Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 570669

Curs acadèmic: 2014-2015

Coordinació: Merce Puig Rodriguez-Escalona

Departament: Departament de Filologia Llatina

crèdits: 30

 

 

Consideracions prèvies

 

La normativa general de la UB sobre el Trabajo Final de Máster puede consultarse en:

http://www.ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecifica/

La normativa reguladora del Trabajo Final de Máster de la Facultad de Filología puede consultarse en:
http://www.ub.edu/filologia/estpg/normativa_tfm.pdf

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 750

 

Treball tutelat/dirigit

250

Aprenentatge autònom

500

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 


CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 


CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 


CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 


CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 


CG1 Desenvolupar la sensibilitat necessària per llegir textos avaluant adequadament la seva informació i interpretant correctament el seu sentit.

 


CG2 Respectar l’ètica i la integritat intel·lectual i aprendre a exposar i a debatre sobre les pròpies opinions amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en l’avaluació dels arguments propis i aliens.

 


CG3 Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).

 


CG5 Tenir l’habilitat de reconèixer la presència d’elements dels seus estudis en els debats actuals extraacadèmics i saber utilitzar-los correctament per a la interpretació de la realitat present.

 


CE1 Conèixer en profunditat els conceptes teòrics i pràctics fonamentals dels àmbits històrics, i literaris de la medievalística.

 


CE2 Dominar els conceptes fonamentals de l’escriptura medieval, tant les estructures lingüístiques del llatí medieval com les diferents formes gràfiques que es desenvolupen en l’Edat Mitjana. Transcriure i entendre textos i documents medievals originals.

 


CE3 Valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i textuals per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures medievals.

 


CE4 Interrelacionar recíprocament els aspectes històrics, culturals, ideològics i/o estètics de la civilització medieval, per tal de ser capaços, d’aquesta manera, de comprendre i integrar els elements culturals comuns a Europa.

 


CE5 Situar en el seu context històric, literari, ideològic i/o estètic les diferents manifestacions, escrites o artístiques, para, així, poder valorar aquestes manifestacions en el conjunt de la tradició.

 


CE6 Accedir críticament als textos i documents medievals des de diverses perspectives, ja siguin aquestes històrica, literària, filosòfica o artística.

 


CE7 Conèixer les diferents línies de recerca que es desenvolupen en els estudis sobre l’Edat Mitjana, els seus aspectes més problemàtics i les seves diferents metodologies. Tenir la capacitat d’estar al dia dels coneixements exposats en l’àmbit de la comunitat científica internacional.

 


CG6 Desenvolupar una recerca original, amb rigor crític i científic, aplicant els coneixements i habilitats adquirits en el màster.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Elaborar un treball de recerca, integrat en les línies d’investigació pròpies del programa i dirigit per algun doctor membre dels Departaments implicats en la docència del màster. En el treball final de màster l’estudiant no només integra i aplica els coneixements teòrics, les tècniques metodològiques i les habilitats instrumentals que ha adquirit al llarg del màster sinó que genera coneixement sobre l’àmbit de la seva especialitat.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


El Treball de final de màster, consisteix en l’elaboració d’un treball de recerca que haurà d’integrar-se en les línies de recerca dels Departaments implicats en el màster i serà dirigit per un professor doctor d’aquests Departaments.
L’estudiant haurà de redactar un treball de recerca, projecte final d’estudis, que podrà presentar tant els resultats d’una recerca original com a exposicions crítiques de resultats recents de recerca.
El treball, que no podrà haver estat presentat prèviament en cap altre màster de la UB o en qualsevol altra institució acadèmica, tindrà les característiques pròpies d’un treball de recerca. Per tant, haurà de tenir l’estructura apropiada que, a manera orientativa, pot ser: introducció, estat de la qüestió, metodologia, desenvolupament del treball de recerca conclusions, apèndix documental i bibliografia.
Es considera que ha de tenir una extensió d’entre 150.000 i 200.000 caràcters aproximadament, més la bibliografia i, si és pertinent, annexos. No obstant això, l’extensió pot variar en funció del criteri del director del treball.
Abans d’inici del curs acadèmic, la comissió de màster assignarà un tutor a l’estudiant. El tutor orientarà, dirigirà i supervisarà el treball de l’estudiant.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’estudiant presentarà els treballs en el mes de gener (matrícula a temps complet) o al juny (matrícula a temps parcial). Els alumnes que optin per la primera convocatòria hauran de lliurar el treball el dia 15 de gener; els de la segona, el dia 15 de juny. 
La comissió coordinadora del màster nomenarà les comissions avaluadores dels Treballs de Final de Màster que es presentin durant un curs acadèmic. També elaborarà un document en el qual s’indicaran el dia, l’hora i el lloc de celebració de les sessions d’avaluació i l’ordre d’exposició dels estudiants.
Cada comissió avaluadora estarà composta per tres doctors i el tutor no podrà formar part de la mateixa.
Abans de la defensa pública, el tutor enviarà al president de la comissió avaluadora un breu informe valoratiu del Treball Final de Màster en el qual faci constar expressament la seva autorització per a la defensa pública.
Les diferents comissions avaluadores es reuniran durant la primera quinzena de febrer i la segona quinzena de juny de l’any corresponent.
L’acte d’avaluació consistirà en l’exposició els resultats de l’activitat investigadora (uns 20 minutos), davant la comissió avaluadora i en un acte públic. La comissió avaluadora podrà realitzar els comentaris i/o preguntes que consideri pertinents, als quals haurà de donar resposta l’estudiant.
La nota final es desprendrà tant del Treball de recerca presentat per l’estudiant com de la seva exposició davant la comissió avaluadora. Es tindrà en compte, també, l’informe del tutor.
La nota final es comunicarà a cada estudiant com a clausura de la sessió pública.