latinas hasta la Edad Media. Madrid: Gredos, 2008 “Grandes obras de la cultura”.

 

  EnllaƧ

Keen, M., La caballería. Barcelona, Barcelona, Ariel, 2008, 2ª.

 

  EnllaƧ

Huizinga, J., El otoño de la Edad Media. Estudios sobre la forma de la vida y del espíritu durante los siglos XIV y XV, trad. esp. Madrid, Alianza, 1978 (Alianza Universidad).

 

  EnllaƧ

Montoya Martínez, J., Partida Segunda de Alfonso X el Sabio. Ms. 12794 de la B.N.Edición y estudios, Granada, Impredisur (colección Romania, 3), 1991.

 

 

  EnllaƧ

Montoya, J. - I. de Riquer, El prólogo literario en la Edad Media, Madrid,Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1998.

 

  EnllaƧ

Obras de San Bernardo, abad de Claraval y doctor de la Iglesia, « De la loa a la nueva milicia », Madrid, BAC, 1947, págs. 1437-1477.

 

  EnllaƧ

Pastoureau, M., La vida cotidiana de los caballeros de la Tabla Redonda. Madrid, Ediciones temas de Hoy, 1994, (Colección Bolsitemas 25)

 

  EnllaƧ

Petit, A., Naissance du roman. Les techniques littéraires dans les romans antiques du XIIe siècle. París-Ginebra: Champion / Slatkine, 1985.

 

  EnllaƧ

Ramon Llull, Llibre de l’orde de cavalleria, en Obres Essencials, Barcelona, Barcino, 1957-1960 ;i ed. d’Albert Soler, Barcelona, Barcino, 1988, « Els nostres clàssics 127 ».

 

  EnllaƧ

Riquer, M. de, L’arnès del cavaller. Armes i armadures catalanes medievals, Barcelona, Ariel, 1968

 

  EnllaƧ

Riquer, M. de, Heràldica catalana medieval, 2 vols., Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

 

  EnllaƧ

Zotz, Th, « El mundo caballeresco y las formas de vida cortesanas », en J. Fleckenstein, La caballería y el mundo caballeresco, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2006, pp. 165-219

  EnllaƧ