Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aigües Marines

Codi de l'assignatura: 572353

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Anna Sanchez Vidal

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoria

 

22

 

-  Teoricopràctica

 

14

 

-  Pràctiques d'ordinadors

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

 

8

 

-  Sortida de camp

 

8

 

-  Seminari

 

4

Treball tutelat/dirigit

23

Aprenentatge autònom

42

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
El coneixement de les masses d’aigua oceàniques i regionals, des del seu origen o formació, composició, dinàmica, transport de sòlids (incloent contaminants) i processos biogeoquímics que hi tenen lloc.
 
Competències generals
Des de la perspectiva global dels oceans assolir el nivell suficient per a poder analitzar el comportament o les propietats de qualsevol sistema oceànic, ja sigui d’aigües litorals, fins a aigües de domini pelàgic o abissal i dels processos biogeoquímics que hi poden tenir lloc. Punts de rellevància actual, com són el paper que juguen les masses d’aigua en el desenvolupament del clima i dels canvis a mig i llarg termini (paleoceanografia) o els recursos no renovables d’origen “holomarí”
 
Competències transversals
Les derivades de la confluència dels medis marí, terrestre i atmosfèric, com la hidrogeologia litoral (intrusions salines, surgències) estuaris i maresmes, intercanvi atmosfera/oceà (cicle del carboni), gestió integrada de sistemes, efluents i contaminació costanera i oceànica, així com d’altres que puguin donar-se al llarg del curs (punts o notícies d’actualitat) o que proposin el alumnes.
 
Competències específiques
Les especificades en els apartats anteriors com a bàsiques i generals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


En superar l’assignatura, l’alumne ha de:
Entendre l’origen, composició i dinàmica de les masses d’aigua oceàniques i regionals més properes (mar Mediterrània).
Entendre els mecanismes d’entrada de materials (incloent contaminants) als oceans i els processos que afecten a la seva distribució temporal i espacial, així com els principals mecanismes de remediació.
Establir relacions entre processos físics, químics i biològics que tenen lloc a les masses d’aigua oceàniques, amb especial referència al cicle del carboni i els processos que controlen la captura i emissió de diòxid de carboni, així com l’impacte de les emissions antropogèniques i el canvi climàtic sobre els mateixos.
 
Referits a coneixements:
Conèixer les tecnologies més comunes i avançades d’aplicació en estudis d’oceanografia, tan de mar com de laboratori. Saber representar gràficament conjunts de dades oceàniques.
 
Referits a habilitats, destreses:
Ser capaç de programar una sortida de camp o campanya oceanogràfica per a la recollida i posterior anàlisis químic, físic i biològic d’aigües marines .
Llegir críticament lectura especialitzada i expressar els coneixements adquirits amb claredat i amb un vocabulari adequat.
 
Referits a actituds, valors i normes:
Participar activament en el dinamisme de la classe amb el conjunt d’alumnes, aportant dubtes i experiències que puguin ser d’interès per a tothom.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc 1
Geologia i física dels oceans

*  
Perspectiva històrica de l’aigua marina i historia geològica de les conques oceàniques.
Fisicoquímica de l’aigua marina: temperatura, salinitat i densitat.
Circulació oceànica i regional superficial, profunda.
Mètodes i tècniques en oceanografia física.
Fonts i tipus dels sediments marins, distribució i fenòmens de transport.
Mètodes i tècniques en geologia marina.
Estudis hidrosedimentari. Exemples
 

2. Bloc 2
Cicles biogeoquímics

*  
Les aigües marines com a sistema biogeoquímic.
Ecosistemes marins i cicles biològics. El cicle del C als oceans.
Interaccions oceà – litosfera – atmosfera.
Mètodes i tècniques en biogeoquímica marina.

3. Bloc 3
El litoral

*  
El domini litoral, geodiversitat i dinàmica marina. L’arribada de les aigües continentals al mar, dinàmica i interacció amb l’aigua marina.
Els sistemes hídrics litorals: deltes, estuaris, maresmes i platges. Exemples.
Tècniques de control i xarxes d’alerta.Transport Litoral. Exemples.

4. Bloc 4.
Contaminació marina i Canvi Climàtic

*  
Contaminació marina i accions correctores I. Inputs terrestres.
Contaminació marina i accions correctores II. Altres inputs.
Presentació dels treballs I.
Presentació dels treballs II.

5. Bloc 5
Legislació

*  
Legislació de les aigües marines

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Activitats presencials:
A més del contingut teòric (veure programa) exposat de forma presencial, hi ha un seguit de temes teòric-pràctics (TP del programa) en els que a més del contingut teòric es realitzen activitats de problemes, discussió de casos reals o suposats o metodològics, en els que l’alumne ha de participar individualment o en grup, així com en activitats que enllacin amb altres matèries del programa, com en el cas de la hidrogeologia de sistemes costaners, o l’aigua atmosfèrica.
 
Activitats dirigides:
L’alumne haurà de desenvolupar un treball monogràfic que ell mateix pot escollir dins d’un ventall de temes de la matèria (o transversal amb d’altres assignatures), o proposat pels professors, si és el cas. La direcció consisteix en un assessorament personalitzat (presencial o via telemàtica) i en l’anàlisi final del treball.
 
Activitats autònomes:
A més de la realització del treball monogràfic, l’alumne ha de participar en les consultes de treballs, bibliografia etc, recomanats per a aprofundir els coneixements necessaris.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Avaluació Continuada en funció de l’activitat presencial avaluable de: proves parcials (20%), pràctiques (40%) i treball monogràfic (40%)
Reavaluació: prova escrita final

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Oceanography Course Team. Seawater: Its Composition, Properties and Behaviour. Open University & Pergamon Press. ISBN 0750637153.

Oceanography Course Team. Ocean Circulation. Open University & Pergamon Press. ISBN 0750652780.

Oceanography Course Team. Waves, Tides and Shallow-Water Processes. Open University & Pergamon Press. ISBN 10-0750642815.

Oceanography Course Team. Ocean Chemistry and Deep-Sea Sediments. Open University & Pergamon Press. ISBN 0080363733.

Pàgina web

Programa Ocean Data View http://odv.awi.de/