Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi Quantitativa en la Investigació Socioeducativa

Codi de l'assignatura: 570947

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Mercedes Torrado Fonseca

Departament: Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials

30

 

-  Pràctiques amb documents

 

2

 

-  Seminari

 

28

Treball tutelat/dirigit

22

Aprenentatge autònom

23

 

 

Recomanacions

 

Tenir coneixements mínims d’estadística descriptiva 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG7 - Recopilar y analizar información de forma sistemática y rigurosa orientada a la reflexión y a la toma de decisiones.

CE11 - Identificar y aplicar estrategias metodológicas de recogida y análisis de información para garantizar el rigor en los procesos de investigación y estructurar de manera coherente y sistemática un informe de investigación cuya finalidad es la transmisión de conocimientos.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Conèixer es tècniques d’anàlisi estadística descriptiva, inferencial, univariada, bivariada i multivariada aplicada a la recerca educativa i social

 

Conèixer les opcions d’anàlisi quantitativa del programa estadístic SPSS

 

Identificar les característiques d’aplicació de l’estadística a l’àmbit sòcioeducatiu

 

Referits a habilitats, destreses


Preparar les dades per a una correcta aplcació de diverses anàlisis quantitatives

 


Seleccionar la tècnica estadística més apropiada en funció de l’objectiu i la naturalesa de les dades

 


Interpretar dades estadítiques d’articles de publicacions científiques

 


Dur a terme un control de validesa i qualitat sobre tot el procés d’anàlisi

 

Referits a actituds, valors i normes


Mostrar inciativa i autonomia en l’anàlisi quantitativa

 


Aplicar els coneixements adquirits de forma ètica i responsable socialment

 

 

Blocs temàtics

 

1. Anàlisi exploratòria de les dades

*  
1. Anàlisi exploratòria de les dades

1.1. Estadística descriptiva

1.2. Comprovació de supòsits paramètrics

2. Signiificació estadística i estadística inferencial

2.1. Nivell de significació

2.2. Població i mostres

2.3. Proves paramétriques i no paramétriques

3. Estadística multivariant

3.1. Estadística multivariant aplicada a l’anàlisi d’escales: fiabilitat i anàlisi factorial exploratòria

3.2. Estadística descriptiva multivariant: escalament òptim

3.3. Estadística explicativa multivariant: anàlisi discriminant, regresssió logística, arbres de decisió, etc.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’assignatura es desenvoluparà a través de metodologies docents diverses en funció del grup classe. Es combinaran l’activitat presencial a l’aula amb la no presencialitat: sessions expositives per part del professorat, lectura de textos sobre el tema, cerca d’informació autònoma sobre algun dels tópics , seminaris de reflexió, etc. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els criteris i sistemes d’avaluació, de ponderació i de qualificació previstos són els següents:

- Participació activa a les sessions de classe presencial 10%

- Activitats pràctiques a l’aula 30%

- Elaboració d’un treball final individual 60%

El treball final és obligatori per superar l’assignatura. Per la realització del mateix es farà un seguiment tutorial després de finalitzar les classes presencials. 

Els estudiants podran tornar a presentar les activitats i evidènces de l’avaluació que no estiguin superades dins el periode de reavaluació. La reavaluació exclou aquells estudiants que no hagin participat en l’assignatura durant el semestre