Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Textos Llatins Medievals

Codi de l'assignatura: 570666

Curs acadèmic: 2014-2015

Coordinació: Gloria Torres Asensio

Departament: Departament de Filologia Llatina

crèdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

-  Seminari

Presencial

 

24

 

(Jornades de Cultures medievals /Els abrils de l Hospital)

Treball tutelat/dirigit

26

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 


CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 


CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 


CG2 Respectar l’ètica i la integritat intel·lectual i aprendre a exposar i a debatre sobre les pròpies opinions amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en l’avaluació dels arguments propis i aliens.

 


CG3 Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).

 


CG4 Tenir la capacitat de treballar en equips que promoguin una recerca de tipus multidisciplinari i integrador dels elements comuns a diverses tradicions culturals.

 


CG5 Tenir l’habilitat de reconèixer la presència d’elements dels seus estudis en els debats actuals extraacadèmics i saber utilitzar-los correctament per a la interpretació de la realitat present.

 


CE3 Valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i textuals per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures medievals.

 


CE6 Accedir críticament als textos i documents medievals des de diverses perspectives, ja siguin aquestes històrica, literària, filosòfica o artística.

 


CE7 Conèixer les diferents línies de recerca que es desenvolupen en els estudis sobre l’Edat Mitjana, els seus aspectes més problemàtics i les seves diferents metodologies. Tenir la capacitat d’estar al dia dels coneixements exposats en l’àmbit de la comunitat científica internacional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Assolir l’habilitat i destresa necessàries en el coneixement del llatí medieval, aprofundint en les particularitats que el distingeixen del llatí clàssic, del qual es pressuposa un cert coneixement per part dels alumnes (morfologia i nocions de sintaxi).

 

Referits a habilitats, destreses

Adquirir habilitat i destresa en el maneig dels instrumenta, és a dir, diccionaris i corpus de textos.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Continguts teòrics

1.1. Conceptes de vulgarisme i hipercorrecció

1.2. Particularitats fonètiques del llatí medieval

1.3. Particularitats morfosintàctiques

1.4. Particularitats lèxiques i estilístiques

2. Continguts pràctics

2.1. Anàlisi i traducció de textos llatins medievals narratius i documentals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atès que l’objectiu últim de l’assignatura és que l’alumne estigui capacitat per a la lectura i comprensió d’un text llatí medieval que no s’ajusti a les normes clàssiques, el curs es desenvoluparà en una doble vessant:
- classes magistrals que versaran sobre els canvis que es donen al llatí estudiat prèviament (el llatí clàssic) a tots els nivells de la llengua.
- classes pràctiques on es veuran els continguts teòrics a base d’una selecció de textos, proporcionada pel professor, de diverses èpoques i procedències, ordenats segons una dificultat progressiva.

Cal precisar que les explicacions sobre les particularitats lingüístiques es faran paral·lelament a la traducció dels textos proposats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació contemplarà:
- l’assistència, partitcipació i treball realitzat a classe;
- la realització de dues proves al llarg del curs (cal superar cadascuna de les proves de manera independent).