Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Grau

Codi de l'assignatura: 363569

Curs acadčmic: 2017-2018

Coordinaciķ: Maria Teresa Veciana Nogues

Departament: Departament de Nutriciķ, Cičncies de l'Alimentaciķ i Gastronomia

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

6

(3 seminaris de 2 hores.)

 

-  Seminari

Presencial

 

6

 

(Sessions informatives.)

Treball tutelat/dirigit

4

Aprenentatge autōnom

140

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu del treball final de grau (TFG) és que l’estudiant faci un treball individual que suposi la integració dels coneixements i les competències adquirits al llarg de la titulació. Consisteix en l’elaboració, presentació i defensa d’un projecte o estudi en l’àmbit de la ciència i la tecnologia dels aliments: fisicoquímica, bioquímica i biologia molecular, productes naturals, biologia vegetal i edafologia, microbiologia i parasitologia sanitàries, fisiologia, farmacologia i química terapèutica, nutrició i bromatologia, química analítica, enginyeria química, microbiologia, psicologia bàsica, salut pública, antropologia i història d’Àfrica i Amèrica, o economia i gestió a l’empresa alimentària.

 

Referits a habilitats, destreses


— Interrelacionar, aprofundir i gestionar racionalment els continguts formatius rebuts al llarg del grau i aplicar-los en el desenvolupament d’un tema d’interès en l’àmbit de la ciència i tecnologia dels aliments.

 

— Posar en pràctica les competències específiques i transversals adquirides al llarg dels estudis de grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments en el desenvolupament esmentat.

 

 

Blocs temātics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En compliment dels objectius descrits, l’assignatura Treball Final de Grau inclou, com a part més important, l’activitat pròpia de l’estudiant, si bé s’ha de dur a terme dins un marc organitzatiu que en permeti la consecució adequada. En aquest sentit l’estudiant desenvolupa el treball sota la tutela d’un professor tutor, que l’orienta i assessora durant l’elaboració del treball, i estableix el calendari de tutories amb l’alumne.

Hi ha tres sessions formatives de dues hores en les dates que s’estableixen cada curs i que s’anuncien al Campus Virtual de l’assignatura. Dues sessions són referents a la cerca d’informació científica i la utilització d’un gestor bibliogràfic. Aquestes dues sessions es duen a terme a aula d’informàtica. La tercera sessió gira al voltant de la comunicació científica i s’imparteix en una aula.

L’alumne ha de fer un treball escrit en format d’article científic (de revisió o experimental) basant-se en el format d’una revista científica real relacionada amb la matèria del tema del treball i que ha de triar i especificar. La presentació oral adopta el format pòster d’un congrés o jornada. El treball inclou obligatòriament el títol i el resum en anglès, a més de qualsevol dels altres dos idiomes (català o castellà) de la Universitat de Barcelona.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació del Treball Final de Grau inclou:

• La presentació d’un treball escrit en format d’article científic (60 %).

• L’exposició i la defensa oral d’un pòster (30 %), en què s’han de seguir les normes de presentació formals d’una sessió de pòsters i on l’estudiant n’ha de resumir el contingut en deu minuts. La comissió valora el treball i hi ha uns deu minuts de debat.

• L’informe de seguiment del treball (avaluació feta pel tutor) (10 %).

El treball escrit i la defensa oral es poden fer en qualsevol de les dues llengües oficials de la Universitat de Barcelona. Es valora la presentació en anglès, llengua d’ús general en les publicacions científiques i en les presentacions a congressos. Cal aportar sempre un resum escrit en anglès, d’entre 200 i 250 paraules, en què també hi consti el títol en aquesta llengua. L’article de revisió ha d’atendre el format requerit per a una revista real i concreta de qualsevol dels àmbits que comprèn el treball. Enllaços amb exemples de formats concrets d’articles de revistes i de pòsters a l’espai de l’assignatura del Campus Virtual.

 

Avaluaciķ única

D’acord amb els objectius i la naturalesa del Treball Final de Grau, no hi ha procés de reavaluació ni prova d’avaluació única segons les normes establertes.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Pāgina web

CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Campus Torribera. Disponible a: http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-alimentacio-torribera

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-alimentacio-torribera  Enllaç