Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: El Camp a l'Edat Mitjana

Codi de l'assignatura: 570668

Curs acadŔmic: 2014-2015

Coordinaciˇ: Marta Sancho Planas

Departament: Departament d'Hist˛ria Medieval, Paleografia i DiplomÓtica

crŔdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

57

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

30

 

-  PrÓctiques de laboratori

Presencial

 

3

 

(Lloc: Laboratori d’Arqueologia Medieval)

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

8

 

(Sortida de camp)

 

-  Seminari

Presencial

 

16

 

(Jornades de Cultures medievals)

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge aut˛nom

43

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
CG2 Respectar l’ètica i la integritat intel·lectual i aprendre a exposar i a debatre sobre les pròpies opinions amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en l’avaluació dels arguments propis i aliens.
CG3 Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).
CG4 Tenir la capacitat de treballar en equips que promoguin una recerca de tipus multidisciplinari i integrador dels elements comuns a diverses tradicions culturals.
CG5 Tenir l’habilitat de reconèixer la presència d’elements dels seus estudis en els debats actuals extraacadèmics i saber utilitzar-los correctament per a la interpretació de la realitat present.
CE3 Valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i textuals per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures medievals.
CE7 Conèixer les diferents línies de recerca que es desenvolupen en els estudis sobre l’Edat Mitjana, els seus aspectes més problemàtics i les seves diferents metodologies. Tenir la capacitat d’estar al dia dels coneixements exposats en l’àmbit de la comunitat científica internacional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  1. Adquirir coneixements sòlids sobre les formes d’organització del món rural a l’Edat Mitjana i conèixer els seus actors principals
  2. Assimilar el procés evolutiu que es produeix en el camp des de l’Alta Edat Mitjana fins a la Baixa Edat Mitjana
  3. Entendre les relacions que s’estableixen entre els que habiten el món rural i l’entorn natural en el que s’integren així com amb el món urbà

 

Referits a habilitats, destreses

  1. Aprendre a utilitzar les fonts per a l’estudi del món rural medieval
  2. Saber construir coneixement històric propi a partir de les fonts i la bibliografia específica
  3. Dominar el llenguatge específic i saber-se expressar oralment a nivell científic
  4. Disposar de capacitat per establir comparacions entre realitats diverses i extreure’n conclusions

 

Referits a actituds, valors i normes

  1. Qüestionar i debatre una determinada opinió.
  2. Reforçar la capacitat d’anàlisi i de síntesi.
  3. Desenvolupar la capacitat de crítica.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. CaracterÝstiques del mˇn rural a l’Edat Mitjana.

*  

Paisatge i territori, formes d’explotació, propietat i poder, resistències pageses, relacions camp-ciutat.

2. La construcciˇ d’un paisatge

*  
Tècnica, producció i tansformació d’aliments, explotació de recursos, tipologia i distribució de l’hàbitat i construcció d’infraestructures.

3. Fonts i recerca.

*  
Estuci de cas: Mur i el seu territori.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Es limitarà la part teòric a qüestions bàsiques i es proposarà un treball col·laboratiu dins de l’aula a partir del material que facilitarà la professora
Les sessions de classes teoòrico-pràctiques es realitzaran en format taller, amb material documental, cartogràfic, iconogràfic, etnològic i arqueològic a l’entorn dels objectius del temari de curs.
Les pràctiques i visites estan pensades per completar la visió del món rural i permetre unamillor assimilació dels continguts, habilitats i competències.
Les tutories ens permetran fer un seguiment del treball individual que realitzarà cada estudiant.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació continuada consistirà en la feina realitzada a l’aula i de les propostes relacionades amb aquesta dinàmica que caldrà presentar en les dates acordades a inici de curs (20%). El conjunt de tasques més el treball autònom que els alumnes realitzaran, s’organitzaran en  una carpeta docent on figurarà tota la feina realitzada durant el curs (40%). Un dels exercicis es presentarà oralment en format conferència (20%).  A finals de curs es farà una sortida en la que es sintetitzarà tot el coneixement adquirit (20%).

 

Avaluaciˇ ˙nica


Caldrà proposar-la per escrit i pactar-la amb la professora.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Alvarez Borge, I., 2003. La Plena Edad Media. Siglos XII-XIII. Madrid: Síntesis.  Enlla├ž

  Lectura suggerida com a introducciˇ a la Hist˛ria Medieval

Guinot, Enric, 2003. La Baja Edad Media en los siglos XIV-XV: Economía y Sociedad. Adrid: Síntesis.  Enlla├ž

  Lectura suggerida com a introducciˇ a la Hist˛ria Medieval

Isla, A., 2002. La Alta Edad Media: siglos VIII-XI. Madrid: Síntesis  Enlla├ž

  Lectura suggerida com a introducciˇ a la Hist˛ria Medieval

Jornet i Benito, Nuria; Vinyoles Vidal, Teresa; Rivera Garretas, Maria-Milagros (coord), 2006. Las relaciones en la historia de la Europa medieval. València: Tirant lo Blanch.  Enlla├ž

  Lectura suggerida com a introducciˇ a la Hist˛ria Medieval.

Alfonso, Isabel (ed.), 2008.  La historia rural de las sociedades medievales europeas. Tendencias y perspectivas. Valencia: Publicaciones Universidad de Valencia.  Enlla├ž

  Lectura associada al bloc 1

Fossier, Robert, 1985. Historia del campesinado en el occidente medieval, Barcelona: Crítica.  Enlla├ž

  Lectura associada al bloc 1

Salrach, J.M. 1997. La formación del campesinado en el Occidente antiguo y medieval. Análisis de los cambios en las condiciones de trabajo desde la Roma clásica al feudalismo. Madrid: Síntesis.  Enlla├ž

  Lectura associada al bloc 1

Bolos, Jordi, 2004. Els orígens medievals del paisatge català: L’arqueologia del paisatge com a Font per a conèixer la història de Catalunya. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.  Enlla├ž

  Lectura associada al bloc 2

Mingote Calderon, J.L., 1996. Tecnología agrícola medieval en España. Una relación entre la etnología y la arqueología a través de los aperos agrícolas. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  Enlla├ž

  Lectura associada al bloc 2

Sal…, 2012. Sal agricultura y ganadería. La formación de los paisajes rurales en la Edad Media. Grupo de Investigación Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada (ed.). Ciutat de Palma: Vessants.  Enlla├ž

  Lectura associada al bloc 2

Bazzana, A.; Hubert, (dirs.) 2000.  Castrum 6. Maisons et espaces domestiques dans le monde méditerranéen au Moyen Age. Madrid – Roma: Ecole Fraçaise de Rome – casa de Velázquez.  Enlla├ž

  Lectura associada al bloc 3

Pounds, N. J. G., 1999. La vida cotidiana: Historia de la cultura material. Barcelona: Crítica.  Enlla├ž

  Lectura associada al bloc 3

Vinyoles Vidal, Teresa, 2005. Història de les dones a la Catalunya medieval. Lleida - Vic: Pagès - Eumo.  Enlla├ž

  Lectura associada al bloc 3