Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Alimentació i Cultura a l'Edat Mitjana

Codi de l'assignatura: 571261

Curs acadčmic: 2014-2015

Coordinació: Merce Puig Rodriguez-Escalona

Departament: Departament d'Histņria Medieval, Paleografia i Diplomątica

crčdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

30

 

-  Seminari

Presencial

 

24

 

(Jornades de Cultures medievals / Els abrils de l Hospital)

Treball tutelat/dirigit

36

Aprenentatge autņnom

35

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


Introduir l’alumne en l’anàlisi alimentari de la documentació medieval.
Dotar-lo de coneixements crítics per poder descodificar la informació alimentària de textos literaris, mèdics, filosòfics, morals, etc.
Introduir-lo en l’anàlisi iconogràfic de la miniatura i de la pintura gòtica medieval.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Introduir els alumnes en l’anàlisi de les societats i les cultures medievals a partir del règim alimentari dels diversos estaments  socials.

Mostrar que un règim alimentari no ha estat mai determinat pel context material ni ha estat un mer caprici cutural.

Preparar-los per desxifrar el “llenguatge”dels menus construits pels  homes i les dones medievals.

Mostrar com la fam i l’opulència coexistiren sistemàticament a l’edat mitjana.

Analitzar les crisis alimentàries que periòdicament sacsejaren les socitats medievals, així com les seves causes i les diverses explicacions formulades pels afectats.

Mostrar com els col.lectius poderosso envoltaren la taula d’una acurada escenografia, per tal de manifestar la seva solvència econòmica,  poder polític, saber gastronòmic i refinament cultural.  

Ensinistrar els alumens en la lectura amb criteris alimentaris tant de documentació d’arxiu i de fonts historiogràfiques, mèdiques, literaries, morals,  hagiogràfiques,  filossòfiques, didàctiques com iconogràfiques i arqueològiques.

 

 

Blocs temątics

 

1. 1. Las restricciones alimentarias del AntiguoTestamento

2. 2. Las restricciones alimentarias del Nuevo Testamento

3. 3. Las restricciones alimentarias del Corįn

4. 4. Feudalismo y alimentación

5. 5. La reaparición de la literatura gastronómica en la Baja Edad Media

6. 6. Gastronomķa y poder en la Baja Edad Media

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals  per a situar teòricament els principals contingut del programes: bibliografia disponible,  estat de la questió, concordàncies i divergències entre els experts

Lectura i comentari de textos medievals

Lectura de monografies especialitzades que seran penjades al web

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Treball tutoritzat de l’alumne sobre algun document, text, imatge o resta arqueològica medieval

 

Avaluació śnica


Treball tutoritzat de l’alumne sobre algun document, text, imatge o resta arqueològica medieval

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

M.W. ADAMSON (ed.), Food in the Middle Ages. A Book of Essays, New York-London, 1995.

Atlante della alimentazione e della gastronomia, coord M. Montanari i F. Sabban, Torino, 2004, 2 vols.

Alimentació i societat a la Catalunya Medieval, Barcelo­na, 1988.

  EnllaƧ

Banquets et manières de table au Moyen Age, Aix-en-Provence, 1996  EnllaƧ

M. CARLIN i J. T. ROSEMTHAL, Food and Eating in Medieval Europe, Londres/Rio Grande, 1998

  EnllaƧ

I Col.loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Ara­gó (Edat Mitjana), A. Riera Melis (ed.) Lleida,  ,1996, 3 vols  EnllaƧ

Du manuscrit à la table. Essais sur la cuisine au Moyen Âge et répertoire des manuscrits médiévaux contenant des recettes culinaires, C. Lambert (dir), Montréal/Paris, 1992.

J.L. FLANDRIN, Cuisine, manières de table, régimes alimentaires, Paris, 1984.  EnllaƧ

FLANDRIN, J.L. Historia de la alimentación: Por una ampliación de perspectivas, "Manuscrits" 6 ( Barcelona, 1987), pp. 7-30.  EnllaƧ

L. JACINTO GRACÍA i R. TOVAR, Un banquete por Sefarad. Cocina y costumbres de los judíos españoles, Gijón, 2007.

 

  EnllaƧ

J.V. GARCIA MARSILLA, La jerarquía de la mesa. Los sistemas alimentarios en la Valencia bajomedival, Valencia, 1993  EnllaƧ

La sociabilité à table. Commensalité et convivialité à travers les âges, Rouen, 1992.

 

  EnllaƧ

La mensa del principe, cucina e regimini alimentari nelle corti sabaude (XIII-XV secolo), Cuneo, 1996.

Histoire de l’Alimentation, dirg. J.L. Flandrin et M. Montana­ri, Paris, 1997.

 

  EnllaƧ

IBN RAZIN AL-TUGIBI, Relieves de las mesas. Acerca de las delicias de la comida y los diferentes platos,  estudio, traducción i notas M. Marín, Gijón,  2007.

 

  EnllaƧ

B. LAURIOUX,  Le Moyen Age à table,  Paris, 1989.

 

  EnllaƧ

B. LAURIOUX,  Le règne de Taillevent. Livres et pratiques culinaires à la fin du Moyen Age, Paris,  1997  EnllaƧ

B. LAURIOUX,  Manger au Moyen Âge, Paris, Hachette, 2002.

 

  EnllaƧ

Llibre de Sent Sovi, Llibre de totes maneres de potatges  de menjar, Llibre de totes maneres de confits, R. Grewe, A.J. Soberana i J. Santanach (eds), Barcelona, 2003.

 

  EnllaƧ

Manger et boire au Moyen Age, Nice, 1982, 2 vols  EnllaƧ

M. MONTANARI,  L’alimentazione contadina nell’alto Medioevo, Napoli, 1979.  EnllaƧ

M. MONTANARI, M. Alimentazione e cultura nel Medioevo, Bari, 1988.

 

  EnllaƧ

M. MONTANARI, El hambre y la abundancia. Historia y cultura de la alimentación en Europa, Barcelona, 1993. 

  EnllaƧ

A.M. NADA PATRONE,  Il cibo del rico ed il cibo del povero, Torino, 1989

A. RIERA MELIS, A. Senyors, monjos i pagesos: alimentació i identitat social als segles XII i XIII, Barcelona, 1997  EnllaƧ

L. STOUFF, L. Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIV et XV siècles, Paris-La Haye, 1970.

 

  EnllaƧ

L. STOUFF,  La table provençal. Boir et manger a Provence à la fin du Moyen Age, Avignon, A. Barthélemy, 1996.

 

  EnllaƧ

Capķtol

M.A. MOTIS, “Régimen alimentario de las comunidades judías y conversas en la Corona de Aragón en la Edad Media”, I Col.loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Ara­gó (Edat Mitjana), A. Riera Melis (ed.) Lleida,  I ,1996, pp. 205-361  EnllaƧ

A. RIERA MELIS, "Alimentació i ascetisme a Europa occidental en el segle XII. El model cluniacenc", Ir Col.loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó, I, Lleida, 1995, pp. 39-106

 

  EnllaƧ

Article

M. MARÍN, “Cuisine d’Orient, cuisine d’Occident”, Médievales, 33 (Paris, 1997), pp. 9-21.

 

M. MARÍN, “From al-Andalus to Spain: Arab traces in Sapnish cooking”, Food and History, 2/2 ( Tours,  2004), pp. 35-51.

 

A. RIERA MELIS, Alimentació i poder a Catalunya al segle XII. Aproximació al comportament alimentari de la noblesa, "Revista d’Etnologia de Catalunya", 2 (Barcelo­na, 1993), pp. 8-21.

A. RIERA MELIS, “Las plantas que llegaron de Levante. Acerca del legado alimentario islámico en la Catalunya medieval”, Anuario de Estudios Medievales,  31/2 (Barcelona2001), pp. 797-841.

 

A. RIERA MELIS, Jerarquía social y desigualdad alimentaria en el Mediterráneo Noroccidental en la Baja Edad Media. La cocina y la mesa de los estamentos privilegiados, "Acta Historica et Archaeo­logica Mediaevalia", 16-17 (Barcelo­na, 1995-1996),  pp.181-205.

 

A. RIERA MELIS, Jerarquía social y desigualdad alimentaria en el Mediterráneo Noroccidental en la Baja Edad Media. La cocina y la mesa de los estamentos populares, "Anuario de Estudios Medievales", 24 (Barcelona, 1994), pp. 857-885.