Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gramàtica Llatina II

Codi de l'assignatura: 361371

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Llatina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autònom

54

 

 

Recomanacions

 


Haver cursat amb profit les assignatures Llatí II, Llengua Llatina i Gramàtica Llatina I.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Capacitat d'utilització de les TIC.

   -

Fluïdesa gramatical necessària per a la lectura i comprensió de textos clàssics llatins.

   -

Capacitat per fer anàlisis i comentaris lingüístics.

   -

Domini de la llengua llatina clàssica.

   -

Coneixement de les tècniques i els mètodes de l'anàlisi lingüística.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar informació bibliogràfica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Consolidar de manera pràctica els coneixements teòrics de la morfologia llatina aplicant-los a una selecció de textos d’autors diversos.
— Conèixer detalladament la sintaxi descriptiva del llatí.
— Reconèixer i saber analitzar les estructures sintàctiques d’un text.
— Assolir la destresa necessària per fer anàlisis i comentaris sintàctics dels textos.
— Conèixer la terminologia específica relacionada amb els continguts de l’assignatura.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber fer una exposició oral en públic.
— Aprofitar els avantatges del treball en grup per a l’aprenentatge de la matèria.
— Ser capaç de llegir correctament en veu alta un text llatí d’acord amb les normes de la prosòdia.
— Assolir un bon domini de l’anàlisi morfològica i sintàctica com a eina fonamental per a la comprensió correcta dels textos llatins.
— Familiaritzar-se amb els recursos formatius i de consulta i saber treure’n profit (diccionaris, diccionaris en línia, webs amb continguts didàctics, compilació de textos, etc.).
— Saber localitzar, interpretar, avaluar, utilitzar i aprofitar la informació dels recursos bibliogràfics i didàctics tant convencionals com d’Internet.
— Saber interpretar el contingut lèxic, prosòdic, morfològic, sintàctic i semàntic dels lemes dels diccionaris llatins.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Valorar la importància del treball metòdic, crític i rigorós.
— Esforçar-se a comprendre i saber valorar l’evolució intel·lectual de la societat, lligada als esdeveniments històrics.
— Plantejar-se les diverses maneres possibles d’analitzar la realitat i de concretar-les en una llengua.
— Mantenir una actitud participativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Continguts teòrics

1.1. Introducció: morfologia, sintaxi i semàntica

1.2. La concordança

1.3. L’oració simple

1.4. L’oració composta

1.5. La sintaxi del substantiu

1.6. La sintaxi de l’adjectiu

1.7. La sintaxi de l’adverbi

1.8. La sintaxi del verb

2. Desenvolupament pràctic

*  
Comentari sintàctic de textos llatins, preferentment d’època clàssica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia d’ensenyament és dinàmica, atès que es combinen les classes teòriques amb la reflexió lingüística i amb exercicis de comentari morfosintàctic de textos d’autors clàssics.
 
Les activitats proposades són les següents:
1. Participació activa de l’estudiant mitjançant presentacions orals tutoritzades.
2. Preparació de la quantitat de text que el professor consideri necessària, amb anterioritat a cada classe.
3. Resolució i presentació d’exercicis de dificultat progressiva.
4. Anàlisi morfosintàctica, traducció i interpretació d’una selecció de textos, principalment d’època clàssica.
5. Correcció dels exercicis de manera col·lectiva i/o individual.
6. Participació en altres activitats proposades pel professor de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basa en els criteris següents:

— Dos exàmens com a mínim, l’últim dels quals es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat. Els altres exàmens es duen a terme durant el període lectiu. Les qualificacions obtingudes en els exàmens tenen un valor comprès entre el 60 % i el 90 % de la nota final de l’assignatura.

— Treball personal dels alumnes, ja sigui a través d’exercicis, de treballs o de la participació activa a les classes, que té un valor entre el 10 % i el 40 % de la nota final de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura cal haver-se presentat a tots els exàmens, haver-los aprovat tots i haver fet tots els exercicis i treballs fixats al programa docent.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat de Filologia.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.

 

 

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.