Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anālisi Complexa

Codi de l'assignatura: 360159

Curs acadčmic: 2018-2019

Coordinaciķ: Nuria Fagella Rabionet

Departament: Departament de Matemātiques i Informātica

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoria

 

30

 

-  Prāctiques de problemes

 

15

 

-  Prāctiques de laboratori

(Laboratoris de problemes.)

 

15

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autōnom

65

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Tenir i comprendre els coneixements bāsics de la matemātica.

   -

Utilitzar recursos bibliogrāfics físics i virtuals.

   -

Entendre i utilitzar correctament el llenguatge matemātic.

   -

Assimilar conceptes matemātics nous en termes d'altres ja coneguts.

   -

Saber desenvolupar arguments rigorosos, i identificar-ne les hipōtesis i les conclusions.

   -

Saber enunciar proposicions i construir demostracions de manera rigorosa.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les propietats bàsiques dels nombres complexos.

 

— Comprendre el concepte de funció holomorfa i la seva relació amb les funcions diferenciables de R ^ 2 (equacions de Cauchy-Riemann).

 


— Conèixer l’expressió en sèrie de potència d’algunes funcions elementals.

 

— Conèixer el teorema de Cauchy i les seves implicacions: estimacions de Cauchy, principi del mòdul màxim, teorema de l’aplicació oberta, etc.

 

— Conèixer els tipus de singularitats de funcions holomorfes, així com les seves caracteritzacions.

 

— Conèixer el teorema dels residus i alguna de les seves aplicacions.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber resoldre algunes equacions que involucrin funcions de variable complexa.

 

— Saber analitzar i sumar sèries de potències concretes, i calcular-ne a partir de la seva suma.

 

— Calcular integrals reals utilitzant el teorema dels residus.

 

— Identificar les singularitats dels diferents tipus i calcular el desenvolupament en sèrie de Laurent al seu voltant.

 

 

Blocs temātics

 

1. El cos dels nombres complexos

1.1. Representacions dels nombres complexos i propietats

1.2. Fórmula de De Moivre i arrels enèsimes

1.3. Successions, límits, funcions, continuïtat

2. Funcions holomorfes

2.1. Derivabilitat de funcions de variable complexa. Equacions de Cauchy-Riemann

2.2. Sèries de potències: convergència i derivació

2.3. Funcions elementals: exponencial, logaritme i trigonomètriques. Determinacions

3. Integraciķ complexa

3.1. La integral de línia i el teorema fonamental del càlcul

3.2. Teorema de Cauchy i fórmula integral de Cauchy

3.3. Desenvolupament d’una funció holomorfa en sèrie de potències

3.4. Fórmula integral de Cauchy per derivades i teorema de Morera

3.5. Desigualtats de Cauchy i teorema de Liouville

3.7. Teorema de l’aplicació oberta i principi del mòdul màxim

3.8. Zeros d’una funció holomorfa i principi de prolongació analítica

4. Forma general del teorema de Cauchy

4.1. Cadenes i cicles. Homologia i homotopia

4.2. Teorema de Cauchy: versió homològica i homotòpica

4.3. Dominis simplement connexos. Existència de primitives i de determinacions

5. Teoria de residus

5.1. Sèries de Laurent

5.2. Singularitats aïllades: definició i caracteritzacions

5.3. Teorema dels residus i aplicació al càlcul d’integrals

5.5. Principi de l’argument i teorema de Rouché

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La distribució de l’horari setmanal consisteix en tres hores de classe teoricopràctica i una hora de laboratori de problemes.
A les classes teoricopràctiques es donen les definicions i els resultats principals del curs, que s’il·lustren amb exemples i problemes resolts.  
Al laboratori de problemes l’alumnat ha de resoldre problemes i exercicis amb l’ajut del professorat.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en una prova parcial a la meitat del semestre (P) i un examen al final (F) on s’avalua tot el temari del curs (ambdues notes puntuades entre 0 i 10). A més, hi ha una nota que és el resultat de valorar la feina feta durant el curs al laboratori de problemes (L) (també entre 0 i 10 punts). A principi de curs el professor concreta definitivament aquesta valoració.

La nota final s’obté amb la fórmula NF = max(0,3*P + 0,5*F + 0,2*L, 0,8*F+0,2*L). 

En acabar el període d’avaluació hi ha la possibilitat d’una reavaluació (R), que consisteix en un únic examen de tota l’assignatura. Poden presentar-se a l’examen de reavaluació els alumnes amb Nota final NF igual o superior a 2,5 punts. 

La nota definitiva s’obté amb la fórmula ND = màx [NF, 0,8*R+0,2*L].

 

Avaluaciķ única

En l’avaluació única la nota s’obté de les notes de la prova final, és a dir, NF = F.

Si la nota final és igual o superior a 2,5, els alumnes tenen la possibilitat d’una reavaluació (R), que consisteix en un examen de tot el temari. La nota definitiva es calcula prenent el màxim d’ambdues:

Nota definitiva = màx [NF,R].