Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Retòrica i l'Estilística Llatines

Codi de l'assignatura: 361054

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Llatina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

14

 

-  Seminari

Presencial

 

42

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Capacitat per fer anàlisis i comentaris lingüístics.

   -

Coneixement de les tècniques i els mètodes de l'anàlisi lingüística.

   -

Coneixement de la història i de les variacions diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de les llengües clàssiques.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar informació bibliogràfica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer les fites més destacades del corpus teòric i de la pràctica oratòria de la retòrica antiga.
— Conèixer les principals figures estilístiques.
— Conèixer la influència i la pervivència de la retòrica clàssica en la cultura moderna.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber fer una exposició oral en públic.
— Desenvolupar destresa en la redacció de treballs acadèmics.
— Saber analitzar, interpretar i explicar textos literaris.
— Assolir un bon domini de l’anàlisi retòrica i estilística dels textos.
— Familiaritzar-se i saber treure profit dels recursos formatius i de consulta (diccionaris, diccionaris en línia, webs amb continguts didàctics, compilació de textos, bases de dades, repertoris bibliogràfics, etc.).
— Saber localitzar, interpretar, avaluar, utilitzar i aprofitar la informació dels recursos bibliogràfics i didàctics, tant convencionals com en línia.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Valorar la importància de l’esforç i del rigor en el treball per obtenir un bon resultat.
— Valorar la importància que té, en molts aspectes de la vida, la combinació entre el plaure i l’ensenyar, per tal d’atreure l’interès dels altres.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Continguts teòrics

*  

1.1. La retòrica a Roma

1.1.1. Concepte, orígens. El món hel·lènic

1.1.2. Perfil històric

1.2. Els gèneres o tipus de discurs

1.2.1. Judicial

1.2.2. Deliberatiu

1.2.3. Epidíctic

1.3. La construcció del discurs: fases d’elaboració

1.3.1. Inventio. Els tòpics

1.3.2. Dispositio

1.3.3. Elocutio

1.3.4. Memoria

1.3.5. Actio o pronuntiatio

1.4. Les parts del discurs

1.4.1. Exordi

1.4.2. Narració

1.4.3. Argumentació

1.4.4. Peroració

1.5. Estilística

1.5.1. Característiques de l’elocutio i concepte d’ornatus

1.5.2. Figures estilístiques i classificació: les categories modificatives

1.5.3. Figures i trops

       1.5.3.1. Figures de dicció

       1.5.3.2. Figures de pensament

       1.5.3.3. Figures de la composició

2. Desenvolupament pràctic

*  

2.1. Lectura (en traducció, si escau) i comentari de textos retòrics (tractats, manuals, discursos).

2.2. Anàlisi estilística de textos literaris.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia d’ensenyament inclou classes teòriques que es combinen amb exercicis de comentari a partir de la documentació que es proporciona sobre cada tema.
 
Les activitats proposades són les següents:
1. Assistència, com a mínim, al 80 % de les classes.
2. Comentari de textos retòrics.
3. Anàlisi estilística de textos literaris.
4. Participació en altres activitats proposades pel professor de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basa en els criteris següents:

— Dos exàmens com a mínim, l’últim dels quals es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat. Els altres exàmens es duen a terme durant el període lectiu. Les qualificacions obtingudes en els exàmens tenen un valor comprès entre el 60 % i el 90 % de la nota final de l’assignatura.

— Treball personal dels alumnes, ja sigui a través d’exercicis, de treballs o de la participació activa a les classes, que té un valor entre el 10 % i el 40 % de la nota final de l’assignatura.

Per aprovar l’assignatura cal haver-se presentat a tots els exàmens, haver-los aprovat tots i haver fet tots els exercicis i treballs fixats al programa docent.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.

 

Reavaluació

 

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AVILÉS, J. (2013), Introducció a l’estilística llatina. Barcelona, Publ. de la UB.  Enllaç

AZAUSTE, A.; CASAS, J. (1997), Manual de retórica española. Barcelona, Ariel.  Enllaç

BONNER, S. F. (1984), La educación en la Roma antigua. Desde Catón el Viejo a Plinio el Joven (trad. de J. Mª Doménech). Barcelona, Herder. [Education in ancient Rome: from the elder Cato to the younger Pliny. Berkeley, Univ. of California Press, 1977]  Enllaç

BRIOSCHI, F.; DI GIROLAMO, C. (1988), «Estilística y Retórica», a Introducción al estudio de la literatura (trad. de C. Vaíllo). Barcelona, Ariel, pp. 73-190 (successives reimpr.). [Elementi di teoria letteraria. Milà, Principato, 1984]  Enllaç

CURTIUS, E. R. (1955), Literatura europea y Edad Media latina (trad. de M. Frenk Alatorre i A. Alatorre). 2 vols., México, F.C.E. (successives reimpr.) [Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter. Berna, Francke, 1948]  Enllaç

HOFMANN, J. B.; SZANTYR, A. (2002), Stilistica latina (dir. A. Traina, trad. C. Neri, add. R. Oniga, rev. i índ. B. Pieri). Bolonya, Pàtron [Lateinische Stilistik. Munic, Beck, 1965].  Enllaç

KENNEDY, G. (1972), The art of rhetoric in the Roman world. Princeton, Univ. Press.  Enllaç

LAUSBERG, H. (1966), Manual de retórica literaria (trad. de J. Pérez Riesco). 3 vols., Madrid, Gredos. [Handbuch der literarischen Rhetoric. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. Munic, Max Hueber, 1960]  Enllaç

LAUSBERG, H. (1975), Elementos de retórica literaria (trad. de M. Marín). Madrid, Gredos. [Elemente der literarischen Rhetorik. Munic, Max Hueber, 1963]  Enllaç

MARCHESE, A.; FORRADELLAS, J. (1986), Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria. Barcelona, Ariel.  Enllaç

MAROUZEAU, J. (1935), Traité de Stylistique latine. París, Les Belles Lettres (diverses reimpr.).  Enllaç

MAYORAL, J. A. (1994), Figuras Retóricas. Madrid, Síntesis.  Enllaç

MORTARA GARAVELLI, B. (1991), Manual de retórica (trad. de Mª J. Vega). Madrid, Cátedra (vàries reimpr.). [Manuale di retorica. Milà, RCS, 1988 (successives reimpr.)]  Enllaç

MURPHY, J. J., ed., (1989), Sinopsis histórica de la retórica clásica (trad. de A. R. Bocanegra). Madrid, Gredos. [A synoptic history of classical rhetoric. Nova York, Random, 1972 (3a. ed., Londres, Hermagoras Press, 2003)]  Enllaç

ORIOL DAUDER, J. A.; ORIOL I GIRALT, J. (1995), Diccionari de figures retòriques i altres recursos expressius. Barcelona, Llibres de l’Índex.  Enllaç

SPANG, K. (2005), Persuasión. Fundamentos de Retórica. Pamplona, Eunsa.  Enllaç