Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura

Codi de l'assignatura: 362804

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Roberto Caner Liese

Departament: Departament de Filologia Romànica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

3

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de comprensió i d'utilització pertinent de la terminologia científica en l'àmbit dels estudis literaris.

   -

Sensibilitat per interpretar textos procedents de diferents èpoques i tradicions culturals.

   -

Actitud reflexiva i especulativa.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer i discutir els conceptes de cànon, tradició i clàssic a partir de la lectura completa o de fragments escollits de les obres més representatives i influents en el camp del pensament i la creació literaris.
— Familiaritzar-se amb els textos i autors principals que han configurat la història del pensament i de la crítica literaris des dels orígens fins al segle XIX, per conèixer de primera mà les qüestions que s’han considerat més rellevants en l’àmbit dels estudis literaris.

 

Referits a habilitats, destreses


— Ser capaç d’avaluar críticament la bibliografia consultada i saber emmarcar-la en una perspectiva teòrica.
— Ser capaç de relacionar la literatura amb altres àrees i disciplines.
— Desenvolupar destresa en l’escriptura d’assajos acadèmics per tal de redactar amb tota correcció textos de tipus argumentatiu.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Reflexionar sobre qualsevol obra des d’un punt de vista adequat i sempre amb un esperit veritablement crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Evolució del concepte de literatura i definició de literarietat

1.2. Fonaments de la tradició literària occidental: Homer i la Bíblia

2. Els gèneres literaris i la seva teoria

2.1. La tragèdia

2.2. L’èpica i l’evolució dels gèneres narratius
    2.2.1. La novel·la
    2.2.2. El conte o relat breu

2.3. La lírica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Es combinen les activitats i les classes teòriques i pràctiques, amb insistència en els treballs de lectura i comentari individuals i en grup.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació continuada consisteix en dos exàmens parcials. El primer es fa durant el període lectiu (50 % de la nota final) i el segon en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (50 %).

 

Avaluació única


En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.
L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.
 
 
Reavaluació
 
La reavaluació té el mateix format que l’avaluació única.