Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Musulmans i Cristians a l'Edat Mitjana: entre la Fascinaciˇ i el Conflicte

Codi de l'assignatura: 571263

Curs acadŔmic: 2014-2015

Coordinaciˇ: Milagros Guardia Pons

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

30

 

-  Seminari

Presencial

 

24

 

(Jornades de Cultures medievals /Els abrils de l Hospital)

Treball tutelat/dirigit

26

(Tutories individuals o en grup)

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
CG2 Respectar l’ètica i la integritat intel·lectual i aprendre a exposar i a debatre sobre les pròpies opinions amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en l’avaluació dels arguments propis i aliens.
CG3 Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).
CG4 Tenir la capacitat de treballar en equips que promoguin una recerca de tipus multidisciplinari i integrador dels elements comuns a diverses tradicions culturals.
CG5 Tenir l’habilitat de reconèixer la presència d’elements dels seus estudis en els debats actuals extraacadèmics i saber utilitzar-los correctament per a la interpretació de la realitat present.
CE3 Valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i textuals per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures medievals.
CE4 Interrelacionar recíprocament els aspectes històrics, culturals, ideològics i/o estètics de la civilització medieval, per tal de ser capaços, d’aquesta manera, de comprendre i integrar els elements culturals comuns a Europa.
CE6 Accedir críticament als textos i documents medievals des de diverses perspectives, ja siguin aquestes històrica, literària, filosòfica o artística.
CE7 Conèixer les diferents línies de recerca que es desenvolupen en els estudis sobre l’Edat Mitjana, els seus aspectes més problemàtics i les seves diferents metodologies. Tenir la capacitat d’estar al dia dels coneixements exposats en l’àmbit de la comunitat científica internacional

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


 
-Superar els paradigmes que proposen interpretacions massa generalistes o en termes d’enfrontament, com és el cas en relació amb el context i període històric que tractarem, per tal de veure la confluència i convivència de referents culturals i artístics diversos.
-Introducció als mecanismes que permeten una recerca feta amb rigor crític i científic.
Fomentar un clima d’intercanvi d’informació i de crítica constructiva a partir de la proposta de treballs diferents, però complementaris.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. La PenÝnsula ibŔrica en el moment de la conquesta: paisatge monumental i cultural

2. Les fonts llatines i les fonts Órabs: els relats.

3. La nostÓlgia de Damasc i la presŔncia de Bagdad: la constituciˇ de l’ art emiral a C˛rdova

4. Les relacions de ve´natge: carolingis, asturians i cordovesos

5. El robÝ d’Occident: el califat de C˛rdova: art i literatura

6. Un cas d’estudi: la SicÝlia musulmana

7. La fascinaciˇ d’al-Andalus: actituds i assimilacions en l’art Óulic i cristiÓ en el regne d’Asturies/Lleˇ

8. La desintegraciˇ del califat i els regnes de taifes enfront a l’enfortiment del regne i dels comtats catalans

9. Art "musulmÓ" versus art "cristiÓ"? : les arts de cort i els seus artÝfexs

10. La creaciˇ de la imatge de "l’altre"

11. "Croada", "reconquesta": le iniciatives dels regnes cristians: La missa de ritus romÓ a les mesquites

12. Dels almohades a Granada: els segles de la fusiˇ de dues cultures

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Bàsicament el curs consistirà en l’exposició de la professora dels continguts generals dels diferents blocs temàtics.  Es dedicaran sessions per a l’estudi de casos concrets que han generat o que permeten generar nous coneixements a partir de renovats interrogants.
Fomentar l’actitud crítica és l’objectiu principal i, per això, es plantejaran més aviat els problemes de coneixement que els coneixements adquirits, que són els que es poden consultar a la bibliografia concreta.
Es proposaran uns temes per a realitzar una recerca en grup, sempre tenint present la limitació del temps i sense que això signifiqui deixar de banda l’estudi autònom per tal d’assimilar els continguts de l’assignatura.
 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


 
-Realització d’un treball escrit d’iniciació a la recerca, a partir de temes proposats a l’inici del curs.
-Seguiment tutoritzat de l’evolució del treball al llarg de tot el curs.-Al final del curs, exposició oral dels problemes que ha comportat la recerca i dels resultats obtinguts.
 
-A final de curs es farà una prova de control escrita sobre el temari de l’assignatura.
 

 

Avaluaciˇ ˙nica


Examen final sobre els continguts del temari de l’assignatura impartits a les classes.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

O.GRABAR, La formación del arte islámico, Cátedra, 1979 (2) (1ª ed. Yale, 1973) (nova edició corregida i augmentada, Yale Univ. Press, 1987).  Enlla├ž

O.GRABAR, Ceremonial and Art at the Umayyad Court, Princeton Univ. Press, 1955

R.Ettinghausen/O.Grabar, The Art and Architecture of Islam: 650-1250, Londres, 1991 (reprint). trad. Càtedra, Madrid, 1987.  Enlla├ž

J.Bloom, (ed.), The Formation of the Classical Islamic World. Early Islamic Art and Architecture, Aldershot, 2002 (recull d’articles fonamentals sobre l’argument de diversos autors).  Enlla├ž

 Chr.Ewert et alii. Hispania Antiqua. Denkmäler des Islam. Von den Anfängen bis zum 12. Jahrhundert;  Maguncia, 1997.  Enlla├ž

Eredità dell’Islam (a cura di G.Curatola). Arte islamica in Italia. Catàleg d’exposició, Venècia, 1994.A cura di Giovanni Curatola.   Enlla├ž

E.Lévi-Provençal, España musulmana: hasta la caída del califato de Córdoba: 711-1031 de J.C.: instituciones y vida social e intelectual, Historia de España Menéndez Pidal, 5, Madrid: Espasa Calpe, 1987.   Enlla├ž

El esplendor de los omeyas cordobeses. La civilización musulmana de Europa occidental (catálogo de la exposición, Madinat al-Zahra, 2001), Granada, 2001.  Enlla├ž

The Encyclopaedia of Islam / Encyclopédie de l’Islam, Leiden, E.J. Brill, vol. I: 1986-vol. XI, 2002.  Enlla├ž

Antonio Vallejo Triano (Coordinador). El Salón de Abd al-Rahman III. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Córdoba (1995).  Enlla├ž

Entre el Califato y la Taifa: Mil años del Cristo de la Luz, Actas del Congreso Internacional, Toledo, 1999, Toledo, 2000

C.Laliena, Ph.Sénac, Musulmans et Chrétiens: aux Origines de la Reconquête Aragonaise, Paris, 1991.   Enlla├ž

Dodds, J.D. Architecture and ideology in Early medieval Spain, Penssylvania State University, 1990.   Enlla├ž

Spanien und der Orient im frühen und hohen Mittelalter. Kolloquium Berlin, 1991, Mainz am Rhein, 1996,   Enlla├ž

Al-Andalus: las artes islámicas en España.The Metropolitan Museum of Art: ediciones El Viso, Madrid, 1992.  Enlla├ž