Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sanitat i Gestió Ambientals

Codi de l'assignatura: 362267

Curs acadčmic: 2017-2018

Coordinació: Josefina Carlota Tapias Pantebre

Departament: Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Prąctiques de laboratori

Presencial

 

12

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Aprenentatge autņnom

90

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anąlisi, de sķntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la prąctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu ąmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistčmiques).

   -

Avaluar els efectes toxicolņgics de substąncies, i dissenyar i aplicar les proves i anąlisis corresponents.

   -

Saber aplicar el mčtode cientķfic i adquirir habilitats en el maneig de la legislació, les fonts d'informació, la bibliografia i els protocols.

   -

Desenvolupar anąlisis higičniques i sanitąries, especialment relacionades amb els aliments i el medi ambient.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’assignatura pretén posar de manifest com la qualitat del medi ambient pot afectar la salut i la qualitat de vida de les persones. La qualitat del medi ambient no està deslligada de les activitats humanes i, per tant, la gestió de les activitats humanes, tant urbanes com rurals, acaba definint la qualitat del medi. En primer lloc, l’assignatura defineix les relacions entre medi ambient i la qualitat ambiental perquè els estudiants puguin valorar l’impacte mediambiental de diverses activitats humanes. Es fa èmfasi especial en les activitats farmacèutiques. En segon lloc, l’assignatura presenta i analitza les tècniques de gestió ambiental que contribueixen a una millora de la qualitat del medi i es fa de nou èmfasi especial en aquelles que estan més lligades a l’activitat farmacèutica.

Concretament l’assignatura dóna a conèixer:
— Les relacions entre el desenvolupament sostenible, la salut i la qualitat de vida.
— Els recursos naturals i les característiques dels components de l’ambient.
— Els processos de contaminació ambiental (química, física i biològica), el comportament dels contaminants a l’ambient i els efectes que poden ocasionar en la salut i a l’ambient.
— Les eines de gestió ambiental.
— Les mesures preventives i correctores de la qualitat ambiental.
— Els fonaments sobre la gestió de residus.
— Els criteris bàsics i les perspectives en l’ús de l’energia.
— La legislació ambiental vigent.
— Els nivells de decisió i els sistemes d’informació sobre la qualitat de l’ambient a Catalunya.

 

Referits a habilitats, destreses


— Identificar els problemes ambientals en l’àmbit professional.
— Utilitzar les eines de gestió ambiental.
— Seleccionar i utilitzar les mesures preventives i correctores de la contaminació ambiental.
— Optimitzar l’ús de l’energia, de l’aigua i de matèries primeres.
— Saber emmarcar les activitats farmacèutiques en la legislació ambiental vigent.
 

 

 

Blocs temątics

 

Ambient i salut

1. Sanitat i gestió ambientals

Ambient, salut i qualitat de vida. Sanitat ambiental. Desenvolupament sostenible i gestió ambiental. El farmacèutic en la sanitat i la gestió ambientals. Legislació

2. Ambient i sostenibilitat

Recursos naturals. Característiques dels components de l’ambient i interrelacions. Indicadors de sostenibilitat

3. Contaminació i contaminants

Fonts i focus de contaminació. Tipus de contaminants i característiques. Efectes sobre l’ambient

4. Contaminació química

Dinàmica dels contaminants a l’ambient. Rutes i vies d’exposició. Efectes sobre els éssers vius. Paràmetres ecotoxicològics

5. Contaminació biològica

Agents biològics a l’ambient. Reservoris. Efectes

6. Contaminació física: soroll i radiacions

Exposició. Efectes. Tècniques i unitats de mesura. Marc legal. Mesures de prevenció i protecció

Qualitat i gestió ambientals

7. Eines i actuacions de gestió ambiental

Auditories ambientals. Minimització de residus. Estalvi de recursos. Sistemes de gestió ambiental (ISO 14000, EMAS). Avaluació del cicle de vida. Millors tecnologies. Indicadors ambientals

8. Risc

Marc legal. Concepte. Avaluació del risc per protegir de la salut humana. Metodologia per a l’anàlisi del risc

9. Qualitat i gestió d’aigües

Marc legal. El cicle antròpic de l’aigua. Prevenció, vigilància i control. Potabilització. Depuració. Reutilització

10. Qualitat de l’aire i gestió de l’ambient atmosfèric

Ambient atmosfèric: marc legal; qualitat de l’aire; origen i característiques de les emissions; vigilància, previsió i control de la contaminació atmosfèrica. Activitats potencialment contaminants: control i gestió d’emissions industrials. L’aire de l’ambient d’interior

11. Gestió de residus

Marc legal. Caracterització i classificació. Valorització. Tractament i disposició del rebuig

12. Gestió de sòls contaminats

Marc legal. Activitats potencialment contaminants. Gestió dels sòls contaminats. Mesures preventives. Mesures correctores

13. Gestió de l’energia

Producció d’energia i impacte ambiental. Energies renovables. Eficiència i estalvi energètic

14. Gestió i control de plagues urbanes

Tipus de plagues i característiques. Control integrat. Sistemes de control. Marc legal

Gestió ambiental en l’activitat farmacčutica

15. Gestió ambiental a la indústria farmacèutica

Impactes de l’activitat i actuacions

16. Gestió ambiental als centres sanitaris

Impactes de l’activitat i actuacions

17. Gestió ambiental als laboratoris d’anàlisi clínica i d’R+D

Impactes de l’activitat i actuacions

18. Gestió ambiental a l’oficina de farmàcia

Impactes de l’activitat i actuacions

Programa de seminaris

*  Hi ha previstos tres seminaris que s’escullen, per exemple, entre els següents: El farmacèutic com a inspector de salut pública, Canvi global, Càlcul del risc, Gestió ambiental a la indústria farmacèutica, Els fàrmacs com a contaminants ambientals, Salut i contaminació atmosfèrica en ambients urbans.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Els coneixements bàsics s’imparteixen en les classes teòriques. Les sessions de seminaris i pràctiques es plantegen per mostrar les relacions entre la salut i la qualitat del medi i la necessitat de la gestió ambiental en les activitats farmacèutiques. A més, en el conjunt de l’assignatura es pretén facilitar la comprensió dels continguts teòrics i promoure en l’alumnat l’adquisició de les habilitats relacionades amb els seus objectius. En tots els casos s’intenta fomentar la participació de l’alumnat.

Les sessions de seminaris permeten que l’alumnat integri els continguts de l’assignatura i els apliqui a problemes concrets. Ocasionalment, professionals de diverses activitats farmacèutiques amb responsabilitats mediambientals imparteixen alguna conferència, amb la intenció que l’alumnat conegui la seva experiència.

Les pràctiques s’orienten cap a la resolució de problemes de gestió ambiental. El treball de laboratori és l’eina que permet a l’alumnat, mitjançant els resultats obtinguts, suggerir les preses de decisió pertinents, acotades pels requisits legals, econòmics, socials i tecnològics que s’hagin de considerar. Els resultats obtinguts per l’alumnat són posats en comú i comentats en el grup, per subratllar els aspectes que puguin suscitar més interès, dubtes, etc.

Durant el curs es fan activitats d’avaluació continuada per tal d’estimular les habilitats dels estudiants en la cerca i tria d’informació i la seva capacitat de síntesi.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada de l’assignatura consta de tres parts que en conjunt inclouen els coneixements, les habilitats i les aptituds adquirides.

1. Pràctiques. S’avaluen de manera individualitzada. La nota de pràctiques representa un 15 % de la nota final. Per obtenir-la es tenen en compte els coneixements adquirits, les habilitats, les aptituds i l’interès de l’estudiant. Per facilitar aquesta tasca, al final de les pràctiques cada estudiant fa un informe o qüestionari. L’assistència i la participació en les pràctiques de laboratori són obligatòries per a tots els estudiants matriculats. No es pot aprovar l’assignatura sense haver fet totes les pràctiques. Els repetidors, si així ho volen, no cal que tornin a fer-les. S’exigeix conèixer i complir les normes de seguretat dins el laboratori.

2. Altres activitats d’avaluació. Durant el curs es duen a terme diverses activitats d’avaluació continuada que consisteixen en un examen tipus test i una pregunta conceptual en acabar les classes teòriques de cadascun dels blocs 1 i 2 de l’assignatura. En conjunt representen un 47,5 % de la nota final (20 % del bloc 1, i 27,5 % del bloc 2). Aquestes activitats pretenen estimular i regular el procés d’aprenentatge dels estudiants durant el transcurs de l’assignatura.

3. Prova de síntesi. En la prova de síntesi s’avaluen conjuntament els coneixements adquirits en les classes teòriques, els seminaris i les pràctiques. La prova de síntesi consta de:

a) Preguntes tipus test corresponents al tercer bloc de l’assignatura. Valoració: 7,5 % del total.
b) Una pregunta conceptual del tercer bloc de l’assignatura. Valoració: 10 % del total.
c) Un exercici semipràctic d’interpretació (problema) i de relació dels coneixements adquirits en tota l’assignatura. Valoració: 20 % del total.

En la prova s’indica la puntuació de cadascuna de les preguntes. En conjunt aquesta prova representa un 37,5 % de la nota final.

S’avalua l’organització, el contingut i la claredat d’exposició en relació amb la pregunta formulada.

Desglossament de la qualificació

Per poder ser avaluat (tenir qualificació) l’alumne ha d’haver fet com a mínim totes les pràctiques, un dels exercicis d’avaluació continuada i la prova de síntesi.

— Pràctiques: 15 % de la nota final.
— Activitats d’avaluació continuada: 47,5 % de la nota final. 
— Prova de síntesi: 37,5 % de la nota final.

Reavaluació

Es poden reavaluar els alumnes que hagin suspès l’assignatura.

La prova de reavaluació consta de:

a) Preguntes tipus test sobre continguts de tota l’assignatura. Valoració: 35 % del total.
b) Tres preguntes conceptuals del contingut de tota l’assignatura. Valoració: 30 % del total.
c) Un exercici semipràctic d’interpretació (problema) i de relació dels coneixements adquirits en tota l’assignatura. Valoració: 20 % del total.

En la prova s’indica la puntuació de cadascuna de les preguntes. En conjunt aquesta prova representa un 85 % de la nota final. El 15 % restant correspon a la nota de pràctiques.

S’avalua l’organització, el contingut i la claredat d’exposició en relació amb les preguntes formulades.

 

Avaluació śnica

Per acollir-se a l’avaluació única cal presentar la sol·licitud durant el període establert i tal com dictamini el Consell d’Estudis.

L’avaluació única de l’assignatura consta de dues parts que en conjunt inclouen els coneixements, les habilitats i les aptituds adquirides.

1. Pràctiques. S’avaluen de manera individualitzada. La nota de pràctiques representa un 15 % de la nota final. Per obtenir-la es tenen en compte els coneixements adquirits, les habilitats, les aptituds i l’interès de l’estudiant. Per facilitar aquesta tasca, al final de les pràctiques cada estudiant elabora un informe o qüestionari. L’assistència i la participació en les pràctiques de laboratori són obligatòries per a tots els estudiants matriculats. No es pot aprovar l’assignatura sense haver fet totes les pràctiques. Els repetidors, si així ho desitgen, no cal que les tornin a fer.

S’exigeix conèixer i complir les normes de seguretat dins el laboratori.

2. Prova de síntesi. En la prova de síntesi s’avaluen conjuntament els coneixements adquirits en les classes teòriques, els seminaris i les pràctiques. La prova de síntesi consta de:

a) Preguntes tipus test sobre continguts de tota l’assignatura. Valoració: 35 % del total.
b) Tres preguntes conceptuals del contingut de tota l’assignatura. Valoració: 30 % del total.
c) Un exercici semipràctic d’interpretació (problema) i de relació dels coneixements adquirits en tota l’assignatura. Valoració: 20 % del total.

En la prova s’indica la puntuació de cadascuna de les preguntes. En conjunt aquesta prova representa un 85 % de la nota final, és necessari com a mínim una qualificació de 4, independentment de la nota de pràctiques, per poder superar l’assignatura. El 15 % restant correspon a la nota de pràctiques. 

S’avalua l’organització, el contingut i la claredat d’exposició en relació amb les preguntes formulades.


Desglossament de la qualificació

Per poder ser avaluat (tenir qualificació) l’alumne ha d’haver fet totes les pràctiques i la prova de síntesi.

— Pràctiques: 15 % de la nota final.
— Prova de síntesi: 85 % de la nota final.


Reavaluació

Es poden reavaluar els alumnes que hagin suspès l’assignatura.

La prova de reavaluació consta de:

a) Preguntes tipus test sobre continguts de tota l’assignatura. Valoració: 35 % del total.
b) Tres preguntes conceptuals del contingut de tota l’assignatura. Valoració: 30 % del total.
c) Un exercici semipràctic d’interpretació (problema) i de relació dels coneixements adquirits en tota l’assignatura. Valoració: 20 % del total.

En la prova s’indica la puntuació de cadascuna de les preguntes. En conjunt aquesta prova representa un 85 % de la nota final. El 15 % restant correspon a la nota de pràctiques.

S’avalua l’organització, el contingut i la claredat d’exposició en relació amb les preguntes formulades.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Chiras DD. Environmental science: creating a sustainable future. 6a ed. Sudbury, Mad: Jones and Bartlett; 2001.  EnllaƧ

Friis RH.  Essentials of environmental health. 2a ed. Sudbury, Mass: Jones & Bartlett Learning; cop., 2012.  EnllaƧ

2007  EnllaƧ

Gestión Ambiental. 3a ed. Madrid: AENOR; 2011.  EnllaƧ


2a edició, 2007  EnllaƧ

Harris CM. Manual de medidas acústicas y control del ruido. 3a ed. Madrid: McGraw-Hill; 1995.  EnllaƧ

Hilgenkamp K. Environmental health: ecological perspectives. Jones & Bartlett Learning; 2006.  EnllaƧ

Hunt D,  Jonhson C. Sistemas de gestión medioambiental: principios y práctica. Madrid: McGraw-Hill; 1996.  EnllaƧ

Kümmerer K, editor. Pharmaceuticals in the environment: sources, fate, effects and risks. 3a ed. Berlin: Springer; 2008.  EnllaƧ


2a edició, 2004  EnllaƧ

Martínez Navarro F, et al. Salud pública. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana; 1999.  EnllaƧ

Metcalf & Eddy. Wastewater engineering: treatment and reuse. 4a ed. Boston (Mass.): McGraw-Hill Higher Education; cop. 2003.  EnllaƧ

Metcalf and Eddy. Ingeniería de aguas residuales: tratamiento, vertido y reutilización. revisado por George Tchobanoglous y Franklin L. Burton; traducción y revisión técnica: Juan de Dios Trillo Montsoriu, Ian Trilo Fox; prólogo de Ángel Cajigas. 3a ed. Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España; cop. 1995.  EnllaƧ

Miller GT. Living in the environment. 17a ed. [Pacific Grove, Calif.]: Brooks/Cole, Cengage Learning; 2012.  EnllaƧ

Newman MC. Fundamentals of ecotoxicology. 4a ed. Boca Raton: CRC Press; 2015.  EnllaƧ

Newman MC. Fundamentals of ecotoxicology. 3a ed. Boca Raton: CRC Press; 2010.  EnllaƧ

Pepper I, Gerba C, Brusseau M, editors. Environmental and pollution science. 2a ed. Amsterdam: Elsevier/Academic Press; 2006.  EnllaƧ

Piédrola Gil G, Fernández-Crehuet Navaja. Medicina preventiva y salud pública. 12a ed. Barcelona: Elsevier; 2016.  EnllaƧ


11a edició, 2008  EnllaƧ

Poch, M. Les qualitats de l’aigua. Barcelona: Rubes: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient; 1999.  EnllaƧ

Porteous A. Dictionary of environmental science and technology. 3a ed. Chichester: Wiley; 2000.  EnllaƧ

Rhyner CR,  et al. Waste management and resource recovery. Boca Raton: CRC Press; 1995.  EnllaƧ

Rigola M. Producció + neta. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient: Rubes; 1998.  EnllaƧ

Rodier J. Análisis del agua. 9a ed. Barcelona: Omega; cop. 2011.  EnllaƧ

Salvato JA. Environmental engineering and sanitation. 4a ed. New York: John Wiley & Sons; 1992.  EnllaƧ

Tchobanoglous G, Theissen H, Vigil SA. Gestión integral de residuos sólidos. Madrid: McGraw Hill; 1994.  EnllaƧ

PBPA: Disseny i aplicació d’un programa de bones pràctiques ambientals a la indústria. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient; 2000.  EnllaƧ

Balmaceda A, et al. Guia de gestió de residus sanitaris. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Programa de gestió intracentre de residus sanitaris; 2000.  EnllaƧ

Cheremisinoff PN. Air pollution control and design for industry. Marcel Dekker; 1993.  EnllaƧ

Guia pràctica per a la implantació d’un sistema de gestió ambiental. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient; 2000.  EnllaƧ

Pągina web

Generalitat de Catalunya . Agència de Residus de Catalunya. [internet], [data de consulta: 4-7-2016].Disponible a: http://residus.gencat.cat/ca   EnllaƧ

Generalitat de Catalunya . Agència Catalana de l’Aigua (ACA). [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/  EnllaƧ

Generalitat de Catalunya . Departament de Territori i Sostenibilitat. Contaminació acústica. [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_acustica/  EnllaƧ

Generalitat de Catalunya . Departament de Salut. Control Integrat de plagues urbanes. [internet], [data de consulta: 4-7.2016]. Disponible a: http://www.gencat.cat/salut/ctrlplagues/Du13/html/ca/Du13/index.html   EnllaƧ

Generalitat de Catalunya . Departament de Territori i Sostenibilitat. [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://territori.gencat.cat/ca/inici/  EnllaƧ

ESIS - European Chemical Substances Information System. [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://www.portalreach.info/enlaces/esis-european-chemicals-substances-information-system/  EnllaƧ

EEA European Environment Agency. [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://www.eea.europa.eu/  EnllaƧ

United States Environmental Protection Agency. [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: https://www3.epa.gov/  EnllaƧ

The European Commission’s science and knowledge service. Joint Research Center (JRC). [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ihcp  EnllaƧ

Gobierno de España.  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://www.magrama.gob.es/es/  EnllaƧ

Generalitat de Catalunya . Departament de Territori i Sostenibilitat. Manuals d’Ecogestió. [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/03_documentacio/04_medi_ambient_i_sostenibilitat/col_leccions/manuals_decogestio/  EnllaƧ

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development. [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://www.oecd.org/index.htm  EnllaƧ

U.S. National Libraty of Medicine. TOXNET Toxicology Data Network. [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: https://toxnet.nlm.nih.gov/  EnllaƧ

UNEP United Nations Environment Programme. [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://www.unep.org/  EnllaƧ

WHO World Health Organization. [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://www.who.int/en/  EnllaƧ

Worldwatch Institute. [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://www.worldwatch.org/  EnllaƧ

Generalitat de Catalunya. Agència de Residus de Catalunya. Catàleg. [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/cer/jr-42000.asp  EnllaƧ

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Manuals d’ecogestió. [internet], [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/03_documentacio/04_medi_ambient_i_sostenibilitat/col_leccions/manuals_decogestio/  EnllaƧ

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Guia de gestió de residus químics en centres sanitaris.[internet], [data de consulta: 20-05-2016]. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/centres_generadors_de_residus_sanitaris/guies/guia_de_gestio_de_residus_quimics_en_centres_sanitaris/  EnllaƧ

Text electrņnic

Bonnefoy X, Kampen H, Sweeney K. Public health significance of urban pests. [monografia a internet] Denmark: World Health Organization; 2008. [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/98426/E91435.pdf  EnllaƧ

Riba Romeva C. Recursos energètics i crisi: la fi de 200 anys irrepetibles [monografia a internet]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya; 2011 [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://www.cdei.upc.edu/documents/recursos%20energetics%20i%20crisi.pdf  EnllaƧ

 Europe’s Environment. The fourth assessment [monografia a internet]. 2007 [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://www.eea.europa.eu/publications/state_of_environment_report_2007_1  EnllaƧ

Oficina internacional del Trabajo. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. [recura electrònic]. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; 2001.  EnllaƧ

MacGarvin M, Bohr R, editors. Health and environment in Europe: progress assessment [monografia a internet]. World Health Organization; 2010 [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/96463/E93556.pdf  EnllaƧ

Balmaceda A. Guia de gestió de residus sanitaris [monografia a internet]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social; 2000 [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/centres_generadors_de_residus_sanitaris/guies/documents/arxius/residus.pdf  EnllaƧ

Garcís del Pino F, coordinador. Manual d’actuació de control integrat de plagues urbanes adreçat a les empreses usuàries dels serveis de control de plagues [monografia a internet], [2005],  [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://www.gencat.cat/salut/ctrlplagues/Du13/html/ca/dir1326/dn1326/manual%20usuaris%20control%20integrat.pdf  EnllaƧ

Starkey R, et al. editors. Environmental management tools for SMEs: a handbook. [monografia a internet]. European Environment Agency; 1998 [data de consulta: 4-7-2016]. Disponible a: http://www.eea.europa.eu/publications/GH-14-98-065-EN-C  EnllaƧ