Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gramàtica Llatina III

Codi de l'assignatura: 361372

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Llatina

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

50

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Capacitat d'utilització de les TIC.

   -

Fluïdesa gramatical necessària per a la lectura i comprensió de textos clàssics llatins.

   -

Capacitat per fer anàlisis i comentaris lingüístics.

   -

Domini de la llengua llatina clàssica.

   -

Coneixement de les tècniques i els mètodes de l'anàlisi lingüística.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar informació bibliogràfica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Perfeccionar la tècnica del comentari lingüístic.
— Aprofundir el coneixement i l’anàlisi de les qüestions més debatudes de la lingüística llatina.
— Comprendre i saber adaptar-se a les diverses terminologies científiques que s’apliquen a un mateix fet lingüístic.
— Conèixer la terminologia específica relacionada amb els continguts de l’assignatura.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber fer una exposició oral en públic.
— Aprofitar els avantatges del treball en grup per a l’aprenentatge de la matèria.
— Assolir un bon domini en la pràctica del comentari lingüístic de textos llatins.
— Adquirir sentit crític davant les propostes analítiques de la lingüística.
— Familiaritzar-se amb els recursos formatius i de consulta i saber treure’n profit (diccionaris, diccionaris en línia, webs amb continguts didàctics, compilació de textos, bases de dades, repertoris bibliogràfics, etc.).
— Saber localitzar, interpretar, avaluar, utilitzar i aprofitar la informació dels recursos bibliogràfics i didàctics, tant convencionals com d’Internet.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Valorar la importància del treball metòdic, crític i rigorós.
— Esforçar-se a comprendre i saber valorar l’evolució intel·lectual de la societat, lligada als esdeveniments històrics.
— Plantejar-se les diverses maneres possibles d’analitzar la realitat i de concretar-les en una llengua.
— Mantenir una actitud participativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La sintaxi del mot

1.1. Sintaxi verbal

1.2. Sintaxi dels complementadors

1.3. Sintaxi dels elements de relació

2. La sintaxi de la frase

2.1. La proposició

2.2. La combinació de proposicions

2.3. La parataxi i la hipotaxi

3. Qüestions debatudes de lingüística llatina

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia d’ensenyament és dinàmica, atès que es combinen les classes teòriques amb la reflexió lingüística i amb exercicis pràctics d’anàlisi de textos.
 
Les activitats proposades són les següents:
1. Participació activa de l’estudiant a través de debats sobre qüestions lingüístiques.
2. Presentació d’un treball de comentari gramatical i de traducció, amb el suport de la bibliografia i de l’acció tutorial dirigida.
3. Participació en altres activitats proposades pel professor de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basa en els criteris següents:

— Dos exàmens com a mínim, l’últim dels quals es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat. Els altres exàmens es duen a terme durant el període lectiu. Les qualificacions obtingudes en els exàmens tenen un valor comprès entre el 60 % i el 90 % de la nota final de l’assignatura.

— Treball personal dels alumnes, ja sigui a través d’exercicis, de treballs o de la participació activa a les classes, que té un valor entre el 10 % i el 40 % de la nota final de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura cal haver-se presentat a tots els exàmens, haver-los aprovat tots i haver fet tots els exercicis i treballs fixats al programa docent.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat de Filologia.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.

 

Reavaluació

 

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única, tot separant, però, proves teòriques i pràctiques, i mantenint el lliurament obligatori del treball d’aplicació.