Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Lírica Trobadoresca

Codi de l'assignatura: 570664

Curs acadèmic: 2014-2015

Coordinació: Merce Puig Rodriguez-Escalona

Departament: Departament de Filologia Romànica

crèdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

-  Seminari

Presencial

 

24

 

(Jornades de Cultures medievals /Els abrils de l Hospital)

Treball tutelat/dirigit

26

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 


CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 


CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 


CG2 Respectar l’ètica i la integritat intel·lectual i aprendre a exposar i a debatre sobre les pròpies opinions amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en l’avaluació dels arguments propis i aliens.

 


CG3 Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).

 


CG4 Tenir la capacitat de treballar en equips que promoguin una recerca de tipus multidisciplinari i integrador dels elements comuns a diverses tradicions culturals.

 


CG5 Tenir l’habilitat de reconèixer la presència d’elements dels seus estudis en els debats actuals extraacadèmics i saber utilitzar-los correctament per a la interpretació de la realitat present.

 


CE3 Valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i textuals per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures medievals.

 


CE4 Interrelacionar recíprocament els aspectes històrics, culturals, ideològics i/o estètics de la civilització medieval, per tal de ser capaços, d’aquesta manera, de comprendre i integrar els elements culturals comuns a Europa.

 


CE6 Accedir críticament als textos i documents medievals des de diverses perspectives, ja siguin aquestes històrica, literària, filosòfica o artística.

 


CE7 Conèixer les diferents línies de recerca que es desenvolupen en els estudis sobre l’Edat Mitjana, els seus aspectes més problemàtics i les seves diferents metodologies. Tenir la capacitat d’estar al dia dels coneixements exposats en l’àmbit de la comunitat científica internacional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Assolir uns coneixements amplis sobre la formació de la lírica trobadoresca i la seva recepció posterior.

 

Referits a habilitats, destreses

Ser capaç de situar els diferents autors i obres en el seu context literari i prendre consciencia de la influència d’aquesta primera lírica romànica en la formació de la tradició cultural europea.

Adquirir habilitat i destresa en la interpretació i comentari de textos lírics romànics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El sorgiment del moviment trobadoresc a Occitània: context històric i cultural

2. El sorgiment del moviment trobadoresc a Occitània: context històric i cultural

3. El concepte de fin’amors: ètica i estètica de la canso

4. Altres gèneres poètics conreats pels trobadors

5. Gènesi i evolució del moviment trobadoresc: dels orígens als trobadors clàssics

6. La veu femenina de les trobairitz

7. La cort del rei Alfons d’Aragó

8. La decadència del moviment trobadoresc

9. La irradiació europea de la lírica trobadoresca

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia consistirà en:
- classes magistrals per a l’explicació teòrica de continguts de tipus literari
- lectura i comentari literari de textos a classe
- lectura i comentari de textos com a treball personal de l’alumne
- treball tutoritzat de l’alumne

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació serà continuada. El seguiment per part del professor del treball setmanal de l’alumne i de la seva participació activa a les classes suposarà el 30% de la nota final.

L’exposició a classe per part de l’alumne del treball tutoritzat suposarà el 70% de la nota final.

 

Avaluació única

Examen dels blocs temàtics i lliurament dels treballs indicats per la professora.