Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Grau

Codi de l'assignatura: 362283

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Maria Antònia Busquets Viñas

Departament: Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Requisits

 

Requisits de matrícula
Haver superat 180 crèdits d’assignatures obligatòries del primer al sisè semestre i no tenir pendents més de 78 crèdits d’acord amb la distribució del pla d’estudis.

Requisits de preinscripció
Els mateixos requisits que per a la matrícula.

 

 

Departaments que participen en l/assignatura

 

1. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient: Fisiologia Vegetal
3. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient: Microbiologia
4. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient: Parasitologia
5. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient: Sanitat Ambiental i Edafologia
6. Departament de Biomedicina: Biologia Cel·lular
7. Departament de Biomedicina: Immunologia.
8. Departament de Bioquímica i Fisiologia: Bioquímica i Biologia Molecular
9. Departament de Bioquímica i Fisiologia: Fisiologia
10. Departament d’Enginyeria Química i Química Analítica: Química Analítica
11. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica: Biofarmàcia i Farmacocinètica
12. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica: Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia
13. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica: Història, Legislació i Gestió Farmacèutica
14. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica: Tecnologia Farmacèutica
15. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica: Fisicoquímica
16. Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica: Farmacologia i Farmacognòsia
17. Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica: Química Farmacèutica
18. Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica: Química Orgànica
19. Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica: Toxicologia
20. Departament de Matemàtica i Informàtica: Matemàtica
21. Departament de Medicina: Medicina Preventiva
22. Departament de Nutrició, Ciències de la Alimentació i Gastronomia: Nutrició i Bromatologia
23. Departament de Química Inorgànica i Orgànica: Química Inorgànica
24. Pràctiques Tutelades

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

6

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

144

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Desenvolupar habilitats de comunicació i d'informació, tant orals com escrites, per tractar amb pacients i usuaris del centre on es desenvolupi l'activitat professional. Promoure les capacitats de treball i col·laboració en equips multidisciplinaris i les relacionades amb altres professionals sanitaris.

   -

Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i d'actualitzar la competència professional, prestant especial importància a l'autoaprenentatge de coneixements nous sobre la base de l'evidència científica disponible.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

Saber aplicar el mètode científic i adquirir habilitats en el maneig de la legislació, les fonts d'informació, la bibliografia i els protocols.

   -

Avaluar els efectes terapèutics i tòxics de substàncies amb activitat farmacològica.

   -

Analitzar i controlar fàrmacs i medicaments, com també altres productes i matèries primeres d'interès sanitari, d'ús humà o veterinari.

   -

Obtenir i produir fàrmacs i medicaments, com també altres productes i matèries primeres d'interès sanitari, d'ús humà o veterinari.

   -

Identificar i dissenyar fàrmacs i medicaments, com també altres productes i matèries primeres d'interès sanitari, d'ús humà o veterinari.

   -

Avaluar els efectes toxicològics de substàncies, i dissenyar i aplicar les proves i anàlisis corresponents.

   -

Dissenyar, aplicar i avaluar reactius, mètodes i tècniques analítiques clíniques, sobre la base dels fonaments bàsics de les anàlisis clíniques, i les característiques i els continguts dels dictàmens de diagnòstic de laboratori.

   -

Conèixer els principis ètics i deontològics segons les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives que regeixen l'exercici professional, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context social en transformació.

   -

Desenvolupar anàlisis higièniques i sanitàries, especialment relacionades amb els aliments i el medi ambient.

   -

Identificar, avaluar i valorar els problemes relacionats amb fàrmacs i medicaments, com també participar en les activitats de farmacovigilància.

   -

Promoure l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris, com també adquirir coneixements bàsics en gestió clínica, economia de la salut i ús eficient dels recursos.

   -

Intervenir en les activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, en l'àmbit individual, familiar i comunitari, amb una visió integral i multiprofessional del procés de salut.

   -

Dur a terme les activitats de farmàcia clínica i social, d'acord amb el cicle d'atenció.

   -

Oferir consell terapèutic en farmacoteràpia i dietoteràpia, com també en l'àmbit nutricional i alimentari, als establiments als quals es presti servei.

   -

Dissenyar, preparar, subministrar i dispensar medicaments i altres productes d'interès sanitari.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

Les competències professionals que es plantegen en el TFG responen a les descrites en l’Ordre ministerial CIN/2137/2008, de 3 de juliol, publicada al BOE núm. 174, de 19 de juliol de 2008: Presentació i defensa davant un tribunal universitari d’un projecte de fi de grau consistent en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i de les competències adquirides al llarg dels estudis de grau.

L’objectiu del TFG és proporcionar a l’estudiant un marc acadèmic adient que li permeti:

— Interrelacionar, aprofundir i gestionar racionalment els continguts formatius rebuts al llarg del grau i aplicar-los en el desenvolupament d’un tema d’interès en l’àmbit farmacèutic.
— Posar en pràctica les competències específiques i transversals adquirides al llarg dels estudis de grau de Farmàcia en l’esmentat desenvolupament.

 

 

Blocs temàtics

 

Àmbits docents

1. Biofarmàcia i farmacocinètica

2. Biologia cel·lular

3. Bioquímica i biologia molecular

4. Botànica farmacèutica

5. Farmàcia clínica, atenció farmacèutica i farmàcia assistencial

6. Farmàcia galènica

7. Farmàcia pràctica

8. Farmacognòsia i fitoteràpia

9. Farmacologia i terapèutica

10. Física aplicada i fisicoquímica

11. Fisiologia i fisiopatologia

12. Fisiologia vegetal

13. Gestió farmacèutica

14. Història de la farmàcia

15. Immunologia

16. Legislació i deontologia

17. Matemàtica i informàtica

18. Microbiologia

19. Nutrició i bromatologia

20. Parasitologia

21. Química analítica

22. Química farmacèutica

23. Química inorgànica

24. Química orgànica

25. Salut pública

26. Sanitat i gestió ambiental

27. Toxicologia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En compliment dels objectius descrits, l’assignatura TFG inclou, com a part més important, l’activitat pròpia de l’estudiant, si bé aquesta activitat s’ha de dur a terme dins d’un marc organitzatiu que en permeti la consecució adequada.

Aquest marc organitzatiu comporta dues parts ben diferenciades:

1. Sessions presencials informatives i formatives (activitats programades).
2. Elaboració, presentació pública i defensa del TFG (activitat pròpia de l’estudiant).

Activitats programades

Dins de l’àmbit de les sessions presencials informatives i formatives per als estudiants es programa:

Sessió informativa sobre els objectius, la planificació, els terminis i el desenvolupament de l’assignatura.

Sessions formatives i tallers sobre tècniques de comunicació, tècniques de recerca bibliogràfica, gestió de la bibliografia, amb l’objectiu de facilitar a l’estudiant l’adquisició de determinades competències d’importància cabdal per al desenvolupament correcte del TFG. L’assistència a aquestes sessions no és obligatòria si l’estudiant acredita davant del seu tutor l’adquisició d’aquestes competències.

Activitat pròpia de l’estudiant

L’activitat pròpia de l’estudiant constitueix l’acció més important en el TFG. Es materialitza en l’elaboració, la presentació i defensa oral davant d’una comissió avaluadora, d’un projecte o estudi.

El TFG ha de ser un treball personal i original, que integri aportacions corresponents a un mínim de tres àmbits docents del grau de Farmàcia (vegeu el temari).

El pot proposar:

1. La Comissió de Treball de Fi de Grau (CTFG).
2. L’estudiant.

Es pot desenvolupar a partir de:

1. La revisió, la documentació i la investigació bibliogràfica.
2. L’elaboració d’un treball de recerca en departaments universitaris.
3. Activitats dutes a terme en empreses o altres institucions com ara hospitals, centres sanitaris, laboratoris clínics, empreses farmacèutiques, farmàcies, centres de recerca i altres centres acreditats.

El projecte assignat per la CTFG té una vigència màxima de dos cursos acadèmics.

Correspon a la CTFG decidir sobre la viabilitat i l’adequació de les propostes de TFG presentades pels estudiants.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació global de l’assignatura Treball Final de Grau integra l’avaluació de:

1. El treball desenvolupat:
— memòria presentada (60 %)
— exposició oral (30 %)
— seguiment del treball
—avaluació feta pel tutor (10 %)

2. L’adquisició de les competències transversals.
Si l’estudiant no supera l’avaluació de l’assignatura, s’ha de tornar a preinscriure i a matricular-se, i en aquest cas pot escollir aprofundir el mateix tema o triar-ne un altre.
L’objectiu és avaluar el procés en tota la seva extensió i contextualitzar l’avaluació dels resultats d’aprenentatge.
A fi de promoure la presentació de TFG en llengua anglesa, els treballs que es presentin en anglès correcte tindran una puntuació addicional:
• Memòria en anglès: 1/2 punt (màxim)
• Presentació oral en anglès: 1/2 punt (màxim)


Reavaluació

• Els estudiants que obtinguin una qualificació final inferior a 5 i igual o superior a 4,5 poden presentar-se a una reavaluació que es fa durant el mes de setembre següent. Aquesta reavaluació consisteix en els mateixos apartats i criteris que l’avaluació inicial. Tanmateix requereix el vistiplau del tutor i el seu informe.
• Es considera aprovada l’assignatura quan la qualificació d’aquesta reavaluació és igual o superior a 5 sobre 10.
• Els estudiants amb qualificació final de no presentat no es poden presentar a la prova de reavaluació.

Criteris d’avaluació del projecte

Es tenen en compte les dimensions del TFG següents:
     — Qualitat científica del treball.
     — Estructura formal del treball en relació amb les normes establertes.
     — Adequació del treball als objectius de l’àrea principal implicada, tant en l’aspecte d’integració de continguts formatius com en l’aspecte d’aplicació de competències.
     — Qualitat de la memòria escrita.
     — Qualitat de la presentació oral.
     — Qualitat del debat mantingut amb la comissió avaluadora.

ESTRUCTURA, DEFENSA I AVALUACIÓ DEL TFG

Estructura formal del TFG

La memòria corresponent al treball ha de contenir els apartats següents:
     — Índex.
     — Resum en català/castellà i en anglès.
     — Breu discussió on es justifiqui la feina d’integració dels diferents àmbits que inclou el treball.
     — Introducció / contextualització del treball.
     — Objectius / hipòtesi.
     — Material i mètodes / disseny del treball.
     — Resultats / desenvolupament del treball / discussió.
     — Conclusions.
     — Bibliografia segons el format unificat (vegeu l’assignatura en el Campus Virtual).
   
Es pot redactar la memòria en qualsevol de les dues llengües oficials de la Universitat de Barcelona. Cal aportar sempre un resum escrit en anglès, de 200-250 paraules, en què també consti el títol en aquesta llengua.

Les memòries es poden presentar en anglès, llengua d’ús general en les publicacions científiques. En aquest cas s’ha d’adjuntar un resum en alguna de les dues llengües oficials.

Extensió de la memòria: entre un mínim de 25 i un màxim de 35 pàgines.

El format concret de la memòria s’especifica cada curs en l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual.

No s’admet cap memòria que no compleixi tots els requisits esmentats anteriorment.


Presentació i defensa del TFG

— L’estudiant ha de presentar al seu tutor la versió final de la memòria 15 dies abans de la data fixada per lliurar-la a la SED.
— L’estudiant ha de lliurar tres exemplars del treball a la SED i un exemplar digital a l’espai establert en el Campus Virtual per a l’assignatura, en format PDF en el termini que s’especifiqui. En el Campus Virtual es detallen les dates de lliurament i el nom que ha de tenir aquest fitxer.
— El vistiplau del tutor és un requisit indispensable per poder fer aquest lliurament. Així mateix, cal adjuntar-lo als exemplars que es lliurin a la SED.
— La presentació oral del projecte es fa davant d’una comissió nomenada per la CTFG i integrada per tres professors del grau de Farmàcia, en què almenys un dels àmbits docents en què s’emmarca el treball hi estigui representat.
— Temps d’exposició: 10-15 min. No es pot superar el temps màxim d’exposició.
— Debat: fins a un màxim de 10 min.

 

Avaluació única

L’avaluació global de l’assignatura Treball Final de Grau integra l’avaluació de:

1. El treball desenvolupat:

— memòria presentada (60 %)
— exposició oral (30 %)
— seguiment del treball
— avaluació feta pel tutor (10 %)

2. L’adquisició de les competències transversals.

Si l’estudiant no supera l’avaluació de l’assignatura, s’ha de tornar a preinscriure i a matricular-se, i en aquest cas pot escollir aprofundir el mateix tema o triar-ne un altre.

L’objectiu és avaluar el procés en tota la seva extensió i contextualitzar l’avaluació dels resultats d’aprenentatge.

A fi de promoure la presentació de TFG en llengua anglesa, els treballs que es presentin en anglès correcte tindran una puntuació addicional:

• Memòria en anglès: 1/2 punt (màxim).
• Presentació oral en anglès: 1/2 punt (màxim).

Reavaluació

• Els estudiants que obtinguin una qualificació final inferior a 5 i igual o superior a 4,5 poden presentar-se a una reavaluació que es fa durant el mes de setembre següent. Aquesta reavaluació consisteix en els mateixos apartats i criteris que l’avaluació inicial. Tanmateix requereix el vistiplau del tutor i el seu informe.
• Es considera aprovada l’assignatura quan la qualificació d’aquesta reavaluació és igual o superior a 5.
• Els estudiants amb qualificació final de no presentat no es poden presentar a la prova de reavaluació.

Criteris d’avaluació del projecte

Es tenen en compte les dimensions del TFG següents:

— Qualitat científica del treball.
— Estructura formal del treball en relació amb les normes establertes.
— Adequació del treball als objectius de l’àrea principal implicada, tant en l’aspecte d’integració de continguts formatius com en l’aspecte d’aplicació de competències.
— Qualitat de la memòria escrita.
— Qualitat de la presentació oral.
— Qualitat del debat mantingut amb la comissió avaluadora.

ESTRUCTURA, DEFENSA I AVALUACIÓ DEL TFG

Estructura formal de la memòria del TFG

— Índex.
— Resum en català/castellà i en anglès
— Breu discussió on es justifiqui la feina d’integració dels diferents àmbits que inclou el treball.
— Introducció / contextualització del treball.
— Objectius / hipòtesi.
— Material i mètodes / disseny del treball.
— Resultats / desenvolupament del treball / discussió.
— Conclusions.
— Bibliografia segons el format unificat (vegeu l’assignatura en el Campus Virtual).

Es pot redactar la memòria en qualsevol de les dues llengües oficials de la Universitat de Barcelona. Cal aportar sempre un resum escrit en anglès, de 200-250 paraules, en què també consti el títol en aquesta llengua.

Les memòries es poden presentar en anglès, llengua d’ús general en les publicacions científiques. En aquest cas s’ha d’adjuntar un resum en alguna de les dues llengües oficials.

Format de la memòria

• Extensió: entre un mínim de 25 i un màxim de 35 pàgines (13-17 fulls a doble cara).
• Tipus de lletra: Escollir entre: Arial 11;Times New Roman 12; Tahoma 10; Calibri 12;Trebuchet MS 11.
• Espai interlineal: Entre 1.15 a 1.5
• Marge normal.

En la numeració del treball no s’inclou la portada, ni l’índex ni les abreviatures, si n’hi ha. Els annexos, si n’hi ha, han de ser curts i no necessaris per a la compressió del treball.

El treball ha d’estar imprès a doble cara.

En la primera plana hi han de figurar els elements següents:

— Universitat de Barcelona
— Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
— Treball Final de Grau: els dos logos pertinents (UB i Farmàcia) actualitzats
— Títol del treball
— Nom de l’estudiant
— Àmbits principal i secundaris
— Data de la convocatòria

No hi ha de figurar el nom del tutor (en cap lloc de la memòria).


Presentació i defensa del TFG

— L’estudiant ha de presentar al seu tutor la versió final de la memòria 15 dies abans de la data fixada per lliurar-la a la SED.
— L’estudiant ha de lliurar tres exemplars del treball a la SED i un exemplar digital a l’espai establert en el Campus Virtual per a l’assignatura, en format PDF en el termini que s’especifiqui. En el Campus Virtual es detallen les dates de lliurament i el nom que ha de tenir aquest fitxer.
— El vistiplau del tutor és un requisit indispensable per poder fer aquest lliurament. Així mateix, cal adjuntar-lo als exemplars que es lliurin a la SED.
— La presentació oral del projecte es fa davant d’una comissió nomenada per la CTFG i integrada per tres professors del grau de Farmàcia, en què almenys un dels àmbits docents en què s’emmarca el treball hi estigui representat.
— Temps d’exposició: 10-15 min. No es pot superar el temps màxim d’exposició.
— Debat: fins a un màxim de 10 min.