Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Indoeuropeu I

Codi de l'assignatura: 361368

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Llatina

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

50

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

48

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Capacitat d'utilització de les TIC.

   -

Capacitat per fer anàlisis i comentaris lingüístics.

   -

Coneixement de les tècniques i els mètodes de l'anàlisi lingüística.

   -

Coneixement de la història i de les variacions diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de les llengües clàssiques.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar informació bibliogràfica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer el context lingüístic en què cal situar les llengües grega i llatina, i descobrir els punts en comú entre aquestes llengües i d’altres de la mateixa família lingüística.
— Entendre i saber aplicar els conceptes de diacronia, parentiu lingüístic, canvi lingüístic, comparació i reconstrucció lingüístiques.
— Adquirir la metodologia pròpia de la lingüística historicocomparativa.
— Ser capaç de reconèixer l’acció de les lleis fonètiques i saber aplicar-les en exemples concrets.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Breu història de la recerca en lingüística indoeuropea

1.1. Introducció al concepte de lingüística indoeuropea

1.2. El període prebrugmannià (1814-1868)

1.3. El període brugmannià (1868-1916)

1.4. El període postbrugmannià (1916-present)

2. Panorama de les llengües indoeuropees i la seva articulació dialectal

2.1. La branca anatòlica

2.2. La branca bàltica

2.3. La branca eslava

2.4. La branca cèltica

2.5. La branca germànica

2.6. La branca itàlica

2.7. El grec

2.8. L’armeni

2.9. La branca indoirànica

2.10. Altres branques i llengües indoeuropees

3. Els mètodes de la lingüística històrica i comparativa indoeuropea

3.1. El mètode comparatiu

3.2. Tècniques de classificació i subclassificació

3.3. Canvis morfosintàctics i lexicològics

3.4. Canvis semàntics

3.5. La reconstrucció interna

3.6. La variació dialectal: els feixos d’isoglosses en l’establiment de zones dialectals

4. Introducció a la reconstrucció fonològica i morfològica del protoindoeuropeu

4.1. Problemes de reconstrucció fonològica

4.2. Qüestions de morfofonologia

4.3. Morfologia nominal

4.4. Morfologia verbal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


— Del bloc 1 s’exposen a classe les aportacions més rellevants a la recerca en lingüística indoeuropea durant unes vuit sessions; els alumnes han de completar pel seu compte els continguts d’aquest bloc mitjançant materials complementaris.
— El bloc 2 és treballat íntegrament pels alumnes fora de l’horari lectiu a partir del capítol que hi dedica el manual de Villar de 1996 (pp. 289-461) o bé, alternativament, a partir del manual de Fortson de 2004 (pp. 154-409), manuals que es consignen a les fonts d’informació bàsiques.
— El bloc 3 és tractat íntegrament a l’aula en unes sis sessions, que es completen amb uns materials complementaris preparats pel professor.
— Finalment, el bloc 4 és tractat a l’aula en unes deu sessions, que els alumnes poden completar pel seu compte igualment mitjançant materials complementaris.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basa en els criteris següents:

— Dos exàmens com a mínim, l’últim dels quals es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat. Els altres exàmens es duen a terme durant el període lectiu. Les qualificacions obtingudes en els exàmens tenen un valor comprès entre el 60 % i el 90 % de la nota final de l’assignatura.

— Treball personal dels alumnes, ja sigui a través d’exercicis, de treballs o de la participació activa a les classes, que té un valor entre el 10 % i el 40 % de la nota final de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura cal haver-se presentat a tots els exàmens, haver-los aprovat tots, i haver fet tots els exercicis i treballs fixats al programa docent.

 

Avaluació única

Els alumnes poden acollir-se igualment al sistema d’avaluació única, sempre que ho sol·licitin en els terminis i termes establerts per la Facultat.