Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Historiografia Llatina

Codi de l'assignatura: 361382

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Llatina

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Seminari

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autònom

54

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Capacitat de crítica, d'autocrítica i de raonament lògic.

   -

Capacitat de gestió de la informació, resolució de problemes i presa de decisions.

   -

Planificació i gestió del temps. Capacitat de treballar sota pressió.

   -

Alta competència en traducció de textos llatins.

   -

Capacitat per al raonament crític.

   -

Coneixements de crítica textual i d'edició de textos grecs i llatins.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar informació bibliogràfica.

   -

Fluïdesa gramatical necessària per a la lectura i comprensió de textos clàssics llatins.

   -

Coneixements de retòrica i estilística.

   -

Capacitat per analitzar textos i discursos literaris i no literaris utilitzant adequadament les tècniques d'anàlisi.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer els trets fonamentals de l’obra literària dels autors que són objecte de treball.
— Adquirir els coneixements necessaris per llegir, comprendre i traduir textos d’historiografia llatina.
— Assolir la destresa necessària per fer anàlisis i comentaris textuals, literaris, històrics i de realia dels textos.
— Adquirir un lèxic bàsic de la llengua llatina de la historiografia.
— Conèixer a bastament l’argument de les obres literàries proposades per llegir en traducció.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber fer una exposició oral en públic.
— Aprofitar els avantatges del treball en grup per a l’aprenentatge de la matèria.
— Ser capaç de llegir correctament en veu alta un text llatí d’acord amb les normes de la prosòdia.
— Assolir un bon domini de l’anàlisi morfològica i sintàctica com a eina fonamental per a la comprensió correcta dels textos llatins.
— Familiaritzar-se amb els recursos formatius i de consulta  i saber treure’n profit (diccionaris, diccionaris en línia, webs amb continguts didàctics, compilació de textos, bases de dades, repertoris bibliogràfics, etc.).
— Saber localitzar, interpretar, avaluar, utilitzar i aprofitar la informació dels recursos bibliogràfics i didàctics tant convencionals com d’Internet.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Valorar la importància del treball metòdic, crític i rigorós.
— Esforçar-se a comprendre i saber valorar l’evolució intel·lectual de la societat, lligada als esdeveniments històrics.
— Plantejar-se les diverses maneres possibles d’analitzar la realitat i de concretar-les en una llengua.
— Mantenir una actitud participativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Pressupòsits teòrics

1.1. La historiografia i la història

1.2. La llengua de la historiografia llatina

1.3. El text dels historiògrafs llatins

2. Desenvolupament pràctic

*  
Lectura, traducció i comentari textual, literari, històric i de realia d’una selecció de textos d’historiògrafs llatins: Sal·lusti i/o Tàcit

3. Lectura (en traducció) d’una obra o d’una selecció d’obres de prosa historiogràfica llatina

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia d’ensenyament és dinàmica, atès que la lectura comprensiva i la traducció dels textos proposats es combinen amb el comentari textual, literari, històric i de realia.
Les activitats proposades són les següents:
1. Participació activa de l’estudiant mitjançant presentacions orals tutoritzades.
2. Amb anterioritat a cada classe, l’estudiant ha de preparar la quantitat de text que el professor consideri necessària.
3. Resolució i presentació d’exercicis de dificultat progressiva.
4. Anàlisi morfosintàctica, comentari textual, literari, històric i de realia, i traducció de la selecció de textos esmentada.
5. Correcció dels exercicis de manera col·lectiva i/o individual.
6. Participació en altres activitats proposades pel professor de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basa en els criteris següents:

— Dos exàmens com a mínim, l’últim dels quals es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat. Els altres exàmens es duen a terme durant el període lectiu. Les qualificacions obtingudes en els exàmens tenen un valor comprès entre el 60 % i el 90 % de la nota final de l’assignatura.

— Treball personal dels alumnes, ja sigui a través d’exercicis, de treballs o de la participació activa a les classes, que té un valor entre el 10 % i el 40 % de la nota final de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura cal haver-se presentat a tots els exàmens, haver-los aprovat tots i haver fet tots els exercicis i treballs fixats al programa docent.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat de Filologia.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.

 

 

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.