Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Indústria Farmacèutica i Medi Ambient

Codi de l'assignatura: 364593

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Jordi Sierra Llopart

Departament: Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

14

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

12

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Saber aplicar el mètode científic i adquirir habilitats en el maneig de la legislació, les fonts d'informació, la bibliografia i els protocols.

   -

Conèixer els principis ètics i deontològics segons les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives que regeixen l'exercici professional, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context social en transformació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Assolir els coneixements bàsics i assumir les actituds necessàries de cara a l’exercici professional en l’àmbit de la indústria farmacèutica, fent compatible l’interès empresarial i sanitari amb la protecció del medi ambient, aspecte fonamental per a la consecució d’un desenvolupament sostenible.

 

Referits a habilitats, destreses


Assolir la capacitat per buscar, organitzar i interpretar informació sobre el procés d’elaboració d’un producte farmacèutic, identificant-ne els fluxos de matèria i energia i les mesures de gestió ambiental aplicables. A més, proposar noves mesures d’actuació que permetin millorar aquesta gestió i minimitzar l’impacte ambiental generat.

 

Referits a actituds, valors i normes


Incorporar criteris de respecte pel medi ambient i assumir la sostenibilitat com a actitud habitual en la pràctica professional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sector farmacèutic i química verda

1.1. Sector farmacèutic i medi ambient

1.2. Química verda

1.3. Producció neta i millors tecnologies disponibles

1.4. Estalvi d’aigua i energia

2. Gestió de fluxos residuals

2.1. Gestió de residus

2.2. Gestió d’aigües residuals

2.3. Gestió d’efluents gasosos

3. Espais contaminats i ambients d’interior

3.1. Gestió d’espais contaminats

3.2. Ambient interior d’instal·lacions industrials

4. Casos pràctics

*  Estudi integrat de casos pràctics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els coneixements bàsics s’adquireixen a través de les classes teòriques, en les quals s’intenta fomentar la participació de l’alumnat (sol·licitant l’opinió, formulant preguntes, fent reflexions puntuals sobre els continguts del temari). Complementàriament a les classes teòriques, es fan sessions de seminari per abordar temes específics relacionats amb la indústria farmacèutica i el medi ambient (Fàrmacs en el medi ambient, Ecotoxicologia de fàrmacs, Comportament de fàrmacs en el medi ambient, Obligacions i tasques a desenvolupar per un responsable de residus, etc.). Els seminaris esmentats els poden impartir professionals de la indústria o personal investigador. De manera contingent es programa alguna visita a una indústria farmacèutica amb mesures preventives i/o correctores implantades per minimitzar l’impacte ambiental generat, amb la finalitat de comprovar com s’implementen a la pràctica els aspectes teòrics estudiats i ressaltar-ne la importància. Paral·lelament es duu a terme una altra activitat de tipus no presencial, que consisteix a fer exercicis al voltant de casos pràctics i/o resolució de problemes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura és continuada. Es fa sobre la base del treball tutoritzat no presencial, fet durant el semestre, i una prova de síntesi al final de l’assignatura.

El treball tutoritzat consta de tres parts que es fan en grups de fins a tres persones o bé de manera individual. El treball tutoritzat constitueix com a màxim un 45 % de la qualificació global. Es valora especialment la capacitat de cercar, analitzar i interpretar informació sobre la implantació de mesures de gestió ambiental preventiva o correctora.

Un 10 % de la puntuació s’obté de l’assistència i la participació en les classes teòriques i activitats.

Fins al 45 % de puntuació restant s’obté mitjançant la prova de síntesi, en acabar el semestre, on s’avaluen els coneixements adquirits i la capacitat d’aplicar-los. La prova de síntesi consisteix en un exercici pràctic que pot fer-se consultant els materials de classe i les fonts documentals necessàries. Aquesta prova es fa de manera individual i consisteix en un exercici en què es posa en pràctica el que s’ha fet en els dos treballs parcials.

Si s’opta per l’avaluació continuada cal lliurar els dos treballs i fer la prova de síntesi. 

L’estudiant pot optar a una reavaluació en cas de suspendre l’assignatura, sempre que el suspens provingui d’una nota superior o igual a 4 en l’avaluació final. La prova de reavaluació consisteix en un exercici com el corresponent  a la prova de síntesi descrita anteriorment.

 

Avaluació única

Només poden acollir-se a l’avaluació única els alumnes que ho hagin manifestat de la manera i dins el termini establerts pel Consell d’Estudis de Farmàcia per al curs vigent. Els alumnes que es vulguin acollir al sistema d’avaluació única han de fer una prova escrita en acabar el semestre, on s’avaluen els coneixements adquirits i la capacitat d’aplicar-los. La prova consta de preguntes semipràctiques.

L’estudiant pot optar a una reavaluació en cas de suspendre l’assignatura, sempre que el suspens provingui d’una nota superior o igual a 4 en l’avaluació final. La prova de reavaluació consisteix en un exercici com el corresponent a la prova escrita descrita anteriorment.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Dunn, P,  Wells A,  Williams MT, editors. Green chemistry in the pharmaceutical industry. Weinheim: Wiley-VCH; Chichester: John Wiley; cop. 2010.  Enllaç

Kummerer K, Hempel M, editors. Green and sustainable pharmacy. Berlin: Springer; 2010.  Enllaç

Metcalf and Eddy. Wastewater engineering: treatment and reuse. 4a ed. Boston: McGrow-Hill Higher Education; 2003.  Enllaç

Metcalf and Eddy. Ingeniería de aguas residuales: tratamiento, vertido y reutilización. 3a ed. Madrid [etc.] : McGraw-Hill/Interamericana de España, cop. 1995  Enllaç

Canales C, directora. Guía de mejores técnicas disponibles en España del sector de química fina orgánica. Madrid : Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica. Ministerio de Medio Ambiente, 2007  Enllaç

En PDF  Enllaç

Manual de gestió de residus industrials a Catalunya. Junta de Residus. Generalitat de Catalunya. 1999.  Enllaç


Edició en PDF  Enllaç

Text electrònic

European Commission. Integrated pollution prevention and control. Reference document on best available techniques for the manufacture of Organic Fine Chemicals. 2006. [internet], [data de consulta: 18-10-2017]. Disponible a: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/ofc_bref_0806.pdf  Enllaç

European Commission. Integrated pollution prevention and control. Referente Document on Best Available techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector. February 2003. [internet], [data de consulta: 18-10-2017]. Disponible a: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/cww_bref_0203.pdf  Enllaç