Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teoria i Història de la Comunicació

Codi de l'assignatura: 363931

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Llatina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Seminari

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat per organitzar i planificar tasques a desenvolupar personalment o col· lectivament.

   -

Capacitat per demostrar els coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

   -

Responsabilitat: capacitat de prendre decisions i adaptar-se a situacions noves.

   -

Capacitat d'emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia elevat.

   -

Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins l'àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments. Estar familiaritzat amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i els seus procediments habituals.

   -

Capacitat d'aplicar els coneixements a la feina d'una manera professional i de demostrar les competències per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments, i la resolució de problemes dins l'àrea d'estudi.

   -

Coneixement de la base teòrica que fonamenta la comunicació així com coneixement i habilitat en els mètodes i tècniques d'investigació en comunicació.

   -

Capacitat per comprendre els discursos i les tendències contemporànies de les formes artístiques i comunicatives.

   -

Capacitat i habilitat per exposar idees raonadament, a partir dels fonaments de la retòrica, de la psicologia de la comunicació i de les aportacions de les noves teories de l'argumentació.

   -

Capacitat i habilitat per buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font o document d'utilitat per elaborar i processar la informació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Introduir-se en el coneixement de l’evolució històrica de la comunicació i del periodisme des dels primers fenòmens comunicatius fins a les experiències comunicatives actuals.
— Conèixer l’ecosistema comunicatiu, les seves dinàmiques i les seves lògiques estructurals.
— Conèixer les teories, escoles, autors i perspectives de l’anàlisi de la comunicació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Comunicació. Definició i principis bàsics. Models generals de comunicació. Perspectives teòriques

2. La comunicació interpersonal

2.1. Els mitjans de contacte

2.2. Les pràctiques comunicatives

2.3. L’anàlisi de la conversa

3. La comunicació de grups

3.1. Comunicació i persuasió

3.2. La xafarderia

3.3. La comunicació grupal: rols, normes, lideratge

4. La comunicació de masses

4.1. Definició. Periodització de les diferents teories

4.2. L’època de la teoria de la societat de masses

4.3. L’època de la teoria dels efectes limitats

4.4. L’època de les teories crítiques i culturals

4.5. L’època de les teories interpretatives

5. La comunicació en l’era digital. Noves tecnologies i nous mitjans

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia docent consisteix en activitats dirigides presencials, activitats supervisades i treball dirigit i autònom. L’aprenentatge es basa en la resolució de casos pràctics i en l’estudi de cas. Es fomenta el treball col·laboratiu i la capacitat d’anàlisi crítica i de reflexió.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’assignatura es regeix pel mètode d’avaluació continuada, que consisteix en la valoració d’un conjunt d’activitats individuals i/o grupals (proves, exposicions, lliuraments, anàlisi de casos, pràctiques, ressenya d’almenys un llibre de lectura obligatòria, etc.), que globalment constitueixen el 20 % de la nota final. Una quarta part del percentatge d’aquest apartat l’ocupa l’avaluació de l’activitat addicional que es desenvolupa durant la sessió dels divendres. Al programa de l’assignatura es detalla el nombre d’activitats avaluables i la distribució del percentatge final assignat a aquest bloc entre les diverses activitats. El percentatge restant s’obté del resultat de dos exàmens escrits.
 
Les incorreccions lingüístiques (ortogràfiques, lèxiques, sintàctiques, etc.) en qualsevol de les proves o evidències objecte d’avaluació repercuteixen negativament en la qualificació final de l’activitat en qüestió. En el programa de curs es determina, amb concreció, aquest aspecte.

 

Avaluació única


Es pot optar pel sistema d’avaluació única sempre que se sol·liciti d’acord amb la normativa aprovada pel Consell d’Estudis de la Facultat. El sistema d’avaluació es basa en una prova en què es pot tractar qualsevol dels continguts que configuren l’assignatura.
 
 
Reavaluació
 
El procés de reavaluació segueix el format de l’avaluació única i s’especifica al programa de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Anolli, L (2012) Iniciación a la psicología de la comunicación. Significado y función de los procesos comunicativos. Barcelona: Universitat de Barcelona, Publicacions i Edicions.   Enllaç

Baran, S. J. - Davis, D. K. (2010) Mass Communication Theory. Foundations, Ferment, and Future (6th ed.),  Stamford:  Cengage Learning.  Enllaç

Castells, M. (2002)  La Galaxia Intenet,  Barcelona: Plaza & Janés

  Enllaç

Dimbledy, R. - Burton, G. (1998) More than words: an introduction to communication (3d ed.), London-New York: Routledge.  Enllaç

Fiske, J. (2011) Introduction to Communication Studies (3d ed.), London-New York: Routledge.  Enllaç

Jones, P. - Holmes, D. (2011) Key Concepts in Media and Communications, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington DC: SAGE.  Enllaç

Marín, E. - Tresserres, J. M. (1994)  Cultura de masses i postmodernitat, València: Tres i quatre.

  Enllaç

McLuhan, M. (2009) Comprender los medios de comunicación, Barcelona: Paidós.

  Enllaç

Moragas, M. (2011) Interpretar la comunicación. Estudios sobre medios en América y Europa, Barcelona: Gedisa.  Enllaç

Moragas, M - Beale, A. - Dahlgren, P. - Eco, U. - Fitch, T. - Gasser. U. - Majó, E. (2012) La comunicación: de los orígenes a Internet, Barcelona: Gedisa.  Enllaç

Puyal, J. M. (2011) Aicnalubma. Reflexions sobre la societat i els mitjans, Barcelona: Columna.

  Enllaç

Ramonet, I. (2011) La explosión del periodismo. De los medios de masas a la masa de medios, Madrid: Clave Intelectual.  Enllaç

Rodrigo, M. (2001) Teorías de la comunicación. Ámbitos, métodos y perspectivas, València: Universitat de València - Castelló de la Plana; Publicacions de la Universitat Jaume I - Barcelona: Universitat Pompeu Fabra - Bellaterra: Universitat Autònoma, Servei de Publicacions  Enllaç

Saperas, E. (1998) Manual básico de Teoria de la Comunicación, Barcelona: CIMS

  Enllaç

Serrano, S. (1993) Comunicació, Societat i Llenguatge, Barcelona: Empúries.

  Enllaç

Serrano, S. (1999)  Comprendre la comunicació,  Barcelona: Proa.

  Enllaç