Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Les Arts en Temps del MagnÓnim: Poder, Mecenatge i Intercanvis Culturals al Quattrocento

Codi de l'assignatura: 570663

Curs acadŔmic: 2014-2015

Coordinaciˇ: Merce Puig Rodriguez-Escalona

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

30

 

-  Seminari

Presencial

 

24

 

(Jornades de Cultures medievals /Els abrils de l Hospital)

Treball tutelat/dirigit

26

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 


CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 


CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 


CG2 Respectar l’ètica i la integritat intel·lectual i aprendre a exposar i a debatre sobre les pròpies opinions amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en l’avaluació dels arguments propis i aliens.

 


CG3 Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).

 


CG4 Tenir la capacitat de treballar en equips que promoguin una recerca de tipus multidisciplinari i integrador dels elements comuns a diverses tradicions culturals.

 


CG5 Tenir l’habilitat de reconèixer la presència d’elements dels seus estudis en els debats actuals extraacadèmics i saber utilitzar-los correctament per a la interpretació de la realitat present.

 


CE3 Valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i textuals per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures medievals.

 


CE4 Interrelacionar recíprocament els aspectes històrics, culturals, ideològics i/o estètics de la civilització medieval, per tal de ser capaços, d’aquesta manera, de comprendre i integrar els elements culturals comuns a Europa.

 


CE6 Accedir críticament als textos i documents medievals des de diverses perspectives, ja siguin aquestes històrica, literària, filosòfica o artística.

 


CE7 Conèixer les diferents línies de recerca que es desenvolupen en els estudis sobre l’Edat Mitjana, els seus aspectes més problemàtics i les seves diferents metodologies. Tenir la capacitat d’estar al dia dels coneixements exposats en l’àmbit de la comunitat científica internacional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

-Aproximació a la complexa realitat artística de la primera meitat del segle XV, moment en el qual el domini català de la Mediterrània comporta un contacte directe amb l’entorn cultural del Renaixement italià, sense renunciar a la fascinació per l’art flamenc.

 

-Superar els paradigmes que proposen interpretacions massa generalistes sobre un període històric, per tal de veure la confluència i convivència de referents culturals i artístics diversos.
-Introducció als mecanismes que permeten una recerca feta amb rigor crític i científic.

 

Fomentar un clima d’intercanvi d’informació i de crítica constructiva a partir de la proposta de treballs diferents, però complementaris.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. - L’Ŕpoca d’Alfons el MagnÓnim (1396-1458)

*  

Consideracions historiogràfiques: Gòtic Internacional, Tardogòtic, [Renaixement]
Art i cort. L’impuls artístic de la monarquia.

2. - Arquitectura i construcciˇ

*  

Tradició i innovació en el gòtic de la primera meitat del XV.
L’ornamentació arquitectònica i l’experimentació en l’estereotomia.
València en temps de Francesc Baldomar.
Guillem Sagrera: la seva formació "internacional". Perpinyà, Mallorca, Nàpols.

3. - Les arts plÓstiques

*  L’arc triomfal de Castelnuovo (Nàpols). El relleu del triomf: fonts documentals i figuratives. L’emblemàtica de l’arc.

La pintura en temps del Magnànim. L’èxit i la incidència del realisme flamenc.

4. -Les arts sumptuÓries

*  La riquesa documental i l’escassetat d’obres conservades.

Els regals sumptuaris de les corts.
El tresor d’Alfons: herències, regals, compres i encàrrecs.

5. -L’emblemÓtica d’Alfons el MagnÓnim

*  Ordes, divises, títols...

Les divises d’Alfons: siti perillós, llibre obert, mill, nus.
Els "suports" de les divises.
L’herència del pare i el llegat al fill.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

impartició de continguts i indicacions metodològiques generals sobre la realització dels treballs.

Tutories per al seguiment individualitzat de la recerca.
Col·laboracions / Conferències / sortides de camp: per concretar.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

-Realització d’un treball escrit d’iniciació a la recerca, relacionat amb els continguts impartits al llarg del curs.
-Al final del curs, exposició oral dels problemes que ha comportat la recerca i dels resultats obtinguts.
-Seguiment tutoritzat de l’evolució del treball al llarg de tot el curs.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALOMAR, Gabriel. Guillem Sagrera y la arquitectura gótica del siglo XV. Barcelona: Blume, 1970.  Enlla├ž

Una arquitectura gótica mediterránea. València: Generalitat Valenciana, Subsecretaria de Promoció Cultural, 2003. 2 v.  Enlla├ž

  catÓleg d’exposiciˇ

La Capella Reial d’Alfons el Magnànim de l’Antic Monestir de Predicadors de València. València: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Direcció General de Promoció Cultural, Museus i Belles Arts, 1996-1997. 2 v.  Enlla├ž

  catÓleg d’exposiciˇ

La clave flamenca en los primitivos valencianos. València: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana: Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura i Educació. Subsecretaria de Promoció Cultural: Museu de Belles Arts de València, 2001.   Enlla├ž

  catÓleg d’exposiciˇ

ESPAÑOL, Francesca. Els escenaris del rei: art i monarquia a la Corona d’Aragó. Manresa: Angle, 2001.  Enlla├ž

FILANGIERI, Ricardo. Castel Nuovo: reggia Angioina ed Aragonese di Napoli. Napoli: L’arte Tipografica, 1964.  Enlla├ž

MONFRIN, Jacques. La biblioteca napoletana dei re d’Aragona. Paris: Bibliothèque de l’École des chartes, 1957.  Enlla├ž

PANE, Roberto. Il Rinascimento nell’Italia meridionale. Milano: Ed. di Comunità, 1975. 2 v.  Enlla├ž

PATRONI GRIFFI, Filena. Banchieri e gioielli alla corte aragonese di Napoli. Napoli: ISVEIMER, 1984.  Enlla├ž

Reliquie e reliquiari nell’espansione mediterranea della Corona d’Aragona. Valencia: Generalitat Valenciana, 1998.  Enlla├ž

  catÓleg d’exposiciˇ

El Renacimiento mediterráneo : viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en el siglo XV. Madrid: Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2001.  Enlla├ž

  catÓleg d’exposiciˇ

RYDER, A. F. C.  Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón, Nápoles y Sicilia, 1396-1458. València: Edicions Alfons el Magnànim de l’IVEI, 1992.  Enlla├ž

Valenza-Napoli, rotte mediterranee della ceramica. València: Generalitat Valenciana, 1997.  Enlla├ž

  catÓleg d’exposiciˇ

CongrÚs

AGOSTINI, G., i BUFFARDI, G. La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo: I modelli politico-istituzionali. XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona, Napoli-Caserta-Ischia, 18-24 settembre 1997. Napoli: Paparo, 2000.   Enlla├ž

AMBRA, Emilia (coord.). Libri a corte: testi e immagini nella Napoli aragonese. Congreso internazionale di storia della Corona d’Aragona (16è: 1988: Nàpols). Napoli: Paparo, 1997.  Enlla├ž