Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Clàssica

Codi de l'assignatura: 361216

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Roberto Caner Liese

Departament: Departament de Filologia Llatina

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Seminari

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de gestió de la informació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer els autors, les obres i els gèneres literaris més influents de la literatura clàssica.
— Conèixer l’evolució històrica de la literatura grecoromana dins el seu context cultural, social i polític.
— Conèixer les condicions de transmissió dels textos antics i la valoració que se n’ha fet des de l’antiguitat fins avui.
— Conèixer el sentit dels estudis de tradició clàssica en la seva diversitat metodològica.

 

Referits a habilitats, destreses


— Ser capaç de constatar i resseguir el fil de la tradició clàssica en textos de diferents èpoques.
— Ser capaç d’establir les formes diverses d’interrelació entre els textos literaris i altres fets artístics i culturals.

 


— Millorar la capacitat de recerca, tot estenent-la a àmbits variats, dintre i fora del corpus literari.
— Ser hàbil a l’hora de localitzar, seleccionar i ponderar la bibliografia.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Reflexionar sobre qualsevol text amb coneixement dels seus determinants històrics i de la tradició literària.
— Valorar críticament els components estètics i ideològics. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la literatura grega

2. Homer. Ilíada

3. Hesíode

4. La poesia arcaica

5. La tragèdia

6. La comèdia

7. La historiografia

8. La filosofia

9. L’oratòria

10. Poesia hel·lenística

11. Introducció a la literatura llatina

12. La comèdia: Plaute i Terenci

13. Catul

14. Lucreci

15. Ciceró

16. Virgili

17. Horaci

18. La poesia elegíaca

19. Ovidi

20. La historiografia

21. Sàtira i epigrama

22. La novel·la

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Es parteix del comentari d’un conjunt de textos antics i moderns (tot facilitant la seva lectura mitjançant traduccions, si convé), per tal d’il·lustrar els diferents temes. Les classes sempre tenen aquest vessant pràctic, amb participació dels alumnes.
 
El material necessari es pot visualitzar al Campus Virtual i inclou els textos que es comenten a classe, que constitueixen el nucli de l’assignatura; un document, anomenat Epitoma, consistent en un resum de literatura grega i llatina, que en part el prepara el professor i en part els alumnes, d’acord amb les indicacions bibliogràfiques pertinents; per acabar, material complementari per tal de poder preparar un tema optatiu que apareix en el segon examen parcial (vegeu infra).
 
En l’interior de determinats continguts es fan servir mitjans audiovisuals, com ara una pista d’àudio d’un fragment d’òpera (Serse, de Händel), cançons, recitats, imatges, etc.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


El procediment d’avaluació continuada consisteix en dos exàmens parcials (cada examen aporta un 50 % de la nota final). El primer examen es fa cap a la meitat del període lectiu, i el segon, en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat. Per aprovar aquesta assignatura és indispensable haver superat tots dos exàmens.

 

Avaluació única


En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.
 
 
Reavaluació
 
La reavaluació s’adapta al format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CODOÑER, C. (ed.), Historia de la literatura latina, Madrid 1997   Enllaç

CURTIUS, E.R., Literatura europea y Edad Media latina, trad. M. Frenk Alatorre y A. Alatorre, 2 vols., México 1955 (1948)   Enllaç

DÍEZ DEL CORRAL, L., La función del mito clásico en la literatura contemporánea, Madrid 1974  Enllaç

DIHLE, A., Greek and Latin literature of the Roman Empire from Augustus to Justinian (trad. angl. de M. Malzahn), London- New York, Routledge, 1994.  Enllaç

GRAFTON, A. & MOST, G.W. & SETTIS, S., The Classical Tradition, Cambridge Mass. & London 2010  Enllaç

HIGHET, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental (trad. esp. de A. Alatorre), México, FCE, 2 vols., 1954.  Enllaç

KALLENDORF, C.W. ed., A Companion to the Classical Tradition, Wiley-Blackwell 2010  Enllaç

LANE FOX, R., El mundo clásico. La epopeya de Grecia y Roma, trad. T. Lozoya & J. Rabasseda-Gascón, Barcelona 2007.  Enllaç

López Férez, J. A. (ed.), Historia de la literatura griega, Madrid, Cátedra, 1988.  Enllaç

MOORMANN, E. M. & UITTERHOEVE, W.,  De Acteón a Zeus. Temas de mitología clásica en literatura, música, artes plásticas y teatro, Madrid 1997 / De Adriano a Zenobia. (…), trad. Madrid 1998.  Enllaç

SCHMITZ, TH. A., Modern Literary Theory and Ancient Texts. An Introduction, Blackwell Publishing 2007. Traducido del original alemán (2002) por el autor.  Enllaç

SIGNES CODOÑER, J. et alii eds., Antiquae lectiones. El legado clásico desde la Antigüedad hasta la Revolución francesa, Madrid 2005  Enllaç