Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Llatina

Codi de l'assignatura: 361362

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Llatina

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autònom

54

 

 

Recomanacions

 


Haver cursat amb profit l’assignatura Llatí I.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat de comprensió dels elements clau d'altres cultures.

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Fluïdesa gramatical necessària per a la lectura i comprensió de textos clàssics llatins.

   -

Capacitat per fer anàlisis i comentaris lingüístics.

   -

Domini de la llengua grega clàssica.

   -

Coneixement de les tècniques i els mètodes de l'anàlisi lingüística.

   -

Coneixement de la història i de les variacions diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de les llengües clàssiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Saber situar la llengua llatina i la seva cronologia en l’espai geogràfic i en el context històric corresponent.
— Assolir un coneixement bàsic de la pluralitat d’aspectes que caracteritzen i han anat configurant la llengua llatina al llarg de la seva història.
— Adquirir uns coneixements fonamentals que permetin un primer accés a les diferents modalitats de la llengua llatina.
— Assolir un bon domini de la morfologia llatina com a eina fonamental per a la comprensió correcta dels textos llatins.
— Consolidar en la pràctica els coneixements teòrics de la morfologia llatina mitjançant l’aplicació a una selecció de textos d’autors diversos.
— Conèixer els aspectes fonamentals de la prosòdia llatina.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber fer una exposició oral en públic.
— Aprofitar els avantatges del treball en grup per a l’aprenentatge de la matèria.
— Ser capaç de llegir correctament en veu alta un text llatí d’acord amb les normes de la prosòdia.
— Saber reconèixer, analitzar morfològicament i traduir els mots llatins de l’època clàssica.
— Saber formar, a partir de l’enunciat, el paradigma complet de qualsevol mot.
— Familiaritzar-se amb els recursos formatius i de consulta i saber treure’n profit (diccionaris, diccionaris en línia, webs amb continguts didàctics, compilació de textos, etc.).
— Saber interpretar el contingut lèxic, prosòdic, morfològic, sintàctic i semàntic dels lemes dels diccionaris llatins.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Valorar la importància del treball metòdic, crític i rigorós.
— Esforçar-se a comprendre i saber valorar l’evolució intel·lectual de la societat, lligada als esdeveniments històrics.
— Plantejar-se les diverses maneres possibles d’analitzar la realitat i de concretar-les en una llengua.
— Mantenir una actitud participativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la llengua llatina

1.1. Geografia, cronologia i evolució històrica

1.2. Nocions de prosòdia i pronunciació

2. Morfologia llatina

2.1. Morfologia nominal

2.2. Morfologia pronominal

2.3. Morfologia verbal

3. Orígens i evolució del lèxic llatí

4. Traducció i comentari d’una antologia de textos poètics

5. Els diccionaris llatins

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia d’ensenyament inclou classes teòriques que es combinen amb exercicis pràctics a partir de la documentació que es proporciona sobre cada tema.
Les activitats proposades són les següents:
1. Participació activa de l’estudiant mitjançant presentacions orals tutoritzades.
2. Resolució i presentació d’exercicis de dificultat progressiva.
3. Correcció dels exercicis col·lectivament i individualment.
4. Anàlisi morfològica, anàlisi sintàctica, traducció i interpretació d’una selecció de textos.
5. Participació en altres activitats proposades pel professor de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basa en els criteris següents:

— Dos exàmens com a mínim, l’últim dels quals es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat. Els altres exàmens es duen a terme durant el període lectiu. Les qualificacions obtingudes en els exàmens tenen un valor comprès entre el 60 % i el 90 % de la nota final de l’assignatura.

— Treball personal dels alumnes, ja sigui a través d’exercicis, de treballs o de la participació activa a les classes, que té un valor entre el 10 % i el 40 % de la nota final de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura, cal haver-se presentat a tots els exàmens, haver-los aprovat tots i haver fet tots els exercicis i treballs fixats al programa docent.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat de Filologia.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.

 

 

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLÁNQUEZ, A. (1946), Diccionario Latino-Español, Español-Latino. Barcelona, Sopena (5a. ed. revisada, corregida i augmentada, 1967; successives reimpr.).  Enllaç

FLOBERT, P. (2000), Le Grand Gaffiot. Dictionnaire Latin-Français. París, Hachette [nova ed. rev., corr. i augmentada del Dictionnaire illustré latin-français (F. Gaffiot, dir.). París, Hachette, 1934]

 

GLARE, P. G. W., ed., (2012), Oxford Latin Dictionary. 2 vols., Oxford, Univ. Press (2a ed.).  Enllaç

GRIFFIN, R. M. (1994), Gramática latina de Cambridge (trad. de J. Hernández Vizuete). Sevilla, Publ. de la Univ. [Cambridge latin grammar. Cambridge, Univ. Press, 1991]  Enllaç

LEWIS, CH. T.; SHORT, CH., (1879), A Latin Dictionary. Founded on Andrew’s edition of Freund’s Latin Dictionary (revised, enlarged and in great part rewritten by—). Oxford, Clarendon Press (successives reimpr.).  Enllaç

QUETGLAS, P. (1985), Elementos básicos de filología y lingüística latinas. Barcelona, Teide (reimpr. Publ. de la UB, 2006).  Enllaç

SEGURA, S. (2004), Gramàtica llatina (trad. de E. Artigas, L. Cabré i A. Riquer). Barcelona, Ed. de la UB, Col·lecció UB nº 80 (reed. 2012). [Gramática latina. Deusto, Publ. de la Univ., 1961 (vàries reed.)]  Enllaç

SEGURA, S. (2005), Mètode de llatí (trad. de E. Artigas, L. Cabré i A. Riquer). Barcelona, Ed. de la UB, Col·lecció UB nº 87, 2005. [Método de latín. Deusto, Publ. de la Univ., 1961 (vàries reed.)]  Enllaç

SEVA, A., dir., (1993), Diccionari llatí-català. Barcelona, Enciclopèdia Catalana (successives reimpr.).  Enllaç

TRAINA, A.; BERNARDI, G. (1998), Propedeutica al latino universitario. Bolonya, Pàtron.  Enllaç

VALENTÍ FIOL, E. (1995), Gramàtica llatina: morfologia i nocions de sintaxi (trad. de J. Cornudella). Barcelona, Curial. [Gramática de la lengua latina: morfología y nociones de sintaxis. Barcelona, Bosch, 1965]  Enllaç

Pàgina web

Hesperia Latina (llatí en línia)         http://www.ub.edu/hesperialatina/enlinia.htm

Itinera electronica             http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm

Labyrinthus           http://www.xtec.cat/~sgiralt/ianua.htm

Perseus                http://www.perseus.tufts.edu/hopper/