Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història i Mètodes de la Filologia Clàssica

Codi de l'assignatura: 361393

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Llatina

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Seminari

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autònom

54

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat de comprensió dels elements clau d'altres cultures.

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Habilitats d'iniciació a la investigació.

   -

Capacitat d'anàlisi i de síntesi. Capacitat de relació de conceptes.

   -

Coneixement teòric i profund de les literatures grega i llatina, com també de la seva pervivència en la literatura i cultura occidentals.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Coneixement profund dels contextos històrics i culturals (mitologia, religió, pensament, art, institucions, etc.) de la literatura grega i llatina, com també de la seva pervivència en la història i cultura occidentals.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar informació bibliogràfica.

   -

Coneixement de les disciplines auxiliars de la filologia clàssica (epigrafia, paleografia, papirologia, etc.).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Assolir un coneixement bàsic de les etapes més importants en la història de la filologia.
— Conèixer els diversos formats de transmissió dels textos clàssics que s’han emprat des de l’antiguitat fins avui.
— Assolir un coneixement bàsic de la tècnica emprada en crítica textual.
— Conèixer les eines necessàries per estudiar els textos i fer recerca en filologia clàssica.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber fer una exposició oral en públic.
— Desenvolupar destresa en la redacció de treballs acadèmics.
— Aprofitar els avantatges del treball en grup per a l’aprenentatge de la matèria.
— Iniciar-se en la pràctica de la lectura de manuscrits i edicions antigues.
— Familiaritzar-se amb els recursos formatius i de consulta i saber treure’n profit (diccionaris, diccionaris en línia, webs amb continguts didàctics, compilació de textos, bases de dades, repertoris bibliogràfics, etc.).
— Saber localitzar, interpretar, avaluar, utilitzar i aprofitar la informació dels recursos bibliogràfics i didàctics, tant convencionals com d’Internet.
— Conèixer el funcionament i saber treballar amb els fons antics de les biblioteques.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Esforçar-se a comprendre i saber valorar l’evolució intel·lectual de la societat, lligada als esdeveniments històrics.
— Valorar la importància de l’esforç i l’interès personal en el progrés i la transmissió de la cultura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Breu història de la filologia clàssica

1.1. L’època hel·lenística i romana

1.2. L’edat mitjana

1.3. L’humanisme

1.4. Altertumswissenschaft

1.5. Lingüística, teoria literària i filologia

2. Mètodes i ​instrumenta

2.1. Llibres, fragments, inscripcions

2.2. Paleografia i codicologia

2.3. Papirologia

2.4. Epigrafia

2.5. Crítica textual. Les formes de transmissió

2.6. La filologia clàssica avui: col·leccions de textos i altres eines bibliogràfiques

2.7. L’aplicació de les noves tecnologies al treball filològic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les classes combinen teoria i pràctica.
 
Les activitats proposades són les següents:
1. Participació activa de l’estudiant mitjançant presentacions orals tutoritzades.
2. Lectura i comentari de textos referents a la història de la filologia.
3. Exemplificació de les tècniques filològiques sobre manuscrits i impresos, mitjançant la visita al fons antic de la nostra biblioteca o l’ús de reproduccions d’altres fons.
4. Pràctiques sobre noves tècniques a l’ordinador.
5. Elaboració de treballs escrits.
6. Participació en altres activitats proposades pel professor de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basa en els criteris següents:

— Dos exàmens com a mínim, l’últim dels quals es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat. Els altres exàmens es duen a terme durant el període lectiu. Les qualificacions obtingudes en els exàmens tenen un valor comprès entre el 60 % i el 90 % de la nota final de l’assignatura.

— Treball personal dels alumnes, ja sigui a través d’exercicis, de treballs o de la participació activa a les classes, que té un valor entre el 10 % i el 40 % de la nota final de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura cal haver-se presentat a tots els exàmens, haver-los aprovat tots i haver fet tots els exercicis i treballs fixats al programa docent.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat de Filologia.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.

 

 

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.