Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball de Grau

Codi de l'assignatura: 362415

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Grega

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

14

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autònom

90

 

 

Recomanacions

 

La bibliografia del Treball de Grau es comunica en el programa docent.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Habilitats d'iniciació a la investigació.

   -

Capacitat de crítica, d'autocrítica i de raonament lògic.

   -

Capacitat de gestió de la informació, resolució de problemes i presa de decisions.

   -

Capacitat d'anàlisi i de síntesi. Capacitat de relació de conceptes.

   -

Capacitat per al raonament crític.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar informació bibliogràfica.

   -

Capacitat per analitzar textos i discursos literaris i no literaris utilitzant adequadament les tècniques d'anàlisi.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Elaborar un treball que permeti aprofundir els coneixements assolits al grau i que demostri la pròpia maduresa intel·lectual.
— Assolir un coneixement sòlid del tema objecte d’estudi.

 

Referits a habilitats, destreses


— Desenvolupar destresa en l’escriptura d’assajos acadèmics per tal de poder redactar amb tota correcció textos de tipus argumentatiu.
— Millorar les tècniques de recerca i organització del treball personal.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Els temes objecte d’estudi estan relacionats amb les matèries cursades per l’estudiant en el grau de Filologia Clàssica i procedeixen d’alguna de les grans àrees dels estudis clàssics (lingüística, literatura i cultura). L’estudiant fa la tria del tema sota la supervisió del professor de l’assignatura, que l’ajuda a determinar també l’enfocament metodològic.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Al principi del quadrimestre el professorat es reuneix amb l’alumnat i l’orienta sobre les característiques del treball, les tutories individuals o col·lectives programades i els criteris i sistema d’avaluació. Com a mínim, es duen a terme tres sessions individuals i col·lectives amb els estudiants amb la finalitat de:
— Fixar el tema del treball i concretar la metodologia que s’ha de seguir.
— Lliurar un esquema o índex al professor per fer-ne una exposició oral davant del grup.
— Lliurar el treball escrit (segona setmana de juny).
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


El Treball de Grau (TFG) s’entén com una matèria on l’estudiant treballa les competències específiques i transversals assolides al llarg dels estudis de grau i que ara s’avaluen de manera integrada.
L’avaluació del TFG és continuada i inclou, com a mínim, un informe del professor tutor. Atesa la naturalesa singular del TFG, en el qual s’han d’avaluar competències transversals, cosa que només es pot fer a través del seguiment i tutoria de l’estudiant, no hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única.
Al començament del quadrimestre el professor lliura als alumnes el programa i els orienta sobre les característiques del treball, les tutories individuals i col·lectives, i l’avaluació, d’acord amb els criteris següents:
— Tutories i classes: 10 % de la nota total de l’assignatura.
— Defensa oral del treball en procés d’elaboració: 30 % de la nota total de l’assignatura.
— Treball escrit acabat: 60 % de la nota total de l’assignatura.
 
Per poder dur a terme la reavaluació del TFG cal que l’estudiant hagi fet les tutories individuals i la presentació oral dins el període de l’avaluació continuada.
És indispensable que l’estudiant aprovi (50 % de la nota) la memòria escrita per poder superar l’assignatura.