Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estratègies d'Obtenció de la Informació en la Investigació Educativa i Social

Codi de l'assignatura: 570946

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Maria Jose Rubio Hurtado

Departament: Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials

30

 

-  Seminari

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competència bàsica de la titulació
CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.


Competència general de la titulació

CG7: Recopilar i analitzar informació de forma sistemàtica i rigorosa orientada a la reflexió i a la presa de decisions.


Competència específica de la titulació

CE11: Identificar i aplicar estratègies metodològiques de recollida i anàlisi d’informació per garantir el rigor en els processos d’investigació i estructurar de manera coherent i sistemàtica un informe d’investigació té com a finalitat la transmissió de coneixements.

 

Competències transversals

 • Capacitat d’interpretar i avaluar de manera crítica la informació procedent de diverses fonts, amb la finalitat de resoldre problemes complexos.
 • Capacitat de presentar públicament idees i procediments d’investigació.
 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).


Competències específiques
 • Elaborar i aplicar instruments de recollida d’informació adequats per atributs i fenòmens propis de l’àmbit educatiu
 • Tenir capacitat per a l’anàlisi crítica fonamentada en criteris de qualitat sobre els processos de recollida d’informació.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

a) Objectius de coneixements
1. Conèixer la problemàtica de la mesura en les ciències socials. Anàlisi crítica de la teoria clàssica de mesura.

2. Conèixer procediments per a l’estimació de fiabilitat i analitzar críticament la  informació que proporcionen.

3. Conèixer procediments per a l’estimació de la validesa i analitzar críticament la informació

que proporcionen.

4. Conèixer les fases del  procés de mesurament.

 

b) Objectius d’habilitats o procediments

1. Elaborar i analitzar diferents instruments propis dels estudis per enquestes

2. Planificar i realitzar tècniques de recollida d’informació grupals

3. Planificar procediments d’observació.

4. Planificar anàlisi de contingut i elaborar sistema de categories

 

c) Objectius d’actituds, valors i normes de comportament

1. Mostrar una visió comprensiva però alhora crítica sobre la problemàtica del mesurament.

2. Actuar amb respecte i equitat en la recollida d’informació i instruments utilitzats

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. El procés de mesurament. Conceptes bàsics.

2. 2. Tècniques d’obtenció d’informació quantitatives

*  

 1. El qüestionari. Elaboració i análisis de la informació
 2. Les escales d’actituds. Tipus d’escales i elaboració
 3. Els resgistres observacionals. Tipus de registres i elaboració
 4. L’anàlisi de contingut mitjançant sistemas de categories tancats

3. 3. Fiabilitat i validesa de les tècniques quantitatives. Procediments per la seva estimació.

4. 4. Tècniques d’obtenció d’informació qualitatives

*  

 1. Grupos de discusión
 2. Entrevistes individuals. Tipus i elaboració
 3. L’observació oberta. Estrategias.
 4. L’anàlisi de contingut per estimació de categories

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Modalitat presencial
El plantejament de l’assignatura és eminentment pràctic, combina sessions teòriques presencials amb sessions de treball individual o d’equips per a l’elaboració i l’aplicació dels diferents instruments de mesurament que es treballaran durant el curs. El desenvolupament de les classes serà eminentment participatiu amb la intenció de realitzar un aprenentatge significatiu, integrant i creant els coneixements sobre l’avaluació a partir de les experiències prèvies de l’alumnat i de les activitats proposades en les sessions de aprenentatge. Es faran exercicis pràctics útils per exemplificar i transferir a situacions reals els continguts teòrics.

 

Modalitat virtual

Hi haurà una sessió presencial a on es presentarà el programa de l’assignatura. I el desenvolupament dels continguts i les practiques es farà de forma virtual mitjançant l’aula Moodle.

En aquesta modalitat també el plantejament de l’assignatura és eminentment pràctic, orientat al treball individual o d’equips per a l’elaboració dels diferents instruments de mesurament que es treballaran. L’enfocament de l’assignatura es participatiu amb la intenció de realitzar un aprenentatge significatiu, integrant i creant els coneixements sobre l’avaluació a partir de les experiències prèvies de l’alumnat i de les activitats proposades en el aula virtual. A través d’aquesta es podrà participar activament en l’assignatura (resolució de dubtes, informacions, activitats col.laboratives, individuals, etc.). En aquest mateix entorn es trobarà informació i material bàsic per l’aprenentatge de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Per  l’avaluació s’utilitzarà el “portafoli de procés” el qual inclou:

 • Una presentació del contingut.
 • Les evidències de aprenentatge amb les seves justificacions.
 • La valoració del procés de ensenyament - aprenentatge seguit.
 • Presentació del portafoli final.


 

En la modalitat presencial és obligatori l’assistència a les classes. En el cas que l’alumnat no pogués assegurar aquesta assistència se li recomana un procés d’avaluació particularitzat a la seves condicions que implicarà un treball monogràfic individual i un examen final sobre els tòpics més importants de l’assignatura.

 

Re avaluació

El sistema de re avaluació consisteix en la possibilitat d’avaluar de nou alguna o algunes proves que no han estat superades. Exigeix, per tant, haver estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què els estudiants tenen la qualificació de no presentat.

Requisits per poder presentar-se a la re avaluació:

No haver -la superat  íntegra o parcialment les evidències demanades en l’avaluació.

Moment  i  procediment:

Després  de  la  publicació  de  les  qualificacions  finals  de  l’assignatura,  i  dins  el  termini  establert  en  el  calendari acadèmic es podran tornar a presentar les evidències d’avaluació continuada o final no aprovades.

 

Avaluació única

Aquesta assignatura no contempla l’avaluació única.