Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Poesia Dramàtica Llatina

Codi de l'assignatura: 361383

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Llatina

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Seminari

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autònom

54

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Capacitat de crítica, d'autocrítica i de raonament lògic.

   -

Capacitat de gestió de la informació, resolució de problemes i presa de decisions.

   -

Planificació i gestió del temps. Capacitat de treballar sota pressió.

   -

Competència general en traducció.

   -

Alta competència en traducció de textos llatins.

   -

Capacitat per al raonament crític.

   -

Coneixements de crítica textual i d'edició de textos grecs i llatins.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar informació bibliogràfica.

   -

Fluïdesa gramatical necessària per a la lectura i comprensió de textos clàssics llatins.

   -

Coneixements de retòrica i estilística.

   -

Capacitat per analitzar textos i discursos literaris i no literaris utilitzant adequadament les tècniques d'anàlisi.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Consolidar en la pràctica els coneixements teòrics de la fonètica i la morfologia històrica llatina aplicant-los a la selecció de textos proposada.
— Adquirir els coneixements necessaris per llegir, comprendre i traduir textos de poesia dramàtica llatina.
— Assolir la destresa necessària per fer anàlisis i comentaris lingüístics i mètrics dels textos.
— Adquirir un lèxic bàsic de la llengua llatina del teatre.
— Conèixer a bastament l’argument de les obres literàries proposades per llegir en traducció.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber fer una exposició oral en públic.
— Aprofitar els avantatges del treball en grup per a l’aprenentatge de la matèria.
— Ser capaç de llegir correctament en veu alta un text llatí d’acord amb les normes de la prosòdia.
— Assolir un bon domini de l’anàlisi morfològica i sintàctica com a eina fonamental per a la comprensió correcta dels textos llatins.
— Iniciar-se en l’anàlisi mètrica i en el comentari literari dels textos teatrals llatins.
— Familiaritzar-se amb els recursos formatius i de consulta i saber treure’n profit (diccionaris, diccionaris en línia, webs amb continguts didàctics, compilació de textos, bases de dades, repertoris bibliogràfics, etc.).
— Saber localitzar, interpretar, avaluar, utilitzar i aprofitar la informació dels recursos bibliogràfics i didàctics, tant convencionals com d’Internet.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Valorar la importància del treball metòdic, crític i rigorós.
— Esforçar-se a comprendre i saber valorar l’evolució intel·lectual de la societat, lligada als esdeveniments històrics.
— Plantejar-se les diverses maneres possibles d’analitzar la realitat i de concretar-les en una llengua.
— Mantenir una actitud participativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Pressupòsits teòrics

1.1. La llengua del teatre

1.2. La mètrica llatina en el teatre

1.3. L’escenificació

2. Desenvolupament pràctic

*  
Lectura, traducció i comentari lingüístic i mètric d’una selecció de poesia dramàtica llatina: Plaute i/o Terenci

3. Lectura (en traducció) d’una obra o d’una selecció d’obres de poesia dramàtica llatina

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia d’ensenyament és dinàmica, atès que la lectura comprensiva i la traducció dels textos proposats es combinen amb el comentari lingüístic, mètric i de realia, i amb el plantejament i resolució d’exercicis diversos.
Les activitats proposades són les següents:
— Participació activa de l’estudiant mitjançant presentacions orals tutoritzades.
— Preparació de la quantitat de text que el professor consideri necessària, amb anterioritat a cada classe.
— Resolució i presentació d’exercicis de dificultat progressiva.
— Anàlisi morfosintàctica, comentari lingüístic, traducció i interpretació de la selecció de textos esmentada.
— Correcció dels exercicis de manera col·lectiva i/o individual.
— Participació en altres activitats proposades pel professor de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basa en els criteris següents:

— Dos exàmens com a mínim, l’últim dels quals es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat. Els altres exàmens es duen a terme durant el període lectiu. Les qualificacions obtingudes en els exàmens tenen un valor comprès entre el 60 % i el 90 % de la nota final de l’assignatura.

— Treball personal dels alumnes, ja sigui a través d’exercicis, de treballs o de la participació activa a les classes, que té un valor entre el 10 % i el 40 % de la nota final de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura cal haver-se presentat a tots els exàmens, haver-los aprovat tots i haver fet tots els exercicis i treballs fixats al programa docent.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat de Filologia.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.

 

 

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

T. Macci Plauti comoediae (ed. W. M. Lindsay). 2 vols., Oxford, Clarendon Press, 1904-1905.  Enllaç

P. Terenti Afri comoediae (edd. W. M. Lindsay; R. Kauer). Oxford, Clarendon Press, 1926.  Enllaç

BASSOLS, M. (1956), Sintaxis latina. Madrid, C.S.I.C. (successives reimpr.).  Enllaç

BENNETT, Ch. E. (1910-1914), Syntax of early latin. I The Verb. II The Cases. Boston, Allyn & Bacon (darrera reimpr., Hildesheim, Olms, 1982).  Enllaç

CECCARELLI, L. (1999), Prosodia y métrica del latín clásico (trad. de R. Carande). Sevilla, Publ. de la Univ. [Prosodia e metrica latina classica con cenni di metrica greca.  Roma, Soc. Ed. Dante Alighieri, 1998]  Enllaç

LINDSAY, W. M. (1907), Syntax of Plautus. Oxford, Parker.  Enllaç

MOLINA, J. (1993), Iniciación a la fonética, fonología y morfología latinas (ed. de E. Borrell). Barcelona, Publ. de la UB.  Enllaç

MONTEIL, P. (2003), Elementos de fonética y de morfología del latín (trad. i actualització de C. Fernández). Sevilla, Publ. de la Univ. [Eléments de phonétique et de morphologie du latin. París, Nathan, 1973]  Enllaç

NOUGARET, L. (1956), Traité de métrique latine classique. París, Klincksieck (3a.  ed., 1963).  Enllaç

QUESTA, C., (1995), Titi Macci Plauti cantica (edidit, app. metrico instr. —). Urbino, Quattro Venti.  Enllaç

QUESTA, C. (2007), La metrica di Plauto e Terenzio. Urbino, Quattro Venti.  Enllaç

RUBIO, L. (1989), Introducción a la sintaxis estructural del latín. Barcelona, Ariel.  Enllaç

TRAINA, A.; BERTOTTI, T. (1985), Sintassi normativa della lingua latina. Teoria. Bolonya, Cappelli (2a. ed., 1993).  Enllaç