Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: L'Aigua a la Indústria i als Serveis

Codi de l'assignatura: 572360

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Montserrat Folch Sanchez

Departament: Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoria

 

40

 

-  Sortida de camp

 

20

Treball tutelat/dirigit

23

Aprenentatge autònom

42

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
 

-          Capacitat per treballar en equip. 

-          Capacitat per integrar coneixements, analitzar-los i prendre decisions.

-          Capacitat per aplicar els coneixements adquirits en la pràctica. 

-          Capacitat de considerar de manera multidisciplinària un problema ambiental
 
 
Competències generals
 

-          Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, crítica raonament

-          Capacitat d’analitzar i avaluar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques

-          Capacitat d’aplicar els principis i mètodes de la qualitat

 
 
Competències transversals
 

-          Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat

-          Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions.

-          Capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit  

-          Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques
 
 
Competències específiques
 

-          Capacitat per interpretar els documents i projectes relacionats amb l’aigua en la indústria i serveis.

-          Capacitat per incorporar les necessitats d’aigua en indústria i serveis en les planificacions integrades del cicle antròpic de l’aigua. 

-          Capacitat d’intervenció en el control d’aigües de bany en relació amb la qualitat sanitària

-          Capacitat per poder aplicar les eines de gestió en relació al  desenvolupament sostenible

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


En superar l’assignatura, l’alumne ha de:
 

-          Conèixer el cicle antròpic de l’aigua en indústria i serveis, incloent l’abastament, el tractament, la distribució i els usos.

-          Conèixer la importància que té la qualitat de les aigües recreatives i de bany (litorals, continentals, etc.) quant a la salut i a les repercussions públiques que comporta. 
 
 
Referits a coneixements:
 

-          Definir els cicles de l’aigua en diversos tipus d’indústria, balnearis, generació d’energia, bany i altres usos de lleure, establint les necessitats en quantitat i qualitat, i les possibles fonts de proveïment. 

-          Conèixer la possibilitat d’emprar les aigües termals com a font d’energia i la manera de fer-ho.

-          Definir la relació entre aigua i turisme des del punt de vista econòmic.

-          Conèixer els processos d’assegurament de la qualitat de l’aigua en la indústria. 

-          Entendre la microbiologia de les aigües de bany (piscines, aigües litorals, continentals, termes, etc.) i de les aigües recreatives.

-          Conèixer els aspectes normatius de les aigües recreatives i de bany.

-          Conèixer els aspectes admistratius  de les concessions d’aigües.


 
 
Referits a habilitats, destreses:
 

-          Criteris per plantejar, documentar i resoldre problemes i qüestions de la pràctica diària professional, en l’àrea en que hagi desenvolupat l’estada.

-          Capacitat d’aplicació dels coneixements teòrics rebuts en altres assignatures a la pràctica professional


 
Referits a actituds, valors i normes:
 

-          Conèixer i saber interpretar els aspectes socials, jurídics i econòmics en relació al cicle de l’aigua a l’indústria

-          Conèixer el risc sanitari derivat de la presència de patògens, que pot implicar l’ús lúdic dels banys en piscines, aigües continentals i marines

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’aigua en la industria

1.1. Definició de la indústria. Tipus d’indústries.  L’aigua en les indústries. 

1.2. Qualitat de l’aigua. Paràmetres. Procés, producte, neteja i condicionament. Problemes de  qualitat.

1.3.  Legislació aplicable. Canó d’aigua. Control i autorització d’abocaments. 

1.4. Ús d’aigua en la indústria. Xarxes, procés, refrigeració

1.5. Abastament d’aigua: recursos, tractaments no convencionals i convencionals

1.6. Tractament  d’aigua per a les indústries

1.7. Aigua residual industrial. Processos de co-tractament.

1.8. Aigua i energia. Refredament, calefacció

1.9.  Aigua de processos auxiliars. Neteja

2. Salut i Oci

2.1. Aigües termals i termomineromedicinales. Visió històrica. Hidrologia mèdica. Spas i tractaments. 

2.2. Aigües de bany 

2.3. Aigües recreatives i paisatge. Esportius, parcs, paisatgisme, parcs urbans, estanys urbans, llacs.

3. Eines

3.1. Anàlisi del cicle de vida. Petjada hídrica, programes de gestió

3.2. Eines  econòmiques

3.3. Eines analítiques. Índexs

3.4. Programes de gestió

4. Exemples i pràctica. Treball de curs

4.1. Perfumeria, articles d’higiene personal, medicaments.

4.2. Indústria sector alimentari: begudes, planta de aliments, aliments d’origen animal.

4.3. Industria de la Mineria.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Hores presencials:
 
Exposició dels conceptes bàsics i fonamentals per al seguiment dels temes. 
Exposicions teòriques dels temes.

Visites programades:
Variable segons disponibilitat de les empreses 

Hores no presencials:

Resolució de problemes plantejats en les exposicions teòriques. 
Temps d’estudi.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consta de dues proves escrites que es duen a terme al llarg del curs:tenen una valoració del 60% de la nota.

Les visites a empreses i l’informe corresponent: tenen una valoració del 5% de la nota

L’elaboració i presentació de treballs: té una valoració del 30% de la nota.

L’assistència a classe: té una valoració del 5% de la nota

 

Avaluació única


consta d’un examen únic que caldrà superar per tal aprovar l’assignatura

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

PBPA : disseny i aplicació d’un Programa de Bones Pràctiques Ambientals a la indústria. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient, 2000

  1. Rigola, M. Tratamiento de aguas industriales : aguas de proceso y residuales. Barcelona : Marcombo; 1989.  Enllaç

Eckenfelder WW. Industrial water pollution control. Boston : McGraw Hill; 2000

Article

Nicholson, K. Geothermal fluids. Berlin : Springer; 1993